Lezing op dinsdag 9 maart 2010 door Theo Midden over het Paasfeest


Tekst van de lezing op dinsdag 9 maart 2010 over het thema “De aarde en de wereld waarin wij gewend zijn te leven”.
– door Theo Midden –
 
P A A S F E E S T
Voorbereiding op het feest dat Jezus de Messias is verrezen.
Vragen over het feest.
Waarom een feest.
Is er o­nderzoek gedaan door u.
Zegt de aardse periode in uw leven u iets.
Zegt de hemelse periode tijdens uw leven op aarde u iets.
Zegt de helse periode u iets.

Wat ziet u als bestemming in uw leven.
Wat ziet u als eindbestemming in uw bestaan.

Wat is de basis voor een eeuwig leven voor u.
Hoe ziet u uw mens zijn voor de toekomst.
Verstaat u het teken van God met Kerstmis.
Heeft u enig idee waarom God mens wilde worden.
Waarom begint Zijn leven in een kribbe en als kind.

De schepping van kosmos, aarde en mens: doet u daar aan mee?
Verandering tot een mens naar Gods beeld, zegt u dit iets?
Ziet u verschil tussen de goddelijke evolutie en de menselijke evolutie?
Welke evolutie krijgt van u in uw leven de meeste aandacht?

Kun je Pasen vieren zonder veertig dagen te vasten?
Wat is voor u het vasten?
Waarom vastte de Mensenzoon?
Waarom laat de Heer Jezus de bekering toe?
Zou de vastentijd u dichterbij de basis van de werkelijkheid kunnen brengen?
Zou uw wil of verlangen om te veranderen tot een mens naar Gods beeld reeds op aarde een goede basis kunnen zijn?
Zal de vasten tijd hiertoe een treffende voorbereidingstijd kunnen betekenen?
Kunt u dan met een blij gevoel uitroepen: Alleluja, ik voel mij nu verlost?

VEERTIGDAGENTIJD is de titel in het programmaboekje van WTL -Zuid.
Er zou moeten staan PAASFEEST.
Zo komt de vraag u misschien vreemd over : is dit voor u een feest?

Voor deze tijd worden verschillende benamingen gebruikt:
Veertigdagentijd is — boetetijd — lijdenstijd — vastentijd.
Boetetijd: zonden of foute gewoontes bekennen en zich weer tot de Heer keren.
Lijdenstijd: iets o­naangenaams verdragen– gedogen of iets doorstaan.
Vastentijd: zich verbinden tot het naleven van de regels door God gesproken en door de profeet Mozes en Jezus aan de mens gegeven of zich o­nthouden van bepaalde wereldse gewoonten of spijzen.

In feite drie manieren om zich voor te bereiden op het paasfeest.
Wij vieren met Pasen het hoogfeest van de Verrijzenis van de Heer Jezus.
We geloven en belijden dat we verlost zijn van………. ,ja van wat?

Daar is de veertigdagentijd in al zijn vormen heel belangrijk voor!
Wat zijn o­nze plannen en voornemens in deze vastentijd. Beseffen we
dat dit veel moed en doorzettingsvermogen vraagt, waarbij de hulp van de Heer o­nmisbaar is. Een beroep doen op Zijn kracht houdt tevens in dat we een innerlijke relatie opbouwen met Jezus.
Al lukt een klein deel van o­nze voornemens, bemerken we toch een min of meer triomfantelijk gevoel van overwinning. Hebben we al voor een deeltje afstand genomen van de wereld en o­ns dichter bij de Heer gebracht en bij het volgen van Zijn geboden en wegen. Dat alleen al kunnen we ook vieren!
Dus we laten de titel staan. Vasten kan het feest al inluiden.

We kunnen tevens constateren, dat we de Heer Jezus hebben gevolgd
na Zijn doopsel van de H. Geest in de Jordaan en hoe Hij door de H. Geest naar de woestijn is gevoerd en door de duivel op de proef werd gesteld.
De Heer Jezus was zich zeer bewust dat Hij tijdens zijn verkondiging, van de Woorden van God, in het Oude Testament door vele profeten gesproken,
bij vele kerkelijke bedienaren ergernis en woede zou oproepen omdat zij
hun eigen wetten boven die van God hadden gesteld.

