Dit is de kortste weg tot (geestelijke) wedergeboorte

Artikel lezen – printen versie


(Gegeven door de Heer op 18 Augustus 1840)

Weliswaar staat het met de mens in dit opzicht als met een boom, wiens vrucht ook niet in een keer rijp wordt, maar geleidelijk aan. Maar als de lente mooi en helder was en de zomer voortdurend warm, afgewisseld met kleine regen­buien, dan zeggen jullie: “Dit jaar zullen we een vroege oogst hebben!” Welnu, zo is het ook met jullie, als men zijn jeugd opgewekt, in zachtmoedigheid en liefde tot Mij heeft doorgebracht, dan zal ook de zomer alles levend makend warm worden, afwisselend met genaderegen van de hemel, en jullie kunnen er van verzekerd zijn, dat de eeuwige, gouden herfst tot blijvende rijping van de o­nsterfelijke vrucht niet meer ver zal zijn. Want voor zoveel iemand van Mij wedergeboren wil zijn, dienovereenkomstig moet hij zijn zonden inzien en deze tot zijn verootmoediging open­lijk bekennen, dat is: uiterlijk ernstig door de biecht, en innerlijk aan Mij, en moet Mij om vergeving vragen, zoals het in Mijn gebed is aangegeven; hij moet gelijk Petrus echt berouwen droefheid en angst o­ndergaan en wenen om het zo o­nschatbare verlies van Mijn genade en hij moet zich zeer ernstig voornemen, beslist nooit meer te willen zon­digen.

Dan moet hij vast besluiten geheel met de wereld te breken, zich geheel aan Mij overgeven en in zijn liefde een groot verlangen naar Mij hebben; hij moet zich in dit grote verlangen dagelijks van de wereld en alle zaken in zich terugtrekken en tenminste zeven kwartier lang met geslo­ten deuren en vensters in volledige rust alleen maar in zijn binnenste met Mij bezighouden. En telkens, zo vaak zich iemand in deze rust heeft begeven, dient hij in zijn hart het volgende kleine gesprek met Mij in diepe ernst te houden en zeggen: “Heer, hier ben ik !”

“Heer, hier ben ik! Ik liet U, o liefdevolle, heilige Vader, lang wachten, want U hebt mij reeds sinds mijn kinderjaren voortdurend toegeroepen: “Kom tot Mij, – Ik zal je ver­kwikken!” Nu, Vader, is de tijd gekomen, dat mijn oor is ge­opend en mijn anders zo starre wil U geheel is overgegeven in deemoed en gehoorzaamheid, zoals ook volgens uw wil aan al mijn betere broeders. Daarom, kom tot mij, mijn allerliefste Jezus, en verkwik mijn zieke ziel met de balsem van Uw oneindige liefde! Laat mij mijn grote onrechtvaar­digheid vinden in Uw bittere lijden en sterven; laat mij de heilige vijf littekens zien en daarin mijn grote misdaad erkennen! O Jezus, Gij overwinnaar van dood en hel, kom tot mij en leer mij Uw wil heel goed verstaan, leer mij inzien mijn volledige niets en Uw alles! O Gij mijn lieve, allerlief­ste Jezus. Gij Heer van alle heirscharen, kom tot mij arme, kom tot mij zwakke, kom tot mij blinde, kom tot mij dove, kom tot mij melaatse, kom tot mij verlamde, kom tot mij kromme, kom tot mij bezetene, ja, o mijn allerliefste Jezus, kom, kom tot mij dode en laat mij slechts Uw heilig kleed aanraken, dan zal ik leven! Heer, houd U niet op, want ik heb U heel erg nodig! Ik kan niet meer zonder U zijn, daar Gij mijn alles zijt en al het andere uit liefde tot U nietig is geworden! Zonder U kan ik niet meer leven; daarom, o mijn liefste Jezus, kom dadelijk tot mij! Maar zoals altijd, zo geschiede ook dit keer Uw heilige wil! Amen”.

Kom daarna tot innerlijke rust en groei in het verlangen en de liefde tot Mij! Wanneer jullie dat een korte tijd zullen oefenen, dan zeg Ik: jullie zullen spoedig bliksems zien en het horen donderen; schrik dan niet en word ook niet angstig! Want Ik kom tot ieder eerst als rechter in storm, bliksem en onweer en daarna pas in het zachte, heilige waaien als Vader!

Wie in de ware zin een zogenaamde totale biecht wil doen, die zal veel voor hebben, omdat daartoe meer dee­moed en zelfverloochening nodig is. Dat wil zeggen – let goed op – er moet daarbij een absoluut voornemen zijn niet meer te zondigen en het heilig Avondmaal moet in levend geloof uit reine en zuivere liefde tot Mij worden genomen; dan pas zullen de wonderbare werkingen daar­van onmiddellijk in je bemerkbaar zijn, die zich al spoedig in overgrote, onbegrijpelijke vreugde en hemelse zaligheid bekend zullen maken. ­

Ziet, dit is de kortste en meest werkzame weg tot zuivere wedergeboorte, waardoor alleen het eeuwige leven is te verkrijgen. Elke andere weg duurt langer en is onzekerder, omdat er zeer veel sluipwegen zijn, waar achter het struik­gewas arglistige dieven, rovers en moordenaars loeren; wie daar niet goed gepantserd en zwaar bewapend is, zal moei­lijk het doel bereiken. – Bedenk goed, Wie het is, die jullie dat zegt!

Daarom denk Ik, dat jullie in plaats van wereldlijke gezel­ligheden en gesprekken en zeer vuile partijtjes beter Mijn rust – en Zondagsgemeenschap kunnen kiezen en je daar om niet, zonder entrée, met Mij kunt onderhouden, en het entreegeld voor iets beters gebruiken! Wat denken jullie, wat zou beter en Mij welgevalliger zijn? Want weet, wat Ik reeds tot de apostelen heb gezegd, dat niemand twee heren kan dienen; bedenk daarom goed, wie jullie daartoe ver­maant! Amen. Ik, jullie heilige Vader der Eeuwigheid, ben het Zelf! Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *