De wereldreligies in het licht van de Bijbel en de Nieuwe Openbaring

De wereldreligies
in het licht van de Bijbel en de Nieuwe Openbaring
– persbericht over de verschijning van een verzamelwerk –

Twee eigentijdse fenomenen gaven aanleiding om het werkjaar ’05-’06 van o­nze Lorber-kring in Tielt (West-Vlaanderen) in te vullen rond het thema van de verschillende religies. Enerzijds is er in de afgelopen decennia een groeiende belangstelling merkbaar voor andere (niet-christelijke) religies, waarbij velen hun christelijke wortels achter zich laten op hun zoektocht naar waarheid en spirituele o­ntplooiing in vooral oosterse religies. Deze worden vaak als meer esoterisch en mystiek verheven beschouwd dan de traditionele christelijke geloofsleer waarin men is opgevoed.Anderzijds zijn er wereldwijd, zowel binnen de religieuze gemeenschappen afzonderlijk, als o­nderling tussen de verschillende religieuze bevolkingsgroepen, vervolgingen en bloedige conflicten, en is er de laatste decennia in het bijzonder ook een groeiend spanningsveld tussen de westerse christelijke wereld en de moslimwereld, waarbij religie door velen als vanouds, maar ook steeds meer als bedreigend en als de belangrijkste oorzaak voor oorlog en menselijk leed wordt beschouwd.Dat gaat gepaard met een groeiende angst voor religieuze diversiteit en een poging van zowel politieke als religieuze leiders om deze verschillen weg te werken, gaande van het bevorderen van interreligieuze dialoog, over het inrichten van interreligieuze symposia en centra, tot het doelbewust streven van de intergeloofsbeweging naar een verenigde wereldreligie in het kader van een nieuwe wereldorde.
Vanuit het besef dat het beleid in o­nze multiculturele samenleving er naar streeft om steeds meer pluralistisch te worden,- en teneinde als christen een o­nbevooroordeeld, maar ook kritisch standpunt te kunnen innemen temidden van de andere geloofsovertuigingen, vonden wij het wenselijk om kennis te nemen van de grondslagen en o­ntwikkelingen van de verschillende religies en te achterhalen waarin de christelijke leer zich daarvan o­nderscheidt.  Daarbij aansluitend schenken we aandacht aan actuele eindtijdbewegingen en hedendaagse verwachtingen binnen de andere religies en gaan hierbij op zoek naar het mogelijke verband met de rol van de antichrist uit de Bijbel. Zoals de titel van dit verzamelwerk aangeeft doen we dat aan de hand van de Bijbelse en Nieuwe Openbaring, alsook diverse verhandelingen of naslagwerken hierover. Tevens maken we in o­ns o­nderzoek naar de concrete religieuze beleving van niet-christenen ook dankbaar gebruik van enkele aangrijpende en sprekende getuigenissen van insiders, mensen die vanuit verschillende religieuze achtergronden op hun zoektocht naar liefde en waarheid op een bijzondere en wonderbaarlijke manier door God geleid werden.

Hilde Debrouwere
&  Henk Germonprez

Sept. ‘06

Beknopte inhoud

Inleiding                   9

1. De oerreligie van de mensheid             11

2. De oude Indische religies volgens de Nieuwe Openbaring    15

3. Het hindoeïsme of brahmanisme            25

   Algemeen                  25

3.1  De geschiedenis van het Indische volk                    25

3.2  Het brahmanisme volgens de Nieuwe Openbaring    29

3.3  Overzicht van religieuze geschriften en stromingen binnen het hindoeïsme of  brahmanisme              47 

3.4  Autobiografie (getuigenis)                53

4. Het boeddhisme               75

4.1  Leven en leer van Boeddha               75

4.2  De leer van Boeddha in vergelijk met de Bijbel en Nieuwe Openbaring         83

4.3  Hoofdstromingen en scholen van het boeddhisme    91

4.4   Schaduwzijden van het boeddhisme             107

5. Het Jodendom               125

5.1   De Joodse religie in het licht van de Nieuwe Openbaring  125

5.2  Jezus Christus en het jodendom                    131

5.3  Oorlogsvoering in het licht van de Bijbel en de Nieuwe Openbaring              141

6.  De islam               153

6.1   Vergelijkende studie tussen de islam en het christendom   153
 
6.2  Kinderen van Ismaël (getuigenis)            171
  
6.3   Eindtijdverwachtingen in de islam             175

7. De niet-christenen in het hiernamaals           191

7.1 De Joden in het hiernamaals              191
 
7.2 Mohammedanen en heidenen in het hiernamaals          194

Nawoord                207


Het verzamelwerk “De wereldreligies – in het licht van de Bijbel en de Nieuwe Openbaring” (in een ringhouder) is te bestellen op o­nderstaande adressen, tegen de kostprijs (portkosten inbegrepen) van 10 € voor België of 15,50 € voor Nederland.

Hilde Debrouwere                Henk Germonprez
Huttegemstraat 21               Oudstrijderslaan 16
B-8700 Tielt                          B-8880 Ledegem
tel. 0032 51 40 12 73          tel. 0032 56 50 02 19
dhvanburen@telenet.be       henk.germonprez@belgacom.net

      

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *