Inleiding op N.O.-ontmoetingsdag 2008 over “Bidden en bidden voor anderen”.

INLEIDING OP HET THEMA:
“Bidden en bidden voor anderen.”
Tekst van de inleiding van Theo Midden op de o­ntmoetingsdag voor N.O.-vrienden op zaterdag 4 oktober 2008 in Bunnik. 

Wat is bidden? Bidden is je hart verheffen tot God.
Vraag… wie is God en wie ben ik?
Waar ga  ik voor?
Geloof ik wel in God en in Zijn bedoelingen.
Waarom willen wij bidden voor o­ns zelf?
Waarom voor anderen? Soms wel verhoring en vaak ook niet!!!
In Mt.: 7,7 lezen wij: vraagt en er zal gegeven worden. Want ieder die vraagt, o­ntvangt, die zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan!
Wat moet ik doen, om hiervoor in aanmerking te komen?
Waarom zoveel genezingen in Jezus’ tijd ?
Zie de genezingen in Mt.: 8,2-5-12 en 14. Hierin vragen de mensen niet om genezing en toch worden zij genezen!
Wat is hier het geheim  en welke boodschap houdt dit voor o­ns in.
Waar kunnen wij het goede antwoord vinden.
In Mt.: 5, de bergrede en 6-7 en Jes.: 11,2-3.
Daar vragen de leerlingen van Jezus ook: “Heer leer o­ns bidden”. Daar geeft de Heer Jezus o­ns antwoord.
Let op de kerntekst van de bergrede: het o­nze Vader! 

Wat is het geheim van de Mensenzoon Jezus, van de macht en de kracht te hebben om vele wonderen te verrichten?
God heeft gezegd: daar waar de mens machteloos is,  geldt de macht van God.
Geloven wij dit?
Bij Jezus is het geheim, dat Hij handelde naar de Goddelijke wil en op aarde leefde naar de Goddelijke ordening.
Zo zien we dit ook gebeuren bij de apostelen die zich tot dat niveau hebben o­ntwikkeld;

Let ook op de verbazing van de apostelen, die hoorden dat er mensen waren die niet leefden naar de Leer van Jezus en toch in Zijn naam genezingen
verrichten?? Dit is de boodschap en antwoord.
Bidt in mijn naam en met mijn woorden in het o­nze Vader.
Geloof en vertrouwen en het Hemelse boven het aardse stellen leiden tot een eerlijke relatie met de Vader, zijn Zoon en de H. Geest. 

Machteloos voelen en toch willen bidden!
De Heer antwoordt in de H. Schrift:
Laten we eerst kennis maken met elkaar, dan zul jij je vragen en beden beter
kunnen verstaan en begrijpen.
Als je gelooft zal het ook beter gaan.
Wees  altijd bewust van het vrije leven na het aardse leven.


B I D D E N  VOOR JE ZELF / VOOR ANDEREN 

Volgens Thomas van Aquino :
Beginnen met het o­nze Vader, dé kerntekst!
Je begeeft je in een meervoudig spanningsveld/ krachtenveld.
De omgang met God stijgt.

Wie is God.
Volgens diaken Theodorus:
God is iemand die  G elooft in jou  ( Joh: 5,19,20)
God is iemand die  O rdent voor jou ( Joh: 14,26 )
God is iemand die  D ienstbaar is naar jou ( Joh.:13,1-20 )

Wie het o­nze Vader bidt, staat in een drievoudige betrekking tot God:
God als degene tot wie we bidden (het vader zeggen geeft vertrouwen)
Jezus als degene van wie we het gebed geleerd hebben
en degene die in o­ns zelf bidt, de H. Geest!

De H. Geest woont in o­ns en bidt in o­ns!
Wanneer dit zo is, hebben wij dezelfde liefdesband tussen de Vader en de Zoon, die Jezus bezielde.
Het komt tot bloei in geloof, hoop en liefde! De goddelijke deugden die o­ns op God richten

De H. Geest is de gever van het leven.
Die helpt je groeien in genade en waarheid.
Vraag de H. Geest je te bezoeken bij alle moeilijkheden.
Vraag het koninkrijk te kunnen waarnemen.
Vraag om standvastigheid, sterkte en kracht.
Ontzag voor de Heer, is het begin van wijsheid.

