De grondregels van het vernieuwde instituut der Essenen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 137 / 276 »»
[1] (DE HEER:) "Je ziet dus, dat aan gene zijde alles zichtbaar wordt en ook moet worden, omdat anders de talloze verschillende verenigingen van geesten onmogelijk zouden kunnen bestaan. En nu is het dus de vraag wat voor gezicht iemand aan gene zijde zal zetten, die hier bij de mensen hoog in aanzien stond vanwege zijn wonderbaarlijke daden, en bij wie aan gene zijde maar al te duidelijk zichtbaar wordt dat al zijn wonderdaden in feite heel gewoon bedrog waren; en al was het bedrog zelf nog zo goed bedoeld, het moest wel betaald worden en het werd als echte waar aan de blinde koper verkocht -en dat vaak voorheel veel geld!
[2] En kijk, precies zo en niet anders was jullie tot nu toe gehanteerde opwekkingsmethode, met name van kinderen! En jullie maandelijks in het openbaar plaatsvindende dodenopwekkingen in de bewuste onderaardse, catacombeachtige gewelven zijn wel zo'n opeenhoping van bedrog, dat het eigenlijk te erg is om daar nog over te praten; jullie hebben daar zelfs mensen voor in dienst, die één keer per maand in daarvoor bestemde doodkisten moeten gaan liggen en doen alsof ze dood zijn, en op een hen bekend commandowoord van jullie in het bijzijn van meerdere blindgelovige toeschouwers uit de kisten op moeten staan en zich dan ook meteen op zo'n manier moeten verspreiden, dat niemand van de vaak talrijke toeschouwers en bewonderaars hun kan vragen hoe ze zich voelen, hoe ze eventueel heten en waar ze wonen.
[3] Dit slinkse bedrog is te laag om er verder nog één woord aan te besteden; maar omdat velen er daardoor toe gebracht werden om aan jullie een gestorven, dierbaar kind toe te vertrouwen om opnieuw levend te maken, komt het toch aan het licht, en is het zeer geschikt o m jullie ook aan gene zijde nog veellast te bezorgen.
[4] Maar zoals gezegd, wat er tot nu toe bij jullie is gebeurd, wil en zal Ik op Mijn schouders nemen en allemaal goedmaken voor jullie; maar in de toekomst mag er in jullie instituut tot geen enkele prijs meer iets gevonden worden wat ook maar enigszins met bedrog te maken heeft, als jullie willen dat Ik er, alsof Ik persoonlijk aanwezig ben, voortdurend werkend in de geest aanwezig zal blijven tot aan het einde der tijden van deze aarde.
[5] Er moet daar volmaakte liefde en waarheid heersen en niet het minste bedrog mag er ooit voorkomen, dan zal dit instituut voor alle tijden blijven bestaan; en mochten afgunstige en slechtgezinde mensen het nu en dan vervolgen, dan zullen ze het toch geen kwaad kunnen doen!
[6] Het zal weliswaar in dit land ook niet lang meer blijven bestaan, zoals ook Mijn leer niet - want dit land zal vertrapt worden door vijandige heidenen -; maar in Europa zal er ooit een hoofdvestiging komen van al degenen die in Mijn naam zullen geloven en hopen, en dan zullen jullie ook in verschillende neveninstituten verblijven, onder sommige machthebbers geliefd en zeer gewaardeerd, bij andere slechts geduld; slechts enkele blinden zullen jullie uit hun rijk sturen; maar degenen die dat zullen doen, zullen zeker te kampen krijgen met moeilijkheden en daar niet gemakkelijk van bevrijd worden. Maar ook de staten die jullie slechts du!den, zullen geen hoge welvaart hebben.
[7] Als een zegenrijke gave beloof Ik jullie nu, dat jullie altijd waarachtige bouwmeesters zullen blijven, en waar men jullie eervol en met liefde zal opnemen, zal het rijk een goede en houdbare grondslag krijgen. Geen artsen zal Ik in de toekomst van jullie maken, maar bouwlieden, die overal met de stevigste edelstenen de muur van een nieuw, hemels Jeruzalem zullen opbouwen en ook veel van de prachtigste woningen van deze stad, waar nu wel een begin mee gemaakt is, maar waaraan na deze eerste muur eeuwig verder gebouwd zal worden.
