“Levensprincipe” – Wim van der Wenden

LEVENSPRINCIPE
– Wim van der Wenden –

Er zijn bepaalde zaken die nu eenmaal zijn zoals ze moeten zijn. Om een bepaald doel te bereiken moet iets gebeuren zoals het gebeurt, omdat anders het doel o­nmogelijk bereikt zou kunnen worden. Daartoe heeft God een tweevoudige wet gegeven. De wet van het ‘moeten’ als oorzakelijk gevolg. En de wet van het ‘gij zult’. Dat is het moeten op ethische gronden.De eerste wet is puur mechanisch en heet ‘het moet!’. Volgens deze wet o­ntstaan alle vormen en hun structuren, waaruit vervolgens de deugdelijkheid van de vorm blijkt. Aan deze mechanische wet kan eeuwig niets veranderd worden. De andere wet heet echter: ‘Gij zult!’. En alleen daarop heeft de christelijke levensleer betrekking, die de mens in alle vrijheid kan nakomen.
Deze leer van Jezus van Nazareth bestaat heel in het kort daaruit, dat de mens God moet erkennen en hem boven alles liefhebben, en dat hij zijn medemens, wat of wie deze ook moge zijn, even lief moet hebben als zichzelf. Wie dat altijd doet en de zonde mijdt, zal weldra in zichzelf gewaar worden dat die leer waarachtig uit God is, en niet afkomstig is uit de mond van een mens, maar uit de mond van God. Want geen mens kan weten wat hij moet doen om het eeuwige leven te verkrijgen, en waaruit dat bestaat. Dat weet God alleen, en later ook hij die het uit Gods mond heeft vernomen.
Jezus leert ook dat alle mensen, die het eeuwige leven willen bereiken, door God o­nderricht moeten worden. Het woord dat uit Gods mond komt, is niet dood, maar levend. Het zet hart en wil van de mens aan tot de daad en maakt daardoor de gehele mens levend. Jezus zei ook:  ‘Niemand zal bij mij komen als de Vader hem niet bij mij zal brengen.’ Om bij Jezus te komen dienen mensen door de Vader, dus door de eeuwige liefde in God, o­nderwezen te zijn. Mensen dienen net zo volmaakt te worden als de hemelse Vader volmaakt is. Kennis of ervaring, hoe groot die ook is, is daartoe niet in staat, maar slechts de levende liefde tot God en in gelijke mate tot de naaste. Daarin ligt het grote geheim van de wedergeboorte van de menselijke geest uit God en in God.
Jezus voegde daaraan nog wat toe: ‘Iedereen zal echter eerst met mij door de nauwe poort van de volstrekte zelfverloochening moeten gaan, om te worden zoals ik ben. Ieder moet ophouden zelf iets te zijn, om in mij alles te kunnen worden.’ Wonderen beleeft men alleen als men zichzelf ondergeschikt maakt, zoals Jezus deed. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie het inzet, zal het duizendvoudig winnen. Het (aardse) leven is ons gegeven als een middel (en niet als een doel), waardoor wij een hoger leven dan dat van o­nszelf kunnen verwerven. Wij hebben de mogelijkheid daartoe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *