De voorwaarde voor een persoonlijke openbaring van God

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 37 / 214 »»
[1] (De Heer:) 'Nu moet je dat allemaal natuurlijk enkel geloven; maar als je geloof door werken levend wordt, zul je door je levende geloof beginnen te schouwen, zelf te voelen en ten diepste overtuigd te weten, en dat is veel beter voor de ziel van de mens dan wanneer ze iets pas als overtuigend waar aanneemt, als ze het zich door haar eigen zoeken en speuren met grote moeite langs de weg van de ervaring eigen heeft gemaakt.
[2] Weliswaar is zo'n zoekende en ijverig speurende ziel zeker ook haar loon waard, omdat immers iedere arbeider zijn loon waard is, maar als een ziel de waarheid, die ze zogezegd verneemt uit Gods mond, gelooft en ernaar handelt, is dat beter; want zodoende verenigt ze door de liefde Mijn geest met zichzelf, en die kan haar in een uur meer lichtende wijsheid geven, en doet dat ook, dan ze langs de weg van eigen onderzoek in honderd jaar kan verwerven. Maar daarom zou een vrome, gelovige ziel het juiste zoeken en speuren niet aan de kant moeten zetten! Want ieder mens zou alles moeten onderzoeken wat hij van mensen hoort en het goede, dat ook altijd waar is, behouden; maar wat gemakkelijk herkenbaar door Mijzelf aan de mensen wordt geopenbaard, hoeft de mens niet uitvoerig te onderzoeken, maar dat hoeft hij alleen maar te geloven en ernaar te handelen; dan zal hij weldra heel duidelijk merken dat het echt werkt.
[3] Wie in Mij gelooft, Mijn wil doet en Mij boven alles liefheeft en zijn naaste als zichzelf, bij hem zal Ikzelf komen en Mij getrouw aan hem openbaren. In de toekomst zal het echter zo zijn, dat tenslotte iedereen die waarachtig naar Mij als de eeuwige waarheid verlangt, door Mij onderricht zal worden; want Ik, die de waarheid in de Vader ben, ben als een Zoon, maar de eeuwige liefde in Mij is de Vader. Wie dus door de liefde of de Vader aangetrokken wordt, komt ook tot de Zoon ofwel tot de waarheid.
[4] Daarom is het beter om Mij door middel van de liefde te naderen dan door het onderzoeken van de zuivere waarheid. Want met de liefde komt onvermijdelijk ook de geest der waarheid, net zoals met het vuur, dat tot .een levende vlam is opgelaaid, het licht komt; als iemand echter wel een ver licht ziet en er achteraan rent, zal hij beslist langer werk hebben voor hij de plaats van het licht kan bereiken, om daar ook door de levende vlam van het licht tot leven verwarmd te worden.
[5] Wie God werkelijk zoekt, moet Hem in zijn eigen. hart zoeken, .dus in de geest van de liefde, waarin al het leven en alle waarheld verborgen is, dan zal hij God en Zijn rijk ook snel en gemakkelijk vinden -langs iedere andere weg echter met moeite, en in deze wereld dikwijls al helemaal met.
[6] In de Schrift staat ook dat de mens God moet aanbidden. Maar hoe moet hij God aanbidden, als hij ten eerste God nog nooit anders heeft gekend dan van horen zeggen en daarbij nauwelijks gelooft dat er zo'n God bestaat, en als hij ten tweede in de verste verte niet weet wat het wil zeggen God te aanbidden! Aan dat lippengebed, waar het hart geen deel aan heeft, kan God, die de eeuwige en zuiverste liefde zelf is, toch geen welbehagen hebben.