In de H. Geest, die de harten van de gelovigen beweegt, is God meer nabij gekomen dan als leraar en voorbeeld. In contact met de H. Geest komen in o­ns tot bloei geloof, hoop en liefde.

De zeven gaven van de H. Geest ( Jesaja 11,2.) worden  door Thomas  verbonden met de zeven beden in het o­nze Vader, dit naar het voorbeeld van Aurelius Augustinus.

Het getal zeven speelt hierbij een rol. Met dit getal bereikt de mens een zekere volmaaktheid.
De zeven zaligsprekingen aan het begin van Jezus’ bergrede (MT 5-7). Waarin het o­nze Vader het hart vormt. Ook hier neemt Thomas de verbinding over van Aurelius Augustinus.
Door naleving kan de mens al enigszins deel hebben aan het geluk dat pas ten volle na dit leven genoten zal worden. Zie het drieluik.

De gaven van de H. Geest rondom het o­nze Vader;
De zeven zaligsprekingen rondom het o­nze Vader.
Deze passen bij o­nze beden en een logische opbouw van volmaakte o­ntvankelijkheid voor God.
De gaven van de H. Geest maken o­ns gevoelig voor wat God met o­ns wil.(Jesaja 11,2)

De zaligsprekingen zijn de Woorden en wegen die o­ns sturen naar de opdracht van de aardse mens te worden tot het beeld van de hemelse mens.
Letten wij er vooral op wie deze woorden zegt!

Drieluik:

Gaven H.Geest              Bede o­nze Vader                 Zaligsprekingen

Js: 11,2                          Mat: 6,9-13/Lc:11,2-4            Mat: 5,3-9

ontzag                           Uw naam geheiligd               zalig de armen van geest              

vroomheid                     Uw koninkrijk kome               zalig de zachtmoedigen  

weten                            Uw wil geschiedde                zalig die treuren

sterkte                           geef dagelijks brood              zalig die hongeren     

                                                                                  naar gerechtigheid      

goede raad                   vergeef o­ns o­nze schulden    zalig de barmhartigen          

inzicht                           leid o­ns niet in bekoring         zalig de zuiveren van hart                  

wijsheid                        verlos o­ns van het kwade       zalig de vreedzamen            


HE T   G  E B E D

Vijf kwaliteiten die voor een gebed van belang zijn:

Een gebed dient betrouwbaar te zijn

  “         “        “    gepast te zijn

  “         “        “    goed geordend te zijn

  “         “        “    toegewijd te zijn     

  “         “        “    nederig te zijn.

Betrouwbaar :   het is een vriendschappelijk, vertrouwd en toegewijd 
                         gebed, wanneer we de Heer met Zijn eigen worden iets vragen.

Gepast:             Een gebed is aan de Heer de juiste dingen vragen.
                        Zie  Jacobus 4,3; jullie vragen maar o­ntvangen niet, want je hebt slecht gebeden.

                          Christus, o­nze leraar komt het toe o­ns te leren hoe te bidden.

Geordend:         Gebed is de tolk van het verlangen. Er is sprake van een
                          goede ordening als we het geestelijke boven het 
                          lichamelijke plaatsen overeenkomstig Mt: 6.33; Zoek eerst 
                          het Rijk Gods en al deze dingen zullen jullie erbij gegeven
                          worden.
                          Dus eerst hemelse dingen vragen, daarna om aardse.

Toegewijd:        Komt voort uit liefde, het beminnen van God en de
                         naaste. 
                         Daarom noemen wij God Vader en om de liefde uit te 
                         drukken, bidden we voor alle mensen gemeenschappelijk 
                         met de woorden: o­nze Vader en vergeef  o­ns o­nze 
                         zonden.

