Over valse en ware profeten

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 185 / 214 »»
[1] Nu keek de Romein heel verbaasd en zei: 'O Heer en Meester, Uzelf alleen bent werkelijk de eeuwige waarheid en wijsheid! Nu pas zie ik in dat er bij het onderrichten van de mensen steeds volgens een bepaalde orde tewerk gegaan moet worden, als het onderricht werkelijk nut wil hebben voor het leven van de mens.'
[2] Ik zei: 'Zeker, want beginnen met een mens verkeerd te onderwijzen betekent het huis op zand te willen bouwen. Hoe zal het zich houden, als er stormen en zware regens over zo'n huis heen zullen komen?
[3] Alleen degene die zijn medemens volgens de juiste orde onderwijst, zoals Ik je heb laten zien, bouwt een huis op rotsbodem.Als er over zo'n huis stormen en overstromingen heen komen, zullen die het huis niet kunnen deren, omdat het op rots gebouwd is. En die rotsbodem ben Ik; door met Mij te beginnen zullen jullie alles uitstekend kunnen doen, zonder Mij echter niets. Onthoud dat goed, Mijn vriend!
[4] Als iemand zijn naaste serieus over Mij wil gaan onderrichten, moet hij niet al te lang bij zichzelf te rade gaan hoe hij dat op de meest vruchtbare manier aan zal pakken. Want Ikzelf zal hem de juiste woorden in zijn hart en zijn mond leggen.
[5] En nu jullie ook dat weten, zullen jullie geen verkeerde stap kunnen doen wanneer je in Mijn naam jullie medemensen onderricht; maar wie het niet helemaal in acht neemt, zal snel en gemakkelijk op dwaalwegen terecht komen, waar hij samen met zijn leerling waarschijnlijk nooit helemaal goed uit kan komen.
[6] Dat is altijd het boze begin van de valse en leugenachtige profeten en van de verduistering en het slechter worden van de mensen geweest. Daarom moet alleen diegene zijn medemensen onderwijzen, die het eerst van Mij in zijn hart heeft geleerd. Wie echter uit zichzelf slechts over hetgeen hij bij stukjes en beetjes van andere mensen heeft gehoord zijn medemensen gaat onderrichten alsof hij door Mij onderricht was, en ook zal roepen: 'Kijk, hier, daar of ginds is Christus, de van eeuwigheid gezalfde Waarheid uit God!', die moet je niet geloven; want dat is een valse profeet, die alleen vanwege aanzien en tijdelijk gewin profeet wil spelen.
[7] Wie met weinig moeite een valse van een ware, door Mij geroepen profeet en leraar wil onderscheiden, moet naar zijn werken kijken!
[8] Wat een mens het minst voor de ogen van zijn medemensen kan verbergen, is zijn zelfzucht en winstbejag. Om die te bevredigen zal hij maar al te gauw en zichtbaar geen middelonbeproefd laten om het doel te bereiken waar zijn hart een onverwoestbare liefde voor heeft.
[9] Laat de valse profeten daarom nooit macht en uiterlijk aanzien verkrijgen! Want als ze dat eenmaal bereiken, zal het er weldra weer uiterst duister uitzien onder de mensen, en zullen jullie een harde strijd tegen hen te verduren krijgen!'
[10] Met een bedenkelijk gezicht zei de Romein: 'O Heer en Meester van alle bestaan en leven, dat zullen wij mensen waarschijnlijk nauwelijks kunnen verhinderen! Als U, Almachtige, dat niet Zelfzult verhinderen, zal het op deze aarde al gauw wemelen van louter valse profeten. Want het blinde volk zal nauwelijks of helemaal niet in staat zijn onderscheid te maken tussen een ware en een valse profeet. Wie zal dan tegen hen zeggen en hun duidelijk kunnen maken dat hun leraren valse profeten zijn?'
[11] Ik zei: 'Vriend, Ik zal het Mijne doen, maar jullie moeten ook jullie aandeel leveren! Ieder mens heeft zijn volkomen vrije wil, die Ik met Mijn almacht niet mag grijpen en aan banden leggen, omdat dat -zoals Ik jullie al heel duidelijk en begrijpelijk heb getoond -in strijd met Mijn orde zou zijn.
[12] Maar daarom geef Ik jullie in de getoonde waarheidjuist het beste middel tegen alle valsheid in de hand, en daarmee kunnen jullie met Mijn hulp de sterkste dammen en wallen tegen het hele leugenachtige gebroed van de hel bouwen.
[13] Maar zo gemakkelijk en snel als jullie je nu voorstellen zal het valse profetendom natuurlijk niet van deze aarde uitgeroeid kunnen worden; en toch zal uiteindelijk enkel en alleen de lichte, levende waarheid overwinnen! Blijf dus maar stevig en onwrikbaar in de waarheid; want alleen de waarheid zal niet alleen jullie, maar uiteindelijk alle mensen vrij maken van het oude, zware juk van leugen en bedrog! Laat je dus door geen enkele schijnbaar nog zo helder glanzende leugen meer verleiden -dan zal alles goed gaan!
[14] Jullie zijn nu het zout, de beste specerij, onder de mensen op deze aarde. Als jullie niet lui en lauw worden, zal het met de geestelijke spijzen goed lopen en zullen de mensen daar gretig naar verlangen; maar als jullie, die het zout zijn, bedorven raken en slecht van smaak worden, waarmee moet de geestelijke kost voor de mensen dan gezouten worden?
[15] Handel dus in alles volgens Mijn leer en volgens Mijn wil, die jullie nu goed kennen, dan zal jullie zout het onkruid tussen de tarwe op de akker des levens mettertijd steeds meer uitroeien, en daardoor zullen jullie jezelf bovenmate verheugen over de kracht en macht van Mijn waarheid onder de mensen!'
«« 185 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.