Adam en Eva, de eerste mensen van de aarde De pre-adamieten

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 221 / 229 »»
[1] (De Heer): 'We aten en dronken welgemoed en tijdens de maaltijd, toen de wijn de tongen losser had gemaakt, werd door de raadsheer die met de geesten had gesproken nogmaals de vraag gesteld of er vroeger slechts één mensenpaar of meerdere op verschillende plaatsen van de aarde zijn geweest. Want dat hadden de geesten hem niet duidelijk gemaakt en toch wilde hij ook dat met begrijpelijke zekerheid weten, omdat daar al eerder sprake van was geweest.
[2] Daarop vroeg Cyrenius Mij of Ik de raadsheer daar uitleg over wilde geven.
[3] Maar Ik zei tegen Cyrenius: 'Ik zou dat wel kunnen doen, maar niemand zou daar echt iets aan hebben! En wat de mensen echt moeten weten, heeft Mozes heel duidelijk uiteengezet in zijn Genesis en tot slot in nog twee boeken, waarin alles verklaard wordt, maar die in onze tijd niet meer erkend en als apocriefen verworpen worden. Wie dus wil weten hoe het ontstaan van de mensen op deze aarde geschiedde, moet Mozes' schriften lezen en geloven dat het zo en niet anders was, dan komt hij daardoor volledig waar en echt te weten of er in het begin slechts één mensenpaar of bijvoorbeeld meerdere mensenparen tegelijk op de aarde zijn gezet.
[4] Ik kan er alleen aan toevoegen, dat er van de mensen die ertoe bestemd zijn om kinderen van God te worden slechts één paar, namelijk Adam en zijn vrouw Eva, op de aarde zijn gezet. Met hen is ook de geestelijke opvoeding vanuit de hemel begonnen, die tot op dit uur werd voortgezet.
[5] Dat er echter ook reeds lang vóór Adam wezens hebben bestaan die op mensen lijken is heel zeker en waar, en er bestaan nog van die wezens op aarde; maar tussen hen en de eigenlijke vrije mensen bestaat een heel groot verschil.
[6] Want de ware mens kan zichzelf ontwikkelen tot volledige godgelijkheid en kan God en Zijn werken door en door erkennen, vergelijken, beoordelen en hun doel begrijpen; maar die zogenaamde diermens zal daar wel nooit toe in staat zijn.
[7] Dat echter ook de dieren in de loop der tijd, door veel inspanningen van de ware mensen, ook een soort hogere ontwikkeling aannemen, hebben jullie allemaal met jullie huisdieren ervaren. De mensen zouden nog meer kunnen bereiken met de dieren, wanneer ze zoals de eenvoudige oervaderen van de aarde in een ware en volledige verbinding zouden staan met hun geest van gene zijde uit het hart van God.
[8] In het verre Opper-Egypte leven nog mensen die op de oervaderen lijken. Die zijn nog heer over de natuur, die hen moet dienen volgens hun wil. Maar om heer over de natuur te worden, moet de ware mens zich in zijn ziel niet ónder de natuur maar in de geest bóven alle natuur van de materie en het vlees verheffen. Want in de natuur van alle materie ligt het gericht, de onmacht en de dood; alleen in de geest ligt de eeuwige vrijheid, het ware leven en alle macht en soevereiniteit. En het bewijs dat dat zo is, heb Ik jullie buiten bij de zee geleverd.
[9] Streef er daarom naar dat jullie ziel één wordt met jullie geest, - die zal jullie dan vanzelf in alle wijsheid binnenleiden; maar zonder de geest zullen jullie steeds schommelen tussen licht en duisternis en tussen leven en dood en tussen vrijheid en gericht!
[10] Tot éénwording van de geest uit God met de geschapen ziel, komt de mens alleen door echt en waar aan de ene ware God te geloven, Hem boven alles lief te hebben en zijn naaste als zichzelf. Wie dat weet en doet zal dan ook in zichzelf ervaren, dat Ik nu de volle waarheid tot jullie heb gesproken!'
[11] Allen waren tevreden met Mijn woorden en er werden verder geen vragen meer gesteld over het begin van het menselijk geslacht op deze aarde.'
«« 221 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.