[7] God aanbidden wil zeggen: Hem steeds boven alles liefhebben en zijn naaste als zichzelf. En God werkelijk liefhebben wil zeggen: heel trouw Zijn geboden houden, ook onder vaak meest onaangename levensomstandigheden, die God, als het volgens Zijn liefde en wijsheid op de een of andere manier nodig is, over deze en gene laat komen als versterking en levensoefening voor zijn ziel, die te sterk door de materie is aangetrokken; want alleen God kent iedere ziel, haar natuur en eigenschappen, en weet ook het duidelijkste en beste hoe die ziel op de ware levensweg geholpen kan worden.
[8] God is in Zichzelf dus de hoogste en zuiverste geest, omdat Hij de zuiverste liefde is, en moet daarom door degenen die Hem echt willen aanbidden, in de geest en in waarheid aanbeden worden, en wel zonder onderbreking gedurende het hele leven, zoals ook alle engelen dat in de hemel eeuwig doen!
[9] Als het lippengebed een goede en God welgevallige manier van aanbidden zou zijn en God dat van de mensen en engelen zou verlangen, dan zou Hij net zo zwak, ijdel en onwijs zijn als een blinde en hoogmoedige Farizeeër, die door iedereen boven alles hoog geëerd wil worden en over iedereen wil heersen. Want als een mens dag en nacht met zijn mond tot God zou moeten bidden, en wel zonder onderbreking, waar zou hij dan de tijd voor ander noodzakelijk werk vandaan halen en hoe zou hij dan zichzelf en de zijnen de noodzakelijke voeding voor het lichaam verschaffen? Helaas bestaan er onder de Joden nu een groot aantal van zulke dwazen, en die zullen ook in de toekomst bestaan, die God met vrijwel eindeloze lippengebeden aanbidden en denken dat dat een echte godsdienst is en dat God daar welbehagen in heeft, in het bijzonder wanneer dat gejammer met de lippen met allerlei ceremoniën vergezeld gaat.
[10] Maar waarlijk, Ik zeg jullie allen: waar Ik op die manier door de mensen aanbeden en geëerd word, zal Ik direct Mijn gezicht afkeren en nooit aandacht schenken aan zo'n aanbidding en verering, en wel om de mensen praktisch te laten zien dat dergelijke aanbiddingen en vereringen een ware gruwel voor Mij zijn en dat Ik daar nooit aandacht aan schenk, en al helemaal nooit wanneer ze door priesters voor geld verricht worden. Want degene die bidt terwijl hij daar door iemand voor betaald wordt, mompelt enkel voor de schijn zo'n gebed voor zich uit, meestal zonder enig geloof, terwijl degene Voor wie dat gebed zou moeten helpen, zelf te traag is om zijn knieën voor God te buigen en daarom liever een ander voor zich laat bidden.
[11] Heb dus God lief boven alles en jullie naasten als jezelf, doe zelfs goed aan degenen die jullie kwaad doen en bidt op dezelfde manier ook voor jullie vijanden, bidt eveneens voor hen die jullie haten en vervloeken en vergeldt geen kwaad met kwaad -behalve in het uiterste geval van nood, om daardoor misschien een echte misdadiger van de weg van de zonde op de weg van de deugd te brengen -dan zal Ik zo'n echt en levend gebed met het innigste vaderlijke welgevallen aanzien en werkelijk geen van jullie beden onverhoord laten! Maar een puur lippengebed zonder hart of zonder het volste geloof zal Ik nooit aanzien of hoe dan ook verhoren. N u heb Ik jullie naar waarheid de juiste levensweg getoond; wandel en handel aldus, dan zullen jullie zodoende in Mij zijn en blijven, en Ik in jullie!
[12] En degene in wie Ik ben door zijn liefde voor Mij en van daaruit voor zijn naaste, zal niet in de nacht van het gericht en de dood van de ziel wandelen, maar steeds in een volkomen helder levensdaglicht.
[13] En zeg Mij nu, Mijn beste zoon, hoe en of je dat hebt begrepen. Want als je het goed hebt begrepen, zul je er ook op de juiste manier naar handelen en zal het licht in je worden!'
«« 37 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.