[8] En omdat jullie nu Mijn metselaars en vrije bouwlieden zijn en Ik Mijn stad met de degelijkste edelstenen gebouwd wil hebben, zullen jullie en jij, Mijn vriend Roclus, nu wel zonder moeite inzien, dat Ik geen gewone kalkzand en bakstenen kan gebruiken; daaronder versta Ik dus allerlei op leugen en bedrog berustende werken, die niet eeuwig kunnen blijven bestaan. Alleen de zuivere waarheid, waar geen enkele smet aan kleeft, is de diamant, die voortdurend en onwankelbaar stand kan houden gedurende alle eeuwigheid.
[9] Jullie zullen wel vaak in de verleiding komen om je anders voor te doen dan je overeenkomstig de waarheid van je gevoelens zou moeten doen; laat je daar vooral niet toe verleiden en leid nooit iemand om de tuin, maar laat de volle waarheid spreken in alles wat jullie zijn en wat jullie doen, dan zullen jullie ook steeds kunnen rekenen op Mijn genade, macht en wijsheid.
[10] Beloof nooit iets aan iemand wat je later niet kunt of om bepaalde redenen niet wilt nakomen; want waarlijk Ik zeg jullie: Niets is zo bitter en lastig voor een mens als een gedane belofte die later zonder iets te zeggen niet nagekomen wordt! Want als hem niets beloofd was, had hij er niet op gerekend en iets anders ondernomen waarmee hij zich hulp verschaft zou hebben of wat anderszins nuttig voor hem geweest zou zijn. Maar omdat hij vast vertrouwde op de belofte die men hem deed, maar waar men zich niet aan hield, is hij nu in een wanhopige situatie terechtgekomen en zit dan treurig en teleurgesteld tussen twee stoelen op de grond en verwenst meestal degenen die hem door hun beloften in het grootste ongeluk hebben gestort.
[11] Wat jullie dus aan iemand beloofd hebben, daar moet je je aan houden, zelfs als dit je aardse leven zou kosten, omdat Ik anders geen blijvend lid van jullie instituut kan zijn! Bedenk echter goed Wie Hij is, die jullie dit gebod geeft! Hij is een eeuwig Heer over alles wat leven en dood genoemd wordt; en al zou Ik niets op .deze wereld vergelden, dan toch in ieder geval wel, dat Iemand een ander iets belooft maar er zich dan om een bepaalde meestal zelfzuchtige reden niet aan houdt!
[12] Als iemand je een dienst heeft bewezen en je geeft hem niet het loon datje beloofd hebt, bega je nog een grotere zonde dan wanneer je iemand bestolen zou hebben! Als hij zijn werk maar half en slecht heeft verricht kun je hem daar wel op wijzen en zeggen, dat hij de volgende keer niet meer zo'n loon hoeft te verwachten als hij het werk dat hij heeft aangenomen niet met de nodige inzet verricht; maar ook al heeft hij zijn werk nog zo laks gedaan, je moet je aan je woord houden, opdat hij ziet dat de geest van de volle waarheid in jou leeft en werkt!
[13] Om deze reden help ook Ik jullie je honderdzeven dode kinderen in volle waarheid tot leven te wekken, opdat jullie niet als leugenaars en onbetrouwbare mensen voor degenen komen te staan, aan wie jullie met de hand op je hart beloofd hebben, dat je hun gestorven lievelingen zult opwekken; maar neem je in het vervolg in alle ernst in acht! Want alles watje zou doen of ondernemen wat in strijd is met deze gemakkelijk op te volgen raad van Mij, zou onvermijdelijk zeer slechte gevolgen voor jullie hebben.
[14] Lijkt.je dit allemaal misschien iets te moeilijk, omdat je heel bedenkelijk begint te kijken? Zeg het Me dan luid en duidelijk als je het niet met Me eens bent! Nu zijn we nog persoonlijk bij elkaar en kunnen we nog het een en ander verduidelijken, wat in het vervolg natuurlijk iets moeilijker zal zijn, omdat we elkaar dan waarschijnlijk niet zo gauw weer persoonlijk ontmoeten! Zeg het nu, Ik luister naar je!'
«« 137 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.