Over de valse profeten

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 235 / 248 »»
[1] LAZARUS zei: 'Maar Heer, je zou toch niet geloven en aannemen dat deze leer van U ooit ergens vervalst zou kunnen worden! Want zoals wij die van U ontvangen hebben, zo zullen wij haar immers ook doorgeven aan onze nakomelingen, en er zal niets toegevoegd en niets weggelaten worden; wij kunnen ook schrijven en zullen dat wat wij nu van U gehoord en gezien hebben woordelijk opschrijven, en onze mensen zullen het allemaal punt voor punt horen en ook opvolgen. In dat geval begrijp ik niet hoe het mogelijk kan zijn dat er valse profeten op kunnen staan!'
[2] IK zei: 'Precies zoals jij nu spreekt, hebben eens de directe aanhangers van Mozes gesproken toen Ik op de Sinaï de wetten gaf. De wetgeving duurde, dat zullen jullie zeker nog wel weten, iets meer dan zeven volle jaren, en duurde daarna nog ongeveer drieëndertig jaar meer in het geheim en niet voor iedereen waarneembaar, - en reeds in de eerste zeven jaar is het gouden kalf gegoten en aanbeden! Kijk, zo zijn de mensen!
[3] Dat Mijn leer bij jullie en bij jullie geringe aantal nakomelingen nog lang zuiver zal blijven, geef Ik wel toe; maar in algemene zin zal het er heel anders uitzien!
[4] Waar ook maar iets groots en buitengewoons op de wereld gebeurt, wordt het door mensen zonder bezigheden, en door hun winstbejag en hebzucht, al gauw op een of andere manier uitgebuit en omgevormd tot hun aardse bron van inkomsten, -wat zo waar is als de waarheid zelf. Als Ik zulke activiteiten zou willen voorkomen, dan zou Ik alleen maar wurgengelen op deze wereld moeten laten komen, die al van te voren al dat soort mensen om zouden moeten brengen, wat tengevolge van de vrije wil van de mens echt niet aangaat, net zo min als het aangaat het onkruid op een tarweakker in één keer te vernietigen, wat zelfs voor de tarweakker niet goed zou zijn, omdat het onkruid uiteindelijk zelfs mest Voor de tarweakker wordt.
[5] Zoals echter het onkruid op de tarweakker wordt toegelaten, zo wordt ook dat toegelaten, echter niet zonder een altijd vroeger of later volgende straf. Kijk, dat is dus niet volledig te verhinderen!
[6] Daarom zeg Ik alleen, dat al degenen die nu het zuivere van Mij en later van jullie ontvangen, altijd goed op hun hoede moeten zijn opdat ook zij niet in verzoeking komen; want de boze geest trekt door de hele wereld als een brullende en hongerige leeuwen probeert alle edele en zuivere zielen te verslinden. Hoed je daarom voor de valse profeten! Dat is alles wat Ik jullie nu daartegen mee kan geven.'
[7] PETRUS vroeg: 'Heer, als zij soms al in onze tijd op zouden duiken, hoe zullen wij ze dan kunnen herkennen?'
[8] IK zei: 'Aan hun vruchten! Op dorenhagen rijpen geen vijgen en op distels geen druiven! Ik alleen ben, door Mijn leer, de deur van de schaapskooi; wie ergens anders in de stal inbreekt, is een dief en een rover. Ik alleen ben de ware deur, de weg, het licht, de waarheid en het leven. Wie dus tot Mij wil komen, moet door Mij en in Mij gaan op Mijn weg, in Mijn licht, hetwelk de eeuwige, onveranderlijke waarheid in God is.
[9] Iedere goede arbeider is weliswaar zijn loon waard, maar een huurling die zich huren laat om werk te doen voor een ander die zelfbelang bij het werk heeft, is zelden zijn loon waard. Want hij zal slechts voor de schijn ter wille van zijn loon werken; maar de werkgever zal daarmee slecht gediend zijn. En zo en nog erger zullen alle valse leraren en profeten zijn. Want hun motief zal - zoals nu bij de Farizeeën - de mammon zijn; daarvoor zullen zij onderricht geven, domme en verkeerde dingen voorspellen, de mensen fysiek en nog meer geestelijk bedriegen, de eigendommen van weduwen en wezen opslokken en hun daarvoor de hemel beloven, en tenslotte zullen zij hen die bij de zuivere waarheid blijven, als de grootste ketters te vuur en te zwaard vervolgen en onder groot misbaar zeggen: 'Wij zijn de ware volgelingen van Christus, de Zoon van God!' Ik zeg jullie dat nu vooruit, opdat jullie en je ware volgelingen kunnen weten hoe je je moet gedragen wanneer dat mocht gebeuren - en ten dele ook reeds begonnen is!'
[10] PETRUS zei: 'Heer, hoe kan dat nu al mogelijk zijn?'
[11] IK zei: 'Heel gemakkelijk; want hoe vaak heb Ik al voor een grote menigte gesproken, en waren er dan niet altijd mensen bij die niet kwamen luisteren voor het heil van hun ziel, maar voor het heil van hun geldbuidel. Iets beleefden zij zelf, iets lieten zij zich door anderen vertellen, en het meeste maakten zij er zelf bij, verzonnen zodoende leugen op leugen, maakten vervolgens reizen naar alle windstreken, zeiden dat ze door Mij gezonden waren en verdienden daarmee veel geld. - Wat zegje daar dan van?'
[12] PETRUS EN JOHANNES zeiden: 'Heer, heeft U dan voor zulke misdadigers geen bliksem en donder meer?'
[13] IK zei: 'Ei, ei, zijn jullie nu kinderen van de donder of kinderen van God! De bliksem verwoest en vernietigt wel waar hij inslaat, maar de kinderen Gods hebben een ander wapen, en dat heet: geduld, zachtmoedigheid en liefde .
[14] Daarbij zijn deze mensen nog van mening dat zij God een goede en Hem welgevallige dienst bewijzen. Jullie zullen zulke mensen nog heel veel tegenkomen, en velen zullen zich bekeren. Als wij hen nu meteen met bliksems uit de wolken zouden verdelgen, zouden jullie hen dan ook nog kunnen bekeren? Laten we dus niet meteen onze toevlucht tot bliksems nemen!
[15] De waarheid is de beste bliksem tegen zulke valse leraren en profeten! Jullie kunnen eerder alle zeeën der aarde droogleggen dan ooit een dam opwerpen tegen de stroom der waarheid. Met Mij zullen jullie alles kunnen, zonder Mij kan echter niemand iets; want Ik ben de waarheid, het licht en het leven! - Begrijpen jullie dat goed?'
«« 235 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.