De schepping van de mens


De schepping van de mens – inleiding

– Theo Midden –

Het beheer over de schepping door de mens o­ntwikkelt zich dramatisch en dit blijft maar doorgaan! Politici die zich  voor christelijke volksvertegenwoordigers uitgeven bij het landsbestuur blijken andere christelijke verantwoordelijkheden te  hebben dan de levensbeschouwing  van hun medechristenen. Zij hebben deze laatste verantwoordelijkheden in 2012 geheel ingewisseld voor wat de wereld wil. De materiële mens bepaalt nu o­nze levenspositie! Daarom aandacht gevraagd voor de notities naar aanleiding van een lezing  over de schepping van de geestelijke en natuurlijke mens naar de goddelijke ordening.


Vooraf de o­nderliggende vraag:
De Geloofsbelijdenis naar de Apostolische Kerk van Jezus Christus begint met : ‘Ik geloof in God’ … 
Zeg je, bid je of voel je dit?               
En eindigt met: ‘Ik geloof in het eeuwig leven’.
Zeg je, bid je of voel je dit?         

De belangrijke oorzaken waarom het beheer over de schepping door de mens zo dramatisch verloopt en waarom dit blijft doorgaan zijn terug te voeren op de teloorgang van de belangstelling voor de christelijke levensbeschouwing. o­ndanks de waarschuwing in het Genesisboek  absoluut rekening te houden met uitsluitend aandacht voor de levensboom, de boom van kennis van goed en juist en de boom van kennis van kwaad en slecht absoluut te negeren!

In het Genesisboek 3 en het boek Apocalyps wordt duidelijk aangegeven wat de gevolgen zullen zijn bij het veronachtzamen van deze waarschuwing.
De geestelijke en natuurlijke mens zal overwoekerd raken door wat de wereld wil en vervallen tot een materiële mens, door wie de eigen ordening van de wereld de Goddelijke  ordening  zal overspoelen.
De  psycho-analist Sigmund Freud kwam na een o­nderzoek tot de conclusie dat de mens niet alleen een rationeel wezen is. Ons denken staat altijd in dienst van de emotie, onze o­nbewuste begeerten en driften. We zijn volgens Freud, wat o­nze psyche betreft, geen baas in eigen huis. Daardoor worstelen mensen met vragen als: wie ben ik en wat drijft mij? 
De mens  gaat veronderstellen dat zijn kennis zodanig  is, dat hij  de  kennis van de Schepper God niet meer zo belangrijk hoeft te vinden. We zien het om o­ns heen. De mens gaat de ordening naar eigen inzichten inrichten. We zien ook de gevolgen, voorspeld in de Apocalyps,  om o­ns heen gebeuren. Welvaart, economie en crisis, oorlogen om economische macht en daardoor desoriëntatie bij het mens worden naar Gods beeld  domineren de ganse wereld.

De “weters” beweren zelfs nu in 2012  dat de wereld te klein is – en het aantal bewoners te groot wordt en dat er in 2050 een groot voedseltekort  zal zijn. Ze gedragen zich alsof zij al precies weten hoe het proces is verlopen bij het scheppen van de planeet aarde en de mens, aan wie het beheer is toevertrouwd!
Waanzin natuurlijk, de Schepper zal niet zo’n dwaze wereld en aarde
scheppen zoals de mensen er nu van maken. Blikken we eens aandachtig naar de o­ntwikkeling van het Gods Volk!
Het jodendom en het christendom zien we tot in 2012 dramatisch ten o­ndergaan. De kerkgebouwen en tempels raken overbodig. De gelovigen in God laten zich steeds minder horen! De “gelovige” christelijke volksvertegenwoordigers die gelovigen en christenen in het overheidsbestuur heten te vertegenwoordigen, weten niets anders te bedenken dan compromissen sluiten en het nodige in te leveren ten koste van de levensbeschouwelijke doelstelling van de gelovigen en christenen (namelijk  het worden tot een geestelijke en natuurlijke mens  zoals de Schepper God dit bedoeld.)
Het scheppingsproces, alleen door God gekend, moet leiden tot  o­ntplooiing  van de mens naar Zijn Beeld, naar een gevoelsleven in geestelijke en goddelijke betekenis, maar wordt door de eigenzinnige mens met hulp van de “gelovige politici” brutaalweg  verwaarloosd. Zo  zijn we terecht gekomen  in een wereld waarin  eigenliefde, eigen bezit, eigen aanzien, jaloezie en macht, alleen maar de miserabele  chaos veroorzaken van een mens in armoede, ellende en vernietiging!            
Dit omdat de verwordende mens  het geduld en de moeite niet wil opbrengen om zich in de betekenis van de levensboom te verdiepen en zijn eigen wijsheid boven die van God stelt.     
We zien dit bij de gevallen engelen en Lucifer zich voordoen en later zien we dit weer verschijnen bij de eerste geschapen mensen naar Gods beeld bedoeld!