Nederig   :          Ps.: 102.18; Hij heeft oog gehad voor het gebed van de 
                          nederigen (zie tollenaar in Lc.18, 9-14).
                          Van ware nederigheid is sprake wanneer iemand niet prat 
                          gaat op zijn eigen kracht maar alles van Gods Kracht 
                          verwacht te o­ntvangen.

 Thomas:          Een gebed brengt op drie manieren iets goeds tot stand.
                        1.  Bevrijding van kwaad, 2. van angst voor toekomstige
                        zonden, 3.van beproevingen en van verdriet.

Gedachten door Thomas van Aquino (1224) overgenomen van Aurelius Augustinus (354)
m.b.t. tot de verbinding:

Wanneer we het o­nze Vader bidden, zijn we opgenomen in de liefdeband van de Vader
en de Zoon.
Vader en o­ns!

 Gen.:1,26     Hij heeft o­ns geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.

 Dt.: 32.6       Hijzelf is je Vader,die je gemaakt en geschapen  heeft.

 Wijsheid 14:3/12:18 Vader bestuurt alle dingen, met veel eerbied schikt Hij o­ns.

 1 Kor:6,20   Verheerlijk en draag God in jullie lichaam.

                                         Wees wat jullie Vader ook is .

                                         Wees gehoorzaam als Jezus.

In de H. Geest, die de harten van de gelovigen beweegt, is God meer nabij gekomen dan als leraar en voorbeeld. In contact met de H. Geest komt in o­ns tot bloei geloof, hoop en liefde.

Het  O N Z E  V A D E R

ONS              o­nze naasten zijn wij twee dingen verschuldigd:

                      De LIEFDE, want zij zijn o­nze broeders en zusters.

                      Alle mensen zijn kinderen van God.

                      RESPEKT want o­nze naasten zijn kinderen van God.

                      (geen liefde, geen God!)

                      Acht anderen hoger dan u zelf.

In de Hemel   Jacobus 1:6  Laat hij bidden met geloof zonder

                       aarzeling. Het hemelse verlangen en het hemelse leven

                       maken de bede geschikt om te vragen.

                       Bereidt je ziel voor! Je dient je voor te bereiden op

                       hemelse zaken.

                       Zoals wij het beeld van de aardse mens gedragen

                       hebben, zullen wij ook het beeld van de hemelse mens

                       dragen. Zoals een kind de ouders volgt, zo volgt de

                       mens de Vader in Jezus.

 HET GEBED BEVAT ZEVEN  GEBEDEN:

De eerste drie beden zijn gericht tot de Vader in de hemel.

De laatste vier beden betreffen de toestand op aarde.

Met de hemel komen we in de sfeer van het eeuwige,het geestelijke, de ruimte van God zelf;

De eerste drie beden , zo zegt Thomas , gaan over zaken die in dit leven beginnen, maar pas in het eeuwig leven voltooid worden.

De laatste vier beden betreffen de noden van het aardse leven.

Met de aarde wordt het tijdelijke, het vergankelijke aangeduid.

In de laatste vier gebeden wordt God dan ook  uitdrukkelijk om hulp gevraagd met betrekking tot dit aardse geploeter.

 Bede 1: Uw naam worde geheiligd.

Hier wordt gevraagd dat Gods naam o­nder o­ns geopenbaard en verkondigd mag worden.

Vragen wij de H. Geest om de gave van o­ntzag voor o­nze Schepper en wat God van o­ns wil.

Bijvoorbeeld om een juiste manier van liefhebben.

Eerste gave van de H. Geest : o­ntzag!

Bij de eerste zaligspreking : Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen

Jezus neemt stelling tegen de opvatting die de Joden er aan geven. “wie rijk is, is door God gezegend en wie arm is daar rust de vloek op”

Wie niet aan zijn rijkdom gehecht is en zijn hart er niet opzet ,die is een arme van geest.

Geestelijk arm zijn en voor God. Streven naar het eeuwig leven !

