Over de astrologie

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 96 / 248 »»
[1] Toen zei DE MINERVAPRIESTER: 'Luister, godmens, onze bezigheden bestaan ook voor een groot deel uit de dagelijkse tijdsbepaling, het rangschikken en tellen van dagen, weken, maanden en jaren, en wij moeten een studie maken van de planeten en de twaalf hemeltekens en vaststellen welke het jaar beheersen! Dat is een bezigheid die veel kennis, ervaring en werk vereist, en het is voor de gehele mensheid iets zeer noodzakelijks omdat zij zonder onze waakzaamheid, zorg en inspanning al gauw met al haar verschillende werkzaamheden in de war zou raken.
[2] Daarom maken wij ook de zandlopers en zonnewijzers volgens de stand van de twaalfhemeltekens. Wel, als we uw nieuwe godsdienst en levensleer, zelf in acht nemen en deze ook het volk bijbrengen, mogen we dan daarnaast ook dit werk niet meer doen?'
[3] IK zei: 'O ja dit werk is volkomen in orde en goed, daarom mogen jullie het ook blijven doen; maar dat geldt niet voor jullie sterrenwichelarij , en ook niet voor jullie poging om daaruit het lot van de mensen te willen lezen en vast te stellen, en voorts ook niet voor het zien van al die goden in de sterrenbeelden, en het aanbidden daarvan, en het offeren daaraan. Dus als je daarvan afziet, kun je rekenen watje maar wilt, en dagen, weken, maanden en jaren tellen, en ook klokken maken zoveel je maar wilt, als je daarbij alle afgoderij en waarzeggerij maar achterwege laai! Deze bezigheden ontraad Ik je niet, hoewel Ik jullie openlijk moet bekennen dat bij jullie tijdsbepalende werk het vaststellen van de planeet die over het jaar heerst, totaal nutteloos en dom is. Want kijk en let op:
[4] Jullie rekenen ook de zon en de maan tot de heersende planeten. Van de maan wil Ik nog niets zeggen, omdat hij als constante begeleider van deze aarde, die wel een planeet is, een bijplaneet is. Maar de zon is toch geen planeet, maar een vaste ster, zoals er talloos vele in de eindeloze scheppingsruimte zijn. Zij is zeker minstens een miljoen maal groter dan deze aarde en voor de haar omcirkelende planeten een vaste lichtwereld, die een onveranderlijke plaats heeft, wat jullie door Mijn leerlingen ook nog nader uitgelegd zal worden.
[5] Als dit alles nu onweerlegbaar is, hoe kunnen jullie dan jullie planeten tot heersers over een bepaald jaar maken? Kijk, daar ligt afgoderij in verborgen die reeds door de oude heidense priesters heel sluw berekend is! Want als bij jullie bijvoorbeeld in dit jaar Jupiter -of jullie Zeus -de regerende planeet is, dan moet hem als god in dit jaar extra veel geofferd worden, opdat hij vriendelijk gezind blijft en de vruchten dit jaar goed laat gedijen. Kijk, dat is afgoderij en niet toegestaan waar mensen de ware, levende en enige God moeten erkennen en naar Zijn getrouwe, geopenbaarde wil moeten leven en handelen; want in het oude boek der wijsheid staat geschreven: 'Ik alleen ben jullie God en Heer, daarom zullen jullie geen nietswaardige, vreemde goden naast Mij hebben en vereren!'
[6] Er is dus maar één God, die alles wat bestaat uit Zichzelf geschapen heeft. In Hem alleen moeten jullie geloven, Zijn geboden, die Ik jullie bekend maak, houden, en Hem meer dan alles ter wereld liefhebben!
[7] Maar als jullie dat doen, om datgene wat Ik jullie beloofd heb, te ontvangen, dan is het met de heersende planeten afgelopen; want God alleen is de heerser over alle dingen, alle elementen en alle tijden.
[8] Wie dat gelooft, en vast en zonder twijfel aanvaardt, en leeft volgens de erkende wil van God, zal ook in zichzelf weldra duidelijk ontdekken dat deze woorden, die Ik nu tot jullie spreek en heb gesproken, Gods woorden zijn en dat deze even zeker tot het bereiken van Mijn aan jullie gegeven belofte leiden, als de zekerheid dat Ik slechts door Mijn wil alles kan doen wat Ik wil. -Hebben jullie dat nu goed begrepen?'
[9] DE VIJF PRIESTERS zeiden: 'Heer, Meester en volmaakt ware godmens, wij hebben het nu goed begrepen, en zeggen en bekennen openlijk dat u in alles volkomen gelijk heeft en de zuivere waarheid spreekt! Maar toch zijn wij met betrekking tot ons werk van mening dat de heersende planeten wel gehandhaafd kunnen blijven bij onze tijd en jaarrekening, als we alleen de oude vertrouwde namen aanhouden. Wij zouden dan onze mensen daarbij wel uitleggen dat het alleen maar namen zijn waarmee wij bepaalde planeten aanduiden, alleen maar om op ordelijke wijze de cyclus van zeven tot zeven jaar vast te kunnen stellen, volgens het systeem van de oude Egyptenaren. Dat, denken wij, zou het opbloeien van Uw leer niet schaden.'
[10] IK zei: 'Ja, ja, ook al zou het niet schaden, het zou ook geen nut hebben; want waar is die cyclus van zeven jaar goed voor? Die van zeven weken en van zeven maanden zegt al helemaal niets, -hoeveel te minder dan een cyclus van zeven jaar! Maar jullie hebben nu eenmaal het getal zeven magisch gemaakt, er betekenis aangegeven, allerlei invloeden aan toegeschreven en er het hele volk mee verblind, en dat is de reden waarom jullie van de meest onnutte dwaasheden geen afstand kunnen doen. Maar als jullie dat alles naar jullie mening moeten aanhouden, leer het volk dan echter in alle ernst dat de oude godennamen nu voortaan alleen maar ijdele, betekenisloze namen voor bepaalde planeten zijn!
[11] Ik zeg jullie: Al jullie berekeningen daar boven aan de sterrenhemel zijn puur leugen en bedrog. Mijn leerlingen kunnen dat volkomen naar waarheid bevestigen. Ik heb het hun ook onthuld, en zij weten wat de zon, de maan en al de andere sterren zijn. Vraag hun daar later naar, dan zullen zij jullie ook daarover goed voorlichten! Daardoor zullen jullie ontdekken hoe ontzettend verkeerd en lachwekkend dom al jullie berekeningen en bepalingen zijn.
[12] Zoals gezegd, van jullie tijdsberekening zijn slechts de maankwartieren die om de zeven dagen steeds wisselen, de daaruit voortkomende week, de periode van een maand en de duur van het jaar waar en juist, -al het andere is grote kletspraat. Nu weten jullie ook, welke waarde jullie rekenwerk heeft, en het hangt nu helemaal van jullie zelf af wat je wilt doen! ,
[13] Na het horen van die woorden over hun tijd en sterrenberekening, die hun zo belangrijk toescheen, waren DE VIJF PRIESTERS erg verbaasd en zeiden heimelijk tegen elkaar: ' Zijn wijsheid en magische wilskracht heeft hij niet uit Egypte; want anders zou hij over Egypte's oude, uitstekende sterrenkunde toch anders moeten spreken! Maar hij verwerpt meteen al alles behalve wat ieder eenvoudig mens heel gemakkelijk op zijn vingers kan natellen en uitrekenen. Hij moet daar zijn redenen voor hebben. Wij zullen daar met zijn leerlingen wel over spreken!'
[14] Daarop zei DE EERSTE APOLLOPRIESTER, die eigenlijk de voornaamste astronoom was: 'Ik heb toch in Diathira in Opper-Egypte onder de grote zodiak in de tempel van Cronus zorgvuldig de tijdrekening, de astronomie en de wonderbare astrologie bestudeerd, en wel volgens het nieuwe systeem van de grote Ptolemaeus*, (* N.B. Dit is noch Ptolemaeus, de jongere astronoom, noch een van de koningen, maar deze voor de wereldgeschiedenis geheel verloren geraakte Pdolomeuz (veldmeter) leefde 400 jaar na de tijd van Mozes. Hij moet echter ook niet verwisseld worden met Pdolomeuz van Diathira, die de zodiak berekende. Pdolomeuz betekent zoveel als 'veldmeter', 'landmeter'. Vergeet dit niet! (J.L.) )en is dat nu opeens allemaal niets waard?! Maar wat moet men dan denken bij het zien van die fantastische sterrenbeelden aan de hemel? Moeten die dan in alle ernst geen andere en belangrijker betekenis hebben, dan dat ze alleen maar door hun schijnsel 's nachts deze aarde heel spaarzaam verlichten?! Waartoe dienen dan al die groeperingen, die altijd hetzelfde blijven? Waarvoor die verschillen in grootte en kleur? Heus, dat is toch wel een zware beproeving voor ons! Maar hoe het ook zij, wij zullen zien wat zijn leerlingen ons voor nieuws vertellen zullen!'
«« 96 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.