De Schepper God heeft speciaal de planeet aarde geschapen en de  nog geestelijke en natuurlijke mens met een omhulsel bekleed, eerst nog met een o­nsterfelijk lichaam, waarmee hij kan communiceren over het goed en juist en over het kwaad en slecht. Zo kan hij geheel vrijwillig zijn keuze maken voor de Levensboom en zijn o­ntplooiing  tot de mens naar Gods beeld, waarbij hij zich uitsluitend laat leiden door de Geest van God!   Dit vraagt van die mens dat hij tegen alle tegenkrachten in , consequent moeite zal moeten opbrengen , baas te blijven in eigen huis! Daartoe heeft God de mens een bijzondere zegen geschonken  door  aan de mensen, zoals aan  Adam en Eva, met de kracht en macht het voortbestaan toe te vertrouwen van de schepping van de aarde, de natuur en de geestelijke en natuurlijke mens naar Gods beeld! 
Zie het boek Genesis, om alle leven te beheren en te beheersen en  verder te doen  o­ntplooien. Waarbij hun lichaam nu nog o­nsterfelijk zal blijven.

Wederom door o­ntrouw verliest de mens deze zegen en zal nu ook het lichamelijk sterven op aarde moeten doormaken.

De belangrijkste oorzaak waarom het beheer over de schepping door de mens in wording zo dramatisch verloopt, is dat het begrip en de betekenis van het voortplanten van het geestelijk mens zijn en het geestelijk Licht naar de gedachten en gevoelens van God nog steeds niet  wordt begrepen en gekend.
Het gaat niet om het vleselijk lichaam dat maar tijdelijk is en uitsluitend bedoeld om op aarde zintuiglijk te kunnen communiceren maar het gaat om de geestelijke en natuurlijke mens voor wie het eeuwig leven naast God is bestemd! Het gaat dus om het  voortplanten van het Leven en het Licht.
De voortplantingsdrift is gericht op de voortzetting van het leven  in zeer brede zin waarbij vorming van het gevoelsleven en het gevoelig maken van de Goddelijke vonk, de Geest van God voor de ziel van essentieel en het allergrootste belang is.  Een bijzondere taak voor  de verwekkers en opvoeders en bestuurders van het leven naar Gods beeld, dus naar de Geest van God!
Belangrijk voor de verwekkers van een nieuw leven want zij behoren de dragers te zijn van de gevoelens en de eigenschappen van God.
De o­ntwikkeling van een nieuw leven berust geheel op de gevoelens die hun verwekkers in zich o­ntwikkelen en aan het nieuwe leven doorgeven. De “ geslachtsdrift” zo als nu “norm”is in deze wereld, is verworden tot een zeer decadent gedrag en in strijd  met de Goddelijke regels.

Alle levensgevoelens blijven voortkomen uit God!
In elke geboren mens legt God zijn goddelijke vonk neer, die de ziel in de mens gevoelig kan maken voor Gods eigenschappen en Gods Wijsheid. Hiermee is aan ouders de verantwoordelijkheid toevertrouwd. De door de Heer geroepen verkondigers dragen hierbij een bijzonder grote verantwoordelijkheid.
 
Verantwoordelijkheid: Diaken Theodorus

(Lezing en  uitgebreide toelichting komen beschikbaar).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *