Iemand die op egoïstische wijze naar zijn wedergeboorte streeft

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 160 / 276 »»
[1] (DE HEER:) 'Als men uitsluitend streeft naar het rijk Gods, is daar de grootste werkzaamheid voor nodig. En wanneer een ware leerling zich dit dan geheel heeft eigen gemaakt, dan zal er ook zo'n koning te vinden zijn die deze ware verdienste ook waarachtig zal belonen; en zo zal het door alle goede sferen van het menselijke leven altijd als waarheid blijven gelden, dat -waar en waarin ook maar iemand het goede en het ware doet omwille van het goede en ware zelf en daarin naar de ware voleinding zal streven - hij de juiste waardering en beloning vanzelf zal en moet krijgen.
[2] Nemen we bijvoorbeeld iemand die er naar streeft om volgens Mijn leer de wedergeboorte van de geest te verkrijgen, die waarlijk bij niemand uit zal blijven als hij daar waarachtig met volle inzet en juiste liefde naar gestreefd heeft. Deze mens van ons voorbeeld weet, dat de liefde tot God en de naaste hiertoe de enig mogelijke weg is. Hij houdt zich nu streng aan alle geboden van God, heeft God in zijn hart zoveel mogelijk lief, doet iedereen zoveel hij kan alleen maar goed en ondersteunt de armen rijkelijk; en als hij weet dat er ergens een mens is die zijn wijsheid werkelijk uit God heeft, gaat hij er naar toe, steunt hem rijkelijk en wordt zijn vriend.
[3] Hij doet dat jarenlang; maar de beloofde wedergeboorte van de geest, waar hij met de dag meer op hoopt en naar verlangt, vindt toch niet plaats. M en toe heeft hij wellichte momenten, maar het zijn alleen flitsen, waarbij het licht niet blijvend is. Dan zegt deze man die jarenlang ijverig zijn best doet voor de wedergeboorte van de geest: ' Maar nu kom ik op het punt, dat ik die hele kwestie van de wedergeboorte voor pure fantasie houd! Twaalf volle jaren heb ik tot op dit uur alles gedaan wat de leer ook maar van mij verlangde, en toch ben ik nog even ver als toen ik begon met ernaar te leven en te streven! Volgens mijn ervaring is er werkelijk niets mee te bereiken; daarom is het het verstandigst, dat ik weer als een gewoon mens op wereldse wijze verder leef en me terugtrek van al die bedrieglijke geestelijke contacten!'
[4] Hier komt de belangrijkste vraag: Ja, waarom kon deze man, die echt eerlijk zijn best deed, de wedergeboorte van de geest niet bereiken? -Juist omdat hij al het goede alleen maar deed om deze te bereiken!
[5] Wie God en zijn naaste om andere redenen liefheeft dan omwille van God zelf en omwille van de naaste zelf, komt niet tot een volledige wedergeboorte, omdat deze de meest directe verbinding is tussen God en mens.
[6] Als iemand een dergelijke beweegreden heeft, dan plaatst hij altijd tussen zichzelf en God een scheidende wand die het geestelijk licht niet doorlaat, ook al is die wand nog zo dun, en daarom kan hij niet volledig één worden met de geest van God. En zolang deze eenwording niet geschiedt, kan er geen sprake zijn van een volledige wedergeboorte.
[7] Ik zeg je: Alles wat ook maar enigszins met eigenbelang te maken heef~~ moet uit de ziel weg en de mens moet volkomen vrij zijn, pas dan kan hij het hoogste bereiken! -Zeg me nu maar, of het je nu duidelijk is!"
[8] CYRENIUS zegt: 'Ja, nu zie ik ook dit helder en juist! Ja, tussen het doen van twee dezelfde dingen bestaat werkelijk een enorm verschil! Maar als men het weet, dan kan men het ook helemaal goed doen, als men maar de vaste wil heeft, en daar kan het natuurlijk niet aan ontbreken bij iemand die duidelijk de enig ware reden heeft gezien en de weg die hij moet bewandelen. Maar voordat iemand dit heeft ingezien, heeft dat veel tijd en inspanning gekost; want ook al gelooft men dat men nu alles begrijpt, dan wordt toch maar weer al te gauw duidelijk, dat iemand nog het een en ander en zelfs heel belangrijke dingen ontbreken. Maar nu geloof ik, dat er bij mij niet zo veel meer aan mankeert! En als dat toch nog het geval is, dan hoop ik dat Uw liefde, o Heer, mij dat op het juiste ogenblik zal geven.
[9] En nu komen, zoals ik zie, onze Farizeeën al weer terug en hun leider is met Marcus in een intensief gesprek gewikkeld. Ik ben werkelijk nieuwsgierig, wat voor effect het diepere inzicht in Uw wonderwerken heeft gehad!"
«« 160 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.