De betekenis van de toekomstvoorspellingen van de Heer

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 144 / 214 »»
[1] Ik sprak echter met onze waard, Philopold en Kisjonah over veel dingen, en ook over de toekomst van het hele Joodse land.
[2] Toen de leerlingen Mij over de sombere toekomst van het land hoorden praten, zeiden ze onder elkaar: 'Soms weet je toch niet wat je van Hem moet denken! We willen niets zeggen van Zijn gelijkenissen, waaraan steeds een diepere geestelijke betekenis ten grondslag ligt en die Hij altijd heeft uitgelegd als wij ze niet begrepen; maar als Hij bij Zijn leer, die toch reeds in het verloop van slechts tien jaar gemeengoed moet worden onder de mensen en die de mensen kan en zal omvormen tot lammeren, telkens over een toekomst spreekt die nog ellendiger is dan deze huidige tijd, dan weet je vaak toch echt niet wat je je daarbij moet voorstellen.
[3] Bovendien heeft Hij al herhaaldelijk gezegd dat zonder Gods wil niemand ook maar een haar gekrenkt kan worden en er geen mus van het dak kan vallen.Als er zonder Zijn wil niets kan gebeuren, kan er toch ook geen erge toekomst zijn zonder Zijn wil; en des te minder als -zoals reeds gezegd -de mensen tot lammeren omgevormd moeten worden door Zijn leer, die een levend Godswoord is en die over niets zo vaak en indringend spreekt als over de liefde voor God en de naaste, en ook over deemoed, verzoening, zelfverloochening en barmhartigheid.
[4] Als de mensen dat door Zijn leer inderdaad moeten worden zoals dat ook, voorzover wij weten, in korte tijd verscheidene duizenden mensen zijn geworden, hoe kan Hij dan aan één stuk door voorspellingen doen over een toekomst die nog veel ellendiger is dan welke tijd ook in het verleden en ook deze toch al uitermate ellendige huidige tijd nu? Begrijpe, wie het begrijpen kan; Wij begrijpen het absoluut niet!
[5] Hij zal het om een of andere alleen aan Hem bekende, geheime reden Zelf wel zo willen hebben, anders is het voor ons volkomen onbegrijpelijk hoe Hij zulke voorspellingen kan doen over een allerellendigste toekomst die het gevolg is van Zijn leer, die nu in de tijd dat zij ontstaat ver in Azië, zelfs onder de Moren ver in Egypte en ook al in Europa onder de Romeinen en Grieken verbreid is onder vele duizenden mensen, die werkelijk in Hem geloven en de lichtende waarheid ervan ook steeds met tekenen kunnen bevestigen.
[6] Ja, als de door Hem voorspelde meer dan vreselijke toestanden in de toekomst het gevolg van deze zuiver goddelijke leer moeten zijn en het rijk Gods zo'n betreurenswaardige vorm onder de mensen zal aannemen, dan zou het toch veel beter zijn om de mensen zo'n leer helemaal niet te verkondigen, opdat ze niet nog ergere duivels worden dan ze nu voor het overgrote deel toch al zijn!'
[7] Ik had die opmerkingen van Mijn leerlingen wel gehoord en zei tegen hen: 'Hoe kunnen jullie nog aanstoot nemen aan Mijn voorspellingen over de toekomst? Ik heb die jullie toch al verschillende keren bekend gemaakt en jullie ook geheel naar waarheid getoond wat als gevolg van de vrije wil van de mensen de oorzaak van de buitengewoon slechte toekomst zal zijn - en jullie hebben dat goed begrepen en ingezien, en hebben er geen aanstoot aan genomen.Waarom zijn jullie daarom nu geërgerd geraakt, en hoe kunnen jullie zeggen dat de toekomst, wanneer Mijn evangelie bekend raakt, alleen maar zo slecht kan worden als Ik dat om een alleen aan Mij bekende reden zo zal willen hebben?
[8] O, o, wat zijn jullie allemaal nog kortzichtig! Zonder Mijn wil kan er inderdaad geen haar op het hoofd van een mens gekrenkt worden, geen mus van het dak vallen en geen mens de grootte en gestalte van zijn lichaam veranderen of de dag langer of korter maken -want al die dingen staan direct onder de macht van Mijn wil, die ook een en dezelfde is in alle talloze engelen van Mijn eeuwige en oneindige hemelen. Maar hier op deze aarde, waar ieder mens eerst de vrijheidsproef van zijn wil moet doormaken, is het met de almacht van Mijn wil in de morele en psychische levenssfeer van de mens heel anders gesteld -zoals Ik jullie al heel vaak heb getoond!
