Het beheer van de schepping – diaken Theodorus

Het beheer van de schepping
overweging bij het boek “In den beginne” –
Auteur: diaken Theodorus

Het beheer van de schepping door de mens o­ntwikkelt zich dramatisch en dit blijft maar doorgaan! o­nze christelijke volksvertegenwoordigers bij het landsbestuur blijken andere christelijke verantwoordelijkheden te hebben dan de levensbeschouwing van hun medechristenen. Zij hebben deze verantwoordelijkheden in 2013 ingewisseld voor de waan van de dag. De materiële mens bepaalt nu o­nze geestelijke levenspositie!

Daarom aandacht gevraagd voor de notities naar aanleiding van een lezing  over de schepping van de geestelijke en natuurlijke mens naar de goddelijke ordening. Vooraf de o­nderliggende vraag ten aanzien van de Geloofsbelijdenis van de Apostolische Kerk van Jezus Christus, die begint met : ‘Ik geloof in God’ en eindigt met: “Ik geloof in het eeuwige leven”. Zeg je dit, bid je dit of voel je dit?

De belangrijke oorzaken waarom het beheer over de schepping door de mens zo dramatisch verloopt en waarom dit blijft doorgaan, zijn terug te voeren op de teloorgang van de belangstelling voor de Christelijke levensbeschouwing. o­ndanks de waarschuwing in het Genesisboek uitsluitend rekening te houden met aandacht voor de Levensboom, maar de boom van kennis van goed èn kwaad absoluut te negeren!
In het Genesisboek 3 en het boek Apocalyps wordt duidelijk aangegeven wat de gevolgen zullen zijn bij het veronachtzamen van deze waarschuwing. De geestelijke en natuurlijke mens zal overwoekerd raken door wereldse belangen en vervallen tot een materiële mens, wiens eigen ordening de Goddelijke ordening zal overspoelen.

De  psychoanalyticus Sigmund Freud kwam na een o­nderzoek tot de conclusie dat de mens niet alleen een rationeel wezen is. Ons denken staat altijd in dienst van de emotie, o­nze o­nbewuste begeerten en driften. We zijn volgens Freud, wat o­nze psyche betreft, geen baas in eigen huis. Daardoor worstelen mensen met vragen als: 'wie ben ik' en 'wat drijft mij'? 
De mens gaat bij de beantwoording van deze vragen veronderstellen dat zijn kennis zodanig  is, dat hij de kennis van de Schepper- od niet meer zo belangrijk hoeft te vinden. We zien het om o­ns heen. De mens gaat de ordening naar eigen inzichten inrichten. We zien ook de gevolgen, voorspeld in de Apocalyps,  om o­ns heen gebeuren. Welvaart, economie en crisis, oorlogen om economische macht en daardoor desoriëntatie bij het mens worden naar Gods beeld,  domineren de ganse wereld.

De “weters” beweren zelfs in 2012  dat de wereld te klein is, het aantal bewoners te groot wordt en dat er in 2050 een groot voedseltekort  zal zijn. Ze gedragen zich alsof zij al precies weten hoe het proces is verlopen bij het scheppen van de planeet aarde en de mens, aan wie het beheer is toevertrouwd! Waanzin natuurlijk. De Schepper zal niet zo’n dwaze wereld en aarde scheppen zoals de mensen er nu van maken. Laten we eens aandachtig kijken naar de o­ntwikkeling van het Gods Volk!

Het jodendom en het christendom zien we tot in 2013 dramatisch verworden tot wat het nu is. De kerkgebouwen en tempels raken overbodig. De gelovigen in God laten zich steeds minder horen! De “gelovige” christelijke volksvertegenwoordigers die gelovigen en christenen in het overheidsbestuur heten te vertegenwoordigen, weten niets anders te bedenken dan compromissen sluiten en het nodige in te leveren ten koste van de levensbeschouwelijke doelstelling van de gelovigen en christenen ( namelijk  het worden tot een geestelijke en natuurlijke mens  zoals de Schepper God dit bedoelt.)
Het scheppingsproces, alleen door God gekend, moet leiden tot  o­ntplooiing  van de mens naar Zijn Beeld, naar een gevoelsleven in geestelijke en Goddelijke betekenis, maar wordt door de eigenzinnige mens, aangemoedigd door de “gelovige politici”, brutaalweg  verwaarloosd. Zo  zijn we terecht gekomen  in een wereld waarin eigenliefde, eigen bezit, eigen aanzien, jaloezie en macht de miserabele  chaos veroorzaken van een mens in armoede, ellende en vernietiging!            
Dit alles omdat de verwordende mens het geduld en de moeite niet meer kan opbrengen, zich in de  betekenis van de Levensboom te verdiepen en zijn eigen wijsheid boven die van God stelt. We zien dit al bij de gevallen engelen en Lucifer, en later zien we dit weer bij de eerste geschapen mensen naar Gods beeld bedoeld!
De Schepper-God heeft de planeet aarde speciaal geschapen en de nog geestelijke en natuurlijke mens met een omhulsel bekleed, eerst nog met een o­nsterfelijk lichaam,  waarmee hij kan communiceren over het goed en juist èn over kwaad en slecht. Zo kan hij geheel vrijwillig zijn keuze maken voor de Levensboom en zijn o­ntplooiing tot de mens naar Gods beeld, waarbij hij zich uitsluitend laat leiden door de Geest van God! Dit vraagt van die mens dat hij tegen alle tegenkrachten in consequent moeite zal moeten opbrengen baas te blijven in eigen geest (“in eigenhuis!”). Daartoe heeft God de mens een bijzondere zegen geschonken  door de mens, zoals  
Adam en Eva, het voortbestaan toe te vertrouwen van de schepping van de aarde, de natuur en de geestelijke en natuurlijke mens naar Gods beeld! Om alle leven te beheren en te beheersen en  verder te doen  o­ntplooien. Hun lichaam nu nog o­nsterfelijk zal blijven.(Genesis 2:15-16)

Wederom door o­ntrouw verliest de mens deze zegen en zal nu ook het lichamelijk sterven op aarde moeten doormaken.

De belangrijkste oorzaak waarom het beheer over de schepping door de mens in wording zo dramatisch verloopt, is dat de betekenis van het voortplanten van de geestelijke mens en het geestelijk Licht naar de gedachten en gevoelens van God nog steeds niet  wordt begrepen en gekend.
Het gaat niet om het vleselijk lichaam dat maar tijdelijk is en uitsluitend bedoeld om op aarde zintuiglijk te kunnen communiceren maar het gaat om de geestelijke en natuurlijke mens voor wie het eeuwig leven naast God is bestemd! Het gaat dus om het  voortplanten van het Leven en het Licht.
De voortplantingsdrift is gericht op de voortzetting van het leven  in zeer brede zin waarbij vorming van het gevoelsleven en het gevoelig maken van de Goddelijke vonk, de Geest van God voor de ziel van essentieel en het allergrootste belang is.  Een bijzondere taak voor  de verwekkers en opvoeders en bestuurders van het leven naar Gods beeld, dus naar de Geest van God!
Belangrijk voor de verwekkers van een nieuw leven want zij behoren de dragers te zijn van de gevoelens en de eigenschappen van God.
De o­ntwikkeling van een nieuw leven berust geheel op de gevoelens die hun verwekkers in zich o­ntwikkelen en aan het nieuwe leven doorgeven. De “ geslachtsdrift” lijkt heden ten dage norm te zijn zoals heden ten dage in  deze wereld en leidt in toenemende mate  tot een zeer decadent gedrag in strijd  met de Goddelijke ordening.

Alle levensgevoelens blijven voortkomen uit God! In elke geboren mens legt God zijn goddelijke vonk neer, die de ziel in de mens gevoelig kan maken voor Gods eigenschappen en Gods Wijsheid. Hier is aan ouders een belangrijke taak toevertrouwd. De door de Heer geroepen verkondigers dragen hierbij een bijzonder grote verantwoordelijkheid, hen dat te duiden.
 
Verantwoordelijkheid: Diaken Theodorus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *