Over het opnemen van de leer van de Heer

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 184 / 214 »»
[1] Ik zei: 'Op precies dezelfde manier als Ik je zojuist heb getoond!
[2] De eerste mensen wisten alles overeenkomstig de volle waarheid; maar als de ziel van de mens als gevolg van zijn traagheid, zijn onverstand en de lust van zijn zinnen eenmaal duister wordt in het een of het ander, wordt hij ook al gauw duister in al het andere.
[3] Mozes zelf heeft voor de Israëlieten, die in Egypte duister waren geworden, een eigen boek geschreven op dezelfde manier als Mijn Rafaël jullie nu heeft onderwezen. Dat gold tot de tijd van de eerste koningen als belangrijk; toen hun nakomelingen zich echter door alle zinnelijkheid gevangen hadden laten nemen, ging ook alle zuivere wetenschap onder hen te gronde, en in de plaats daarvan kwam hetgeen je nu onder de loden in een vaak nog duisterder graad aantreft dan bij de heidenen.
[4] Nu is aan jullie en al eerder verschillende keren aan de oudste leerlingen, en behalve hen ook aan heel veel andere mensen alles haarfijn, tot in de kleinste details en overduidelijk getoond; maar reken vanaf nu eens tweehonderd jaar, dan zul je wat het gebied van deze zuivere wetenschap betreft weer op het oude bijgeloof uitkomen.
[5] Maar toch zal ook deze kennis in het geheim bewaard blijven onder degenen die in Mijn leer zullen blijven, en dan zal er een tijd komen waarin deze wetenschap, en tegelijk daarmee duizend andere, al het oude bijgeloof voor altijd tot op de bodem zal vernietigen. Maar eerst zal er nog langdurige en harde strijd zijn; tenslotte zal de waarheid echter overwinnen, en al het duistere, valse en slechte zal voor eeuwig in de afgrond verdoemd worden.
[6] Jij zult weldra de gelegenheid krijgen om jullie aarde -, natuur en sterrenkundigen te ontmoeten, en dan zul je ook een poging doen om hun de waarheid bij te brengen die je hier hebt leren kennen; maar je zult daarmee op harde stenen stoten. Enkelen zullen er wel over nadenken, maar toch bij hun oude stelsel blijven; anderen zullen het zonder verdere bedenkingen dwaasheid noemen. Want om ook de dingen van de natuurlijke wereld zonder twijfel juist en waar te begrijpen moet men van tevoren geestelijk gewekt zijn, de ene, enig ware God kennen en ook zichzelf, van waaruit de mens zich helder en duidelijk bewust wordt wie hij is en waarom hij bestaat.
[7] Pas wanneer de mens in deze belangrijkste aspecten van zijn bestaan en leven duidelijkheid heeft en zodoende Mijn geest zich in zijn ziel met levende en lichtende werkzaamheid begint te ontplooien en de hele mens begint te doordringen, zal de mens met zijn van bovenaf verlichte verstand ook snel en gemakkelijk het wezen en de orde der dingen van de grote en kleine natuurlijke wereld in hun volle en onbetwistbare waarheid bevatten en ze tot op de bodem begrijpen; maar als je de heidenen - ook al hebben ze met alle ijver alle hoge wijsheidsscholen doorlopen - datgene wat je van Rafaël hebt gehoord gaat verkondigen, zullen ze het niet begrijpen, het als dwaasheid beschouwen en belachelijk maken, en de duistere, bovenmatig zelfzuchtige en heerszuchtige priesters zullen zo'n nieuwe leer, die absoluut niet in hun oude kraam van afgoden en bedrog te pas komt, in allerijl en met woede vervloeken en het volk ertegen opzetten.
[8] Daarom is het zaak om eerst het evangelie over het ware rijk Gods op aarde onder de mensen te verkondigen - en als ze dat hebben aangenomen en door de geest Gods sterker zijn gemaakt, zullen ze alle andere waarheden gemakkelijk bevatten; want Mijn geest, die Ik overvloedig zal uitstorten over iedereen die echt in Mij gelooft en Mij liefheeft, zal hen in alle wijsheid en waarheid binnenleiden.
[9] Denk je soms dat jij de dingen die Rafaël heeft uitgelegd, ook zonder het levende geloof dat je nu in Mij hebt, begrepen zou hebben? Ik zeg je: even weinig als de stenen van deze berg ze hebben begrepen!
[10] Als de basis van alle menselijke kennis leugen en bedrog is, hoe zullen uit zo'n basis dan andere waarheden kunnen opbloeien?
[11] Als je bij het rekenen de eenheid niet kent, die de fundamentele voorwaarde is voor alle uit de som van eenheden ontstane getallen, hoe zul je dan ooit de waarheid van de getallen zelfleren kennen?
«« 184 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.