De rechtvaardiging van verstand en slimheid

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 139 / 276 »»
[1] Toen vroeg CYRENIUS Mij: 'Ja, wat is dat nu opeens? Roclus leek tot nu toe een ware grondsteen van de nieuw te bouwen heilige stad en nu is hij plotseling helemaal omgeslagen, ondanks het feit dat U hem alle hulp heeft beloofd!"
[2] IK zeg: 'Dat is en blijft hij, ofschoon hij Mij nu niet helemaal goed begrepen heeft! Maar Ik zag dat nog in hem en Ik heb hem in de toestand gebracht om dat nog uit zich te verwijderen. Maar de zaak zal er nu heel anders uit komen te zien, daar kun je je meteen van overtuigen!"
[3] Daarop richtte IK Mij heel vriendelijk tot Roclus en zei: 'Maar Mijn beste vriend, als je deze zaak bijna helemaal verkeerd opvat, kan geen God je helpen zolang je je eigen vroegere begrip plaatst tegenover een hogere verlichting die je later kreeg! Het mooiste daaraan is echter dat je precies datgene in volle ernst beweert, wat Ik eigenlijk van je verwacht! Als Ik je tevoren Zelf de slimheid van slangen en vossen heb aanbevolen, hoe zou Ik dan op het idee kunnen komen jou deze nu te verbieden?!
[4] Hoe men met kinderen om moet gaan en hoe ze onderwezen moeten worden, heb Ik gisteren toch voldoende duidelijk gemaakt; ook al ben je niet overal bij aanwezig geweest, je hebt het toch in handen, geschreven door Mijn snelschrijver! Er is dus helemaal niets meer wat je in een bepaalde aangelegenheid nog van de wijs zou kunnen brengen en waarvan je, ten aanzien van enig onderricht, zou kunnen zeggen: 'Kijk, dat is onbegrijpelijk!' of: 'Dat is niet geschikt voor deze of gene!'
[5] Zo ook, wanneer jullie door middel van natuurlijke medicijnen een zieke willen helpen en dat ook zouden kunnen, maar de zieke vaak een uitgesproken afkeer van het medicijn heeft en dat voor geen goud van de wereld in kan nemen, terwijl jullie er geheel van overtuigd zijn dat enkel en alleen dit medicijn de zieke zeker en snel zal genezen, dan spreekt het natuurlijk vanzelf, dat jullie dan zo'n medicijn zonder meer een andere naam kunnen geven en het ook met iets anders kunnen mengen, opdat de zieke niet merkt dat het 't medicijn is dat hem zo tegenstaat en het daardoor afwijst, wat hem tot groot nadeel zou strekken.
[6] En wat verder het onderwijzen van Mijn Gods en levensleer betreft wil Ik jullie het volgende nog in 't bijzonder zeggen: Pas je in uiterlijk opzicht aan iedereen aan, om te zorgen dat ze zich bij jullie thuis voelen en ze voor Mijn rijk gewonnen kunnen worden! Wees jood met de joden, heiden met de heidenen, lach met degenen die lachen en huil met hen die huilen, wees zwak en vol geduld met de zwakken en laat de sterken zien dat ook jullie sterk zijn, opdat het besef van hun kracht hen niet opblaast en hoogmoedig maakt! Nu, Mijn beste vriend, dat zal toch voldoende voor je zijn om te weten wat Gods allerhoogste wijsheid, die ook jullie zuivere verstand heeft geschapen, van jullie verwacht!
[7] Geloof Me, Mijn wijsheid is nooit in strijd met een menselijk gezond, nuchter en onbevooroordeeld verstand! Want dit moet immers beoordelen wat juist is en wat niet!
[8] Een waarheid, al is deze nog zo verhuld, is en blijft als zodanig niettemin eeuwig waarheid en zal zich later ook zo manifesteren. Vriend, een waarheid kun je naar gelang de omstandigheden omhullen en omkleden zoals je maar wilt en kunt; dat hangt helemaal af van het bevattingsvermogen van degene, aan wie de waarheid gepredikt wordt. Kinderen worden met melk en honing en zelfs zacht brood gevoed, terwijl men een man wel een steviger kost kan aanbieden. Dat is dan allemaal heel goed, als het binnenste maar waarheid is; op het noodzakelijk omhulsel wordt weinig of helemaal niet gelet. Het zou ook echt heel onwijs zijn en indruisen tegen ieder gezond verstand, als iemand Mijn hulp nodig had en Ik wel wist dat hij eerlijk was, maar hem niet aan zou kijken omdat hij een Perzische mantel aan had! Een waarheid verhullen als dat nodig is, is geen zonde; maar een duidelijke leugen en duidelijk bedrog in het kleed van de waarheid verpakken, is zonde en wordt door Mij voor eeuwig verworpen!
[9] Als je nu je vroegere dodenopwekkingen bekijkt, dan waren die ondanks jouw goede wil een grote, maar zeer goed verhulde leugen, omdat hierbij geen spoor van een ware dodenopwekking te bekennen was; en zo is er nog veel wat jullie in je instituut allemaal gedaan hebben.jullie hebben van de Egyptenaren en de Arabieren geleerd om te berekenen wanneer er een zons en maansverduistering kan optreden; maar dat bleef voor het volk een geheim. Tegen het volk zeiden jullie echter: 'Omdat jullie, volk, onze stem niet willen horen, zal de overste - die jij nu bent! - de goden opdragen om op die en die dag de zon of de maan te verduisteren! ' Het volk werd daarop meteen door grote angst bevangen, bad en offerde onzinnig en dan gaven jullie het tenslotte enkel de troost, dat de dreiging weliswaar in ieder geval plaats zou vinden, maar dat men zou proberen om de schade zo veel mogelijk te beperken. - Zie je, dat was toch wel een overduidelijke leugen, verhuld in het eerbiedwaardige kleed van de volle waarheid!"
«« 139 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.