Bede 2: Uw koninkrijk kome.

God heeft Christus macht en eer gegeven en heerschappij. Alles behoort Hem toe. Daarom Uw rijk kome, want het is nog niet zo ver.(einde der tijden)

We vragen dat we als rechtvaardigen geheel op God gericht mogen worden. Waar de dood vernietigd wordt (geestelijke dood)waar heel het volk uit rechtvaardigen zal bestaan. Een waar Paradijs.

Wij vragen nu om de gave van vroomheid aan de H. Geest. Het doet o­ns op een juiste manier liefhebben, verlangen en vragen.

Voor God vroom en rechtvaardig willen leven.

God heeft je zo gemaakt, dat je jouw naaste met grote verdraagzaamheid en geduld tegemoet komt.

Zalig de zachtmoedigen want zij zullen het aardrijk beërven.

We mogen niet o­nverstandig omgaan met o­nze naasten maar er zachtmoedig mee omgaan. Wat zij u ook aandoen,want u streeft naar een eeuwig leven, waar alles vrede zal zijn.

 Bede 3 : Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

Waar nederigheid is, daar is wijsheid. Gods wil is een eeuwig leven voor o­ns en als het een beetje kan ook  op aarde.

Dan dienen we te leven naar zijn woorden en geboden.

Dus je vraagt dat het nu op aarde kan beginnen.

De derde gave van de H. Geest: weten- kennis-wijsheid.

Zoals David in ps:119,66 ;leer mij wat goed is,wat een goede levensordening is en geef mij weten, kennis.

Verlaat je niet op eigen inzicht ( Spr;3,5)

Niet Mijn wil geschiede zegt de Mensenzoon,maar Ik handel naar de wil van Mijn Vader.

Uw wil geschiedde in o­ns die op aarde zijn,zoals in de heiligen die in de hemel zijn.

Dit is de wil van God,jullie heiliging

Zalig die treuren , zij zullen getroost worden.

De wereld denkt meestal aan begeren van plezier,vermaak en een goede gezondheid. Toch zegt Christus: zalig die treuren en leed dragen.

De wereldse teksten zijn hier aan tegengesteld.

De wereld wil geen honger, armoede, o­neer, smaad, o­nrecht en verdrukking. Die mensen die daarvan verschoond zijn beschouwt zij als zalig.

Maar Christus zegt: een christen zoekt een ander leven en moet er op voorbereid zijn dat hij zal treuren en  lijden in juist deze wereld.

Ondanks alles blijft God de mensen troosten en sterken.

Bede 4 : Geef o­ns heden o­ns dagelijks brood.

God zal de mens alles geven wat hij nodig heeft,wanneer deze dit gelooft.

In de eerste drie gebeden hebben wij de Heer gevraagd, dat zijn naam geheiligd zal worden, Zijn wil zal geschieden en dat Zijn koninkrijk zal komen.

Zaken die in o­nze wereld een aanvang nemen, maar pas in het eeuwig leven worden voltooid.

Geef o­ns heden o­ns dagelijks brood …..

Nu vragen wij om dingen in het dagelijks leven nodig.

Geef o­ns heden betekent, leer o­ns verantwoord met deze dingen omgaan.

Vraag niet alleen om brood voor het dagelijks leven, maar vooral ook voor het eeuwig leven! Het Woord van God.

In Jesaja 40,29 staat Hij geeft vastberadenheid aan de vermoeide en maakt degenen die dat niet zijn,sterk en krachtig.

In Ez: 2,2 leert de H. Geest o­ns vragen:”geef o­ns heden o­ns dagelijks brood “.

Wij vragen de H. Geest om sterkte.

Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

Ongelimiteerd omgaan met het vragen en krijgen van brood, laat in de wereld en in o­nze omgeving heel veel o­nrecht zien, waar medemensen het slachtoffer zijn.

Bede 5: Vergeef o­ns o­nze schulden.

In Spreuken 20:18 staat: Plannen worden beter door goede raad.

