Hoe men God waarlijk vereert. Jezus als voorbeeld voor de mensen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 213 / 229 »»
[1] (De Heer) : 'Aan het eind van Jozefs verhaal zei een hoge raadsheer tegen Cyrenius: ' Als dat allemaal waar blijkt te zijn wat er over deze mens verteld wordt, moet hij zonder meer een God zijn; want niemand heeft ooit gehoord dat een natuurlijk mens, alleen door de macht van zijn wil, zulke daden heeft verricht. Wij hebben ook wel een heleboel magiërs gezien die allerlei wonderlijke daden verrichtten, -maar meestal kwam men er al gauw achter, hoe en met welke middelen. Ook in het verre achterland van Egypte moeten er mensen zijn, die door hun wil en hun blik in staat zijn om alle dieren te temmen, -maar dat is toch allemaal niets vergeleken met het vermogen van deze mens!
[2] Hij wil het, en de elementen onderwerpen zich aan zijn wil. Hij geeft bevelen aan de dieren van de zee, zoals een veldheer aan zijn troepen en ze gehoorzamen aan zijn bevel. Ik voor mij heb geen verdere tekenen als bewijs nodig, dat zijn gehele wezen van volledig goddelijke natuur moet zijn! Want wie in staat is tot hetgeen deze man kan en vermag, moet ook tot alle andere dingen in staat zijn. Van déze man zou ik durven te beweren, dat hij ook een wereld zou kunnen scheppen als hij dat wilde. Daarom zouden we hem dan ook goddelijke eer moeten bewijzen!'
[3] Nu zei Ik tegen die raadsheer: 'Hoe zouden jullie dat dan aanpakken om Mij goddelijke eer te bewijzen?'
[4] De raadsheer zei: 'Wel, zoals we bij ons de opperste god Jupiter vereren of zoals jullie priesters hun onzichtbare Jehova vereren!'
[5] Ik zei: 'Vriend, aan beide vereringen is Mij waarlijk niets gelegen, omdat de ene noch de andere een juiste en ware verering van God is!
[6] De ware en voor God geldende verering bestaat uit het volgende: ten eerste dat men zonder twijfel en vast gelooft aan slechts één ware God, die hemel en aarde en alles wat er is, heeft geschapen; ten tweede dat men deze ene door het geloof erkende God boven alles liefheeft en volgens Zijn wil leeft en handelt; en ten derde dat men ook zijn naaste zo liefheeft als zichzelf
[7] Zie, uit deze drie dingen bestaat de ware verering van God; al het andere is ijdel en heeft voor God niet de minste waarde!
[8] Alleen wat in liefde wordt gedaan, is een waar iets voor God; maar wat men doet uit een zekere vrees voor Gods macht, om God zachter en milder te stemmen, is voor God een gruwel. Want voor het verrichten van de zogenaamde godsdienstige handelingen, die met alle mogelijk ceremonieel plaatsvinden, worden nu eenmaal altijd en overal bepaalde priesters aangewezen. Deze beschouwen zichzelf daarom ook als veel waardiger dan de andere mensen en kijken op hen neer, zij laten zich enorme eer bewijzen en zitten boordevol hoogmoed. Tenslotte houden zij zichzelf voor goden en spreken vanuit hun eigen willekeur recht over hun arme naasten, die vaak duizend keer beter zijn dan de verwaande en heerszuchtige priesters. Denk jij echt dat God vreugde en plezier zal beleven aan zulke opgeblazen protserige vereringen, die door de zojuist beschreven priesters worden uitgevoerd en door het volk duur worden betaald?
[9] Ik zegje: wanneer er zo'n dienst wordt gehouden ter ere van God en God daar in Zijn allerhoogste wijsheid vreugde aan zou beleven, zou Hij geen God zijn, maar evenals de dienstdoende priester een blind dom mens vol hoogmoed en vol heerszucht. Hoe kan iemand de ware God daartoe instaat achten, die door Zijn eeuwige liefde, wijsheid en macht toch alles uit Zichzelf geschapen heeft en door Zijn eeuwige goedheid en erbarming ook alles eeuwig doet voortbestaan? Waar is in Gods hele oneindigheid een wezen, dat zich met succes tegen God zou kunnen verzetten en het tegen Hem zou kunnen opnemen? Alles wat de eindeloze scheppingsruimte bevat, is immers Gods gedachte en wil! Als God deze aarde niet meer zou willen laten bestaan, wanneer ze met Hem zou willen strijden, hoeft Hij immers maar te willen dat ze niet meer bestaat, en ze is er niet meer! En daarom heeft God van de mensen, die Hij tot Zijn ware kinderen wil maken en opvoeden, geen andere verering nodig dan dat ze Hem als een ware, heilige Vader boven alles liefhebben en altijd graag doen wat Hij hun als Zijn wil te kennen geeft.
[10] Daarom zeg Ik jullie allen hier: wat groot is in de ogen van de wereld, is voor God een gruwel! Maar waarachtig groot is voor God een deemoedig mens, die Hem boven alles liefheeft en zijn naaste als zichzelf en die zich niet als een heer boven hen verheft maar slechts als een vriend die hun goed wil doen.
[11] Nemen jullie nu een voorbeeld aan Mij! Zoals Ik ben, is er zeker geen tweede in de wereld! Hemel en aarde staan onder Mijn macht en Mijn gezag, en toch ben Ik met heel Mijn hart zachtmoedig en deemoedig en ben Ik hier om jullie allen, hoog en laag, te dienen. Doen jullie hetzelfde, dan zullen jullie Mij daardoor het beste eren!"
«« 213 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.