De verklaring van het begrip Messias

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 205 / 276 »»
[1] HIRAM zegt: 'Nu ja, dat is immers ook wat ik zeg! De mensheid moet overeenkomstig de volste levenswaarheid geheel van de basis af onderwezen worden en dan aangespoord worden tot daden die streng volgens de leer zijn, dan zal ze ook gemakkelijk verlost worden van het helaas grootste erfelijke kwaad dat de naam 'traagheid' draagt, en daardoor ook van alle andere daaruit ontspringende kleinere euvels a ah lichaam en aan ziel.
[2] En in dat opzicht zou U inderdaad een Messias zijn die niets meer te wensen over liet, omdat U het erfelijk kwaad vanuit de wortel het beste kent! Nu, misschien vergis ik me hierin wel; maar ik ben toch weer van mening dat een andere Messias ook geen andere leer aan de mensen zou kunnen geven dan U, aan wie waarlijk alle dingen, zaken en omstandigheden van alle mensen en schepselen bekend zijn en aan wie ook alle krachten van de natuur en alle geesten en goden van alle luchtstreken geheel en al trouw, gehoorzaam en onderdanig zijn. Eerlijk gezegd, voor ons hier bent U en die jonge man daar een volledig ware Messias; wat de andere vele mensen van de aarde betreft, die gaan ons nog minder dan niets aan. Als U niet goed genoeg voor hen bent, dan moeten ze er maar een uit Indië, Perzië of Egypte over laten komen!
[3] Wat betreft Uw leer als ware grondleefregel voor de aardse mens die een lichaam en een ziel heeft, geloof ik deze wat het basiselement betreft aardig te begrijpen! De grondslag waarop het gehele systeem van het leven schijnt te berusten is en blijft eeuwig de liefde tot God, respectievelijk tot U, en van daaruit de ware onbaatzuchtige liefde voor de naaste, waarbij geen uitzondering gemaakt mag worden, op wat voor terrein een behoefte ook ligt van iemand die werkelijk hulp nodig heeft. Als men vast op dit fundament blijft staan en hiernaar zoveel men kan werkzaam wordt, moet het wel lukken om binnen de kortste tijd althans van het belangrijkste erfelijk kwaad verlost te worden! -Heb ik juist gesproken of niet?"
[4] IK zeg: 'ik wist wel dat je er uit zou komen; want een ware wijze is voor een natuurlijk mens, die zonder wijsheid is, altijd een ware Messias, dat wil zeggen, hij is een bemiddelaar (MESZIAZ) tussen het puur menselijke verstand en de goddelijk-geestelijke wijsheid, en het verstand vindt zodoende pas door de MESZIAZ de ingang naar de goddelijke wijsheid en wordt één met die wijsheid.
[5] Hoe wijzer nu de bemiddelaar is, des te betere resultaten zal hij ook zeker behalen bij degene die hij leidt. En bewandelt zijn leerling dan vastberaden de wegen van het innerlijk geestelijk licht, dan zal hij ook in het licht blijven en zich het leven van het licht eigen maken, waarop geen dood kan volgen, omdat het leven van het geestelijk licht de eeuwige, onveranderlijke en onvergankelijke waarheid is, die datgene wat zij is ook eeuwig moet blijven; want twee en nog eens twee zal in alle eeuwigheid als som vier hebben.
[6] En zoals het met deze slechts als voorbeeld dienende waarheid is, zo is het met alle goddelijk-geestelijke waarheden uit de hemelen. Ze zijn en blijven eeuwig, en alleen zij zijn het eigenlijke ware leven, omdat ze zonder leven ook geen waarheden zouden zijn. Zo kan een ziel wanneer ze eenmaal geheel in zulke waarheden is binnengegaan, nooit meer dood gaan en heeft, omdat ze zelf licht en waarheid is, ook het leven in zich en het leven is dan geheel haar eigen bezit, en dat is dan natuurlijk het resultaat van een waarachtige bemiddelaar .
[7] En je hebt, Mijn beste Hiram, dan ook helemaal gelijk datje Mij voor een echte bemiddelaar en verlosser houdt. Maar in de Schrift staat dat de beloofde bemiddelaar een Zoon van de allerhoogste God zal zijn! Daarom zou voor een ware, grote bemiddelaar tussen de gevallen mensheid van de aarde en de allerhoogste geest van God een puur aardse zoon, ook al zou deze nog zo wijs zijn, niet voldoende zijn! Hij zou dan toch wel ten volle de goddelijke natuur en goddelijke eigenschappen in zich moeten dragen en deze, waar het nodig is, ook openlijk naar buiten tonen! - Hoe denk jij hierover?"
«« 205 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.