[9] Heb Ik soms niet gezegd: in een wereld, waar een mens niet tot een van de ergste duivels kan worden, kan hij ook niet echt een kind van God worden?! Want Ik openbaar nu Zelf Mijn wil direct aan jullie mensen, met de bedoeling dat jullie je die eigen maken en daardoor in alles geheel zoals Ik kunnen worden.
[10] Maar als dat nu zo is en onmogelijk anders kan zijn, - wat jullie nu toch wel tot in de grond van de zaak duidelijk zouden moeten inzien - hoe kun nen jullie er dan aanstoot aan nemen als Ik ook aan deze vrienden van ons meedeel hoe het er in de toekomst uit zal zien ten gevolge van de verstoktheid en blindheid van de mensen, die zich net als de vele Farizeeën niet naar het licht des levens willen keren, maar het overal met alle woede van de hel vervolgen?!
[11] Wij hebben de leer van het rijk Gods nu werkelijk wijd en zijd van zonsopgang tot zonsondergang en van de middag tot de middernacht onder vele mensen verbreid, en velen koesteren zich reeds in het licht uit de hemelen maar toch is deze eerste uitbreiding nog zeer gering en is het eigendom van slechts kleine families en gemeenten; daarom baart ze ook nog niet al teveel opzien bij al die vele werelds machtige en boven alles heerszuchtige vijanden van het licht, en tot nu toe hebben zij er nog niet zo heel veel tegen ondernomen.
[12] Maar laat dit licht maar eens algemener worden, zodat de priesters kunnen merken dat hun tempels op bepaalde feestdagen en grote offerdagen niet meer vol mensen raken, maar steeds leger en leger worden; dan zullen jullie wel zien met wat voor nameloze woede zij tegen Mijn leer en de belijders ervan zullen opstaan!
[13] Mijn leer is op zichzelf weliswaar de ware vrede van een ziel die ernaar leeft en handelt - ja, ze is de zalige vrede van de hemel in de gehele mens; maar voor de duivels van de hel, die in mensengedaante op deze aarde met leugen en bedrog onder de mensen tekeer gaan, is ze een tweesnijdend en vlammend zwaard, een oorlog en een grote verwoesting. Daarom zal het rijk Gods op aarde veel geweld aangedaan worden, zoals dat gedeeltelijk nu ook al gebeurt, en degenen die het willen hebben zullen het ook met geweld naar zich toe moeten trekken!
[14] Kijk, die door Mij voorziene strijd ten gevolge van het feit dat Ik de vrije wil van de mensen niet aantast, die de arm van hun liefde en derhalve van hun leven is, is onvermijdelijk, omdat Wij de mensen die zich nu in het foute en kwade bevinden en wier aantal buitengewoon groot is, niet ter wille van de leer uit de hemelen eerst door een zondvloed van de aardbodem willen laten verdwijnen, aangezien deze leer juist wordt gegeven ter wille van de zieken, doven en blinden en degenen die met allerlei kwalen behept zijn, en niet ter wille van de gezonden. Dan valt het ook gemakkelijk te begrijpen dat zich mettertijd grote gevechten en oorlogen over de aardbodem zullen uitbreiden en vooral en eerst over het oude rijk van deloden, vanwaar de leer uitgaat, en wel met zulke grote verwoestingen dat men niet meer zal kunnen herkennen waar de ene of de andere stad heeft gelegen, waar de wijngaarden, de vruchtbare akkers en rijke fruitboomgaarden, weiden en velden geweest zijn. Het zal in een woestijn veranderd worden en nooit meer tot het Beloofde Land worden, waar eens honing en melk vloeide.
[15] Dat Ik het jullie van tevoren zeg, heeft als reden dat jullie je tijdig genoeg kunnen voorbereiden en je ertegen kunnen wapenen. Want als je weet wanneer de dief komt en wat hij van plan is, is het gemakkelijk om je tegen hem teweer te stellen; maar als je niet weet dat hij komt, en wanneer en hoe, over dag of 's nachts als iedereen in diepe slaap verzonken is, dan is het voor de dief gemakkelijk om het huis binnen te dringen en zijn slag te slaan. Wandel daarom steeds in het licht van de innerlijke dag en blijf wakker in Mijn aan jullie geopenbaarde waarheid; dan zullen jullie de strijd met de vijand wel kunnen doorstaan!
[16] Zijn jullie nu nog vol ergernis, nu Ik jullie dit zonneklaar heb getoond?'
«« 144 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.