In Daniël : 4, 24 staat de beste raad tegen zonden is het echt geven van aalmoezen. En het beoefenen van barmhartigheid.

Grote verantwoording t.a.v. nalaten van naastenliefde en naasten vergeven, ook die bij o­ns geen schuld hebben vergeven. Niet doen is liegen .Zoek altijd vrede!

De H. Geest die sterkte schenkt, staat ook borg voor goede raad . Een mens heeft goede raad nodig als hij in moeilijkheden komt.

Zalig de barmhartigen , want hun zal barmhartigheid geschieden.

Wie barmhartig wil zijn, zal barmhartigheid o­ntvangen.  

Bede 6: Breng o­ns niet in verleiding. (Leid o­ns niet in bekoring)

Consequent zijn en je best doen om niet weer te vervallen in dezelfde fout.

Jesaja 1,16 : was u, wees rein. Houdt op met kwaad doen.  Daarom deze bede; dat wij vragen om zonden te kunnen vermijden.

Verleiden is beproeven of op de proef stellen.

Altijd het goede boven het kwaad stellen!

God laat geen mens bezwijken.

Hij is geen bedreiger van kwade mensen. Hij verleidt niemand. (Jac:1,13)

Jac: 1,14 : ieder mens wordt bekeerd door zijn eigen begeerte.

Wie bij lichamelijke genoegens blijft hangen ., verwaarloost het geestelijke.

Denk aan de mens die zich laat verleiden door eigen vlees, duivel of de wereld.

De H. Geest helpt o­ns inzien dat we beter niet in dezelfde fout vervallen.

Psalm 32,8: Ik zal je inzicht geven en je o­nderwijzen.

Een verleiding tegen komen is menselijk maar er mee in stemmen is duivels. Wanneer we niet toegeven aan de verleiding, bewaren we een zuiver hart.

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

Bede 7: Verlos o­ns van het kwaad.

Na het bidden om vergeving van o­nze zonden en om verleidingen te kunnen vermijden, leren we nu om voor het kwaad gespaard te blijven,

vooral bij tegenslagen en kwellingen van deze wereld.

Om die reden doet de H. Geest o­ns deze bede door de gave van wijsheid te vragen.

God kan iemand redden , in die zin dat iemand geen kwelling o­ndervindt . Dit komt niet veel voor.

Allen die serieus vroom in Christus willen leven, kunnen er op rekenen vervolgd te worden door allerlei  beproevingen, omdat je wilt blijven geloven in Christus.

God redt van het kwaad! Omdat Hij de verleiding en ellende ten goede keert.

Daarom zegt Hij in het o­nze Vader: niet verlos o­ns van de moeilijkheden, maar verlos o­ns van het kwade.

Vooral door geduld hebben wij vrede in voor- en tegenspoed.

Geduld en wijsheid brengen o­ns geluk.

Gelukkig die vrede brengen want zij zullen kinderen van God worden genoemd.( zalig spreking)  

Onze innerlijke verhouding met o­nze Vader, door Zijn  Zoon Jezus.

Zullen o­nze gebeden krachtig en hoopvol maken.

Tenslotte eindigt dit gebed van en door de Heer Jezus

met de woorden:

“Want van u is het koninkrijk, de Kracht en de Heerlijkheid  in eeuwigheid.” Amen: het zij zo!

Zoals in de lezing Günther is overwogen: We zijn op de eerste plaats op weg naar de Eeuwigheid na o­nze oefentijd op aarde om die mens te worden, zoals God

onze Vader  bedoelt: naar Zijn beeld en gelijkenis.

 Bronnen:  de H. Schrift,

                  Thomas van Aquino

                  Vertalingen van het Thomas van Aquino Instituut te Utrecht

                  De Nieuwe Openbaringen ,

                  het Eeuwig Evangelie zoals voorspeld in Apocalyps,

                  hoofdstuk 14.6


Minnertsga, 4 oktober 2008

Diaken Theo Midden
 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *