Verhulde waarheden en leugens. Valse profeten en hun wonderen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 140 / 276 »»
[1] (DE HEER): 'Maar stel je nu voor dat het plotseling onthuld wordt! Wat zou bijvoorbeeld het volk met jullie gedaan hebben, als Ik Zelf het zo maar opheldering daarover had gegeven, en het dan de ware oorzaak van een zons of maansverduistering even helder als jullie had ingezien? Wat dat voor gevolg zou hebben, kun je zelf gemakkelijk bedenken.
[2] Heb je echter iemand door een nog zo verhulde waarheid op het juiste pad gebracht, en komt hij dan ook tot dieper inzicht en ziet dan, dat alleen de volledige waarheid, ook al is deze nog zo verhuld, hem op één lijn gebracht heeft met het ware leven, -wat voor goeds zal zo iemand dan allemaal voor je doen? Ik denk dat jij als mens met een helder verstand nu wel het verschil zult zien dat er bestaat tussen een verhulde waarheid en een verhulde leugen.
[3] Wat Ik jou aanduidde als iets wat in jullie instituut nooit zou mogen gebeuren of gezegd worden, is een verhulde leugen, maar nooit een waarheid die opzettelijk verhuld is.
[4] Al heeft de leugen nog zo'n goed resultaat en de waarheid op z'n minst schijnbaar een slecht, dat wil zeggen, wat de mensen met hun op de wereld gerichte verstand slecht noemen, dan verdient de waarheid toch de voorkeur boven de leugen; want de uiteindelijke werking van de leugen zal altijd blijvend slecht zijn, en de uiteindelijke werking van de waarheid goed.
[5] Wat de uiterlijke schijn betreft, vallen de verschillen tussen een verhulde leugen en een verhulde waarheid inderdaad niet gemakkelijk op, zoals ook een echt wonder voor het onervaren, puur wereldse verstand moeilijk of helemaal niet te onderscheiden is van een vals wonder, omdat een echt wonder voor het wereldse verstand helemaal niet te controleren is, en de magiërs en valse profeten hun wonderen evenmin door het volk laten controleren als jullie dat met jullie wonderen gedaan hebben. Juist daarom moet er bij jullie nooit plaats zijn voor ook maar de kleinste leugen of het kleinste bedrog, opdat er op aarde blijvend een instituut is waarin enkel waarheid heerst, en daarmee een blijvende toetssteen aan de wereld gegeven wordt waarmee men het echte goud der waarheid goed en gemakkelijk van het valse goud kan onderscheiden!
[6] Wanneer men zich daar niet aan houdt, zal er enkele jaren na Mij een verbazingwekkend groot aantal valse profeten en wonderdoeners zijn, die Mijn leer geheel zullen misvormen. Zij, de valsen, zullen weliswaar ook van Mijn naam gebruik maken; maar hun leer zal niet in 't minst op de Mijne lijken, en hun wonderwerken zullen van het jou bekende, bedrieglijke soort zijn en heel velen tot vaste aanhangers van de valse profeten maken.
[7] Daarom waarschuw Ik jullie daar vroegtijdig voor! Sla daarom geen acht op degenen die rondtrekkend zullen roepen: 'Zie, hier of daar is de gezalfde van God, -dat is de waarheid!' Waarlijk, Ik zeg jullie allen: Die zo praten en schreeuwen, en zelfs wonderen zullen doen in Mijn naam, zijn niets anders dan puur valse profeten! Luister niet naar hen en keer hun de rug toe! En komen ze naar jullie toe, bedreig hen dan, en willen ze niet wijken, bedreig hen dan in Mijn naam, en doe in Mijn naam voor hun ogen een waar teken; maar onthoud je verder zoveel mogelijk van het doen van wonderen, wat wel het oog en het oor van domme mensen bekoort en boeit, maar hun hart op kosten van het wonder meestal tot een gevoelloze steen verhardt! De waarheid moet voor zichzelf spreken en getuigen, en behoeft geen verder teken meer .
[8] Het enig ware wonderteken moet bestaan uit de eigen ervaring, die iedereen zal opdoen door en vanwege het feit, dat juist de waarheid hem waarachtig vrij gemaakt heeft in al zijn denken, willen en handelen, en zijn innerlijk oog geopend heeft om alle dingen en omstandigheden te zien zoals ze in waarheid zijn en niet zoals ze in het verwarde brein van de een of andere naar aanzien strevende wereldwijze naar believen bij elkaar zijn gezet. Zeg Me nu, Mijn Roclus, of de zaak je nu duidelijker is dan voorheen!"
[9] ROCLUS zegt: 'Ja, Heer en Meester, nu is alles me zo geheel duidelijk en helder, dat niets me in heel mijn leven duidelijker is geweest! Ik heb het wel altijd gedacht en zelfs intens gevoeld, dat een God niets kan beweren wat tegen het zuivere mensenverstand indruist, wat daar duidelijk en tastbaar mee in strijd is. Maar nu is elk woord dat U spreekt zo geheel en al in overeenstemming met het verstand, als het licht van de zon met het ontstaan van de dag op de aarde. Het is me nu geheel duidelijk, en voor ons instituut moet dat ook zo blijven tot aan het einde aller tijden!"
[10] IK zeg: 'Welnu, ga dan nu en vertel het ook aan je metgezellen! -Nu zal er nog iets gebeuren, dan volgt het ochtendmaal en daarna vertrek Ik van hier voor een poos!"
«« 140 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.