De reiniging van de zonde

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 19 / 248 »»
[1] Toen zei EEN BURGER: 'O Heer, dat zou allemaal goed en best zijn, als wij in ons hele leven maar nooit gezondigd hadden! Maar nu branden de zonden in ons hart voor U die onze harten en nieren doorziet en door en door heilig bent, en wij zijn juist het tegendeel! Daarom is het voor ons moe1ijk om nu zo opgewekt en vrolijk te zijn!'
[2] IK zei: 'Geloven jullie dan, dat Ik dat al niet heb geweten toen Ik jullie heb aangenomen?! Ik heb jullie je zonden echter volkomen kwijtgescholden, omdat jullie je van alle zonden hebt afgewend en verder nooit meer zondigen en ook beslist niet zult zondigen, en daarom zijn jullie geen zondaars meer, maar nu volkomen vrij van alle zonde, en daarom vind Ik dat jullie des te meer reden moeten hebben van gans er harte vrolijk te zijn!'
[3] Toen zei EEN van de burgers: 'Heer, hoe staat het dan met de vlekken die de zonden op de ziel achterlaten? Want wij hebben gehoord, dat als iemand eenmaal gezondigd heeft en hem als hij zich verbetert door boete te doen de zonde ook kwijtgescholden is, er toch altijd een zwarte vlek op zijn ziel achterblijft, waardoor zij zodanig gebrandmerkt is dat dan in het andere leven iedere zuivere ziel haar ontwijkt en niet met haar omgaat, en dat zo'n bevlekte ziel net zo lang God niet mag zien tot zij de vlek in het kwade vuur van de onderwereld (Scheoul) helemaal is kwijtgeraakt.'
[4] IK zei: 'Ja, ja, de vlek blijft net zo lang op de ziel tot de mens volledig afziet van de zonde! Maar wie heel serieus van de zonde afziet omdat deze slecht is en de mensen te gronde richt en van God en al het goede en ware vervreemdt, die heeft ook geen vlek meer op zijn ziel en hoeft helemaal niet meer bang te zijn voor het kwade vuur van de onderwereld. Als jullie echter zo'n ontzag hebben voor de zondevlekken op jullie ziel, hoe konden jullie Mij dan aankijken, terwijl jullie nu toch ook weten wie achter Mij en eigenlijk in Mij is?! Laat dat jullie duidelijk maken hoe zwak en dom jullie nog zijn!
[5] Ik zeg je: Als jullie mijn leerlingen willen zijn, moeten jullie je oude mens helemaal als oude kleren uittrekken en een totaal nieuwe mens aantrekken; want Ik en de uitermate versleten, verroeste, hedendaagse leer van de tempel passen absoluut niet meer bij elkaar. Let daarop en wees verstandig, onbaatzuchtig, opgewekt en vol goede moed!'
[6] Deze troostvolle terechtwijzing had op onze burgers een goede uitwerking en zij grepen nu geducht naar de wijn, werden weldra echt opgewekt en begonnen ook al gauw met het vertellen van een aantal vrolijke verhalen, en de Grieken begonnen hen bij te vallen en zo verstreek de tijd tot zonsondergang.
[7] LAZARUS kreeg bij deze gelegenheid ook het nodige te horen wat hem behoorlijk schokte, zodat hij alle achting voor de tempel verloor en heimelijk tegen Mij zei: 'Heer, nu ben ik toch wel helemaal genezen, en mijn bezoeken aan de tempel zullen steeds zeldzamer worden!'
[8] IK zei: 'Daar zul je goed aan doen, maar doe dat meer in je hart dan naar buiten toe, zodat de vossen je niet zullen gaan wantrouwen, want tot op heden sta je nog hoog in aanzien bij de tempel! Als je je plotseling terugtrekt zou dat noch jou, noch Mijn zaak enig goed doen, en Ik kijk immers alleen maar naar de innerlijke mens; want de uiterlijke is van geen enkel belang.'
«« 19 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.