De omstandigheden in het gezin van Hiponias, de vader van de drie dieven

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 21 / 214 »»
[1] Nojed zei: 'O wijze vriend, dat lijkt wel heel dicht bij de waarheid te komen, en zo zal het ook wel zijn; want er staat immers geschreven dat Gods raadsbesluiten onnaspeurbaar en Zijn leiding en wegen ondoorgrondelijk zijn. Maar waarom moest onze moeder, die toch altijd strikt volgens de wetten van de tempel heeft gehandeld en geleefd, en ook onze vier volkomen onschuldige zusters zo geheel en al door Jehova verlaten worden? Als de leer van de tempel een volkomen vernielde en met voeten getreden leer is, wat konden onze moeder en onze arme onschuldige zusters daaraan doen? Zoals wij als een vaststaand feit gehoord hebben, is onze moeder spoedig na haar intrede in dat mooie tehuis Gods gestorven -waarschijnlijk aan een vergif en onze zusters heeft men onmiddellijk verkracht, en wie weet wat er verder nog met hen is gebeurd. Kon de goede en zeer wijze God van de Joden daar ook een welgevallen aan hebben, aangezien Hij dat heeft toegelaten? Als u ons ook daarover gerust kunt stellen, willen wij ook vast gelovende Joden blijven!'
[2] Ik .zei: 'O, niets is gemakkelijker dan dat -luister dus! Jullie vader, die Hiponias heette - evenals de oudste van jullie - was een Jood, die tot het Jodendom was bekeerd volgens de zuiverder leer van de Samaritanen. Hij had niets op met de loze ceremoniën en allerlei andere bedriegerijen van de tempel. Maar daarbij had hij het steeds moeilijk met zijn vrouw, die evenals jullie zusters, die net zo waren geworden als zij, een echte tempeldwaas was. jullie eerlijke vader ging dus dood van verdriet en bad God nog op zijn sterfbed of Hij zijn vrouw en zijn dochters nog tijdens dit aardse leven wilde laten weten dat zij niet Zijn wegen, maar de wegen van de vorst der leugen en macht van de dood bewandelden. En God verhoorde het gebed van jullie vader, die Hem steeds geheel en al trouw was toegedaan in de waarheid.
[3] En welk middel zou er geschikter en beter zijn geweest voor die vijf vrouwen, die hun heil geheel en al van de tempel verwachtten, dan hen dat zo hoogstaande heil van de tempel te laten proeven? Weliswaar is het aardse leven van jullie moeder, die de grootste tempeldwaas was, in de tempel geëindigd, maar daarbij is ze geheel en al teruggekeerd tot het ware geloof van haar man, die zij zoveel verdriet bezorgd heeft, en ze heeft het doen en laten van de tempel uit de grond van haar hart leren verachten. En jullie zusters hebben de engelen Gods die hen bedienden al gauw uit eigen ervaring en onder veel tranen heel wat nader leren kennen en hebben al snel een grote afschuw van hen gekregen. Als gevolg van een hogere beschikking en toelating van God bevinden ze zich nu helemaal gezond en vervuld van het juiste geloof en vertrouwen in de enig ware God van de joden in Essea, in het huis van de waard van de grote herberg aan het plein, waar jullie hen bij gelegenheid kunnen ontmoeten en spreken. Maar vandaag is het nog maar net de vierde dag, dat ze daar door twee orthodoxe Farizeeën met nog verscheidene anderen ter genezing heen zijn gebracht.Alle verdere bijzonderheden zullen jullie te zijner tijd uit hun eigen mond kunnen horen.
[4] En kunnen jullie nu nog steeds beweren dat de God van de joden een verzonnen, loze fabel is, nu je dit allemaal weet?'
[5] Nojed zei:'Vriend,jij bent een profeet; wij geloven jou, en wij geloven nu ook weer in de God van Abraham, Isaak en Jacob! Want als jij geen profeet zou zijn, vervuld van de geest van jehova, dan zou je niet zo precies onze namen en nog minder onze meest geheime levensomstandigheden kunnen weten. Daarom zij nu opnieuw alle eer aan de enig ware God van de joden, die ons door Zijn zorg zo wonderbaarlijk tot ware mensen heeft gemaakt! In welk land ben jij profeet geworden? Ben jij ook een Samaritaan?'
«« 21 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.