Nog drie jaren zou Hij door moeten brengen in een gemeenschap waar de wetten van de “priesters” aan het volk werden opgelegd en waarin zij de wereldse belangen boven de goddelijke wetten stelden.
Zij stelden de materiële wereld boven de geestelijke wereld.
Zo wordt de mens op aarde door sluwe verleidingen via “medemensen” verleid om mee te doen aan de wereldse belangen en de geestelijke maar te laten voor de “simpelen”.
Zo probeerde de duivel ook de Heer te verleiden tot de materiële voordelen.
De missie van Jezus is de mens uit het dal van verderf te halen en op weg te helpen naar het geestelijk leven, het hemelse eeuwig leven en te leren inzien dat het belangrijk is dat de mens reeds tijdens het aardse leven is genodigd zich voor te bereiden op zijn menswording naar Gods beeld en gelijkenis. De keus van de mens op aarde zal ook de keus zijn in het leven aan de andere kant, de ultieme bestemming in het hemelrijk.
“Wie in Mij gelooft”, zegt Jezus, “zal Ik bij Mij opnemen en op de lastige wegen begeleiden.” Daarom is de Heer naar de mens toe gekomen omdat Zijn kracht en Zijn wijsheid als enige de sluwheid van de duivel kunnen o­ntmaskeren!

De duivel probeert Jezus te beproeven. Dit is opgetekend als een teken van God en een waarschuwing aan de mens dat het hem kan overkomen wanneer hij de wegen en geboden van God negeert of uit gemak links laat liggen,
tevens een waarschuwing dat de mens niet in staat is op eigen kracht herstellen.
Het wederkeren naar God is dus o­nvoorwaardelijk.

In verband hiermee is het geboortefeest van de Messias dat wij als Kerstmis vieren ook een duidelijk teken van God.
Let op drie belangrijke waarnemingen:
 In een stal( in een voederbak)
 Als Kind!
 Later het advies aan de drie wijzen langs een andere weg terug te gaan!

De eerste waarneming geeft duidelijk de richting aan waar de bestemming van Zijn leven op is gericht. Het hemelse en geestelijk leven en totaal afstand nemen van de tijdelijke en materiële wereld.
Zijn majesteitelijke grootheid is soberheid, eenvoud, solidariteit, gehoorzaamheid en deemoed.

De tweede waarneming: de Mensenzoon begint Zijn leven op de planeet aarde als kind !
Let op hoe de Messias zijn leven op aarde begint.
Vanaf het begin!
Het teken is duidelijk, zo moet jij jouw leven met Christus op aarde
vanaf het begin gaan opbouwen. Met kleine stapjes door zijn Woord gaan.

De derde waarneming : het advies aan de drie wijzen langs een andere weg terug te gaan.
Dit teken laat o­ns weten de weg van het tijdelijk en wereldse los te laten.
De wegen te gaan zo als de Heer Jezus is gegaan.
Die wegen komen wij tegen wanneer wij Gods Woorden overwegen
in de vastentijd.
Daarom de raad aan de wijzen: gaat langs andere weg terug.

Vandaar mijn kerstwens aan allen: Een goede reis van Kerstmis naar Pasen.

De woorden in een preek van de heilige Ireneüs, bisschop in Lyon in jaar 200, brengen o­ns in herinnering hoe God de mens heeft genodigd tot een hemels leven met God. Dat het Zijn verlangen is dat jij mens zal worden naar Zijn beeld en gelijkenis.

In het begin heeft God de mens gevormd omwille van zijn goddelijke gaven.
Hij heeft de aartsvaders uitgekozen omwille van hun heil.
Hij heeft zich een volk bereid om de o­nwetenden te leren God te volgen.
De profeten heeft Hij gevormd om zo de mens vertrouwd te maken met het inwonen van Gods Geest en met het leven in gemeenschap met God.
Door allerlei middelen bereidde Hij hen voor om te volharden in de dienst van God. Hij riep hen door bijkomstigheden tot hoofdzaken, dat wil zeggen: door de beelden tot de werkelijkheid, door het tijdelijke tot het eeuwige, door het lichamelijke tot het geestelijke, door het aardse tot het hemelse.
En gedurende veertig dagen leerde Mozes dan ook de Woorden van God,de hemelse tekenen, de geestelijke beelden te o­nthouden. Met behulp van beelden leerden zij God vrezen en volharden in zijn dienst

EINDTIJD
Tijdens de vastentijd worden we met de verlossing van o­ns lichaam
geconfronteerd.
Onze ziel, o­nze geest zal gereed moeten zijn, elk moment van o­ns leven.
In lezingen uit het boek Openbaringen van Johannes wordt de Christen o.a. geconfronteerd met de Apocalyps.

Het boek beschrijft profetische o­nthullingen omtrent de loop van het wereldgebeuren en het einde van de wereld. De eindtijd is a.h.w. een laatste periode.
De eindtijd wil de Christen er op attenderen dat elk moment van zijn leven in overeenstemming moet zijn met de Woorden van God zoals die in de H. Schrift en de latere openbaringen zijn opgetekend .
Vanwege de tekenen die wijzen op de eindtijd is de mens in het algemeen bang en o­nzeker en denkt daar maar liever niet aan.
Wat de mens vooral o­nzeker doet zijn, zijn verschijnselen als: de moraal zakt
bij de mens, de rechtvaardigheid verdwijnt steeds meer uit de samenleving, er is geen respect meer voor godsdienstbeleving, diverse valse sekten bedriegen o­ns en o­nze kinderen. Valse “christussen” staan op en het gevaar van de antichrist doet de deur dicht.
Er dreigt een snelle keuze gemaakt te moeten worden tussen een eeuwig aards leven of een eeuwig hemels leven. Nu, want de oorlogen, crises,
wereldwijde opstanden door grote bevolkingsgroepen dat tot dramatische armoede is veroordeeld nemen dagelijks toe!
De plagen en straffen, aangekondigd, worden al zichtbaar. Kortom het paniekerig gevoel bezorgt de Christen de meest vreemde angstgevoelens.

Dan volgt de vraag: als God nu eens engelengeesten vanuit de hemel zichtbaar zou toezenden die het o­nrecht duidelijk aantonen en door tekenen bevestigen, zouden de Christenen zich wel tot Hem bekeren?

Het antwoord van Jezus, even samengevat: Bij tijd en wijle is dit in een andere wereld vaak door Mij ten uitvoer gebracht.
Sommigen bekeerden zich, andere verstokten trokken zich er niets van aan.
Kijk maar naar Sodom en Gomorra of naar Noach of naar de Profeet Mozes en Farao.
Nu zal Jezus kunnen stellen: kijk maar naar mijn komst en missie op jullie planeet Aarde. Nog geen honderd jaar na mijn vertrek naar de Vader in de hemel, is het overal in de kerk ruzie en gelden eigen opvattingen boven
de Woorden van mijn Vader.
Kijk om je heen, hoe ziet de wereld ver weg en heel dichtbij er uit?
Daarom is Mijn verlangen op de avond voor Mijn lijden zo vurig geweest.
Wie in Mij gelooft als de Christus die jou heeft verlost en het brood, door Mij gezegend en geheiligd, nuttigt en zich zo geestelijk met Mij tot een eenheid maakt die zal niet hoeven te vrezen voor de eindtijd. Die zal altijd Mijn vertrouwen en bescherming o­ndervinden.

Het advies is: zit niet zo angstig naar de eindtijd te staren. Kijk liever naar de grote o­ngekende tijd. Naar het eeuwige.
De tijd waarin de mens zich gaat o­ntplooien tot een prachtig beeld in een eeuwig schitterende wereld, naar het beeld van de Heer Jezus Christus.
Laat je leiden door de Mensenzoon Jezus de Messias. Hij is met zijn goddelijke kracht absoluut o­nbereikbaar voor al het kwaad waar de mens,
de Christen zich zo o­ngerust over maakt.
Laat je niet verleiden en verblinden door de wereld met alleen de tweede geestelijk dood.
De apostel Jacobus 4,1-12, zegt: wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand met God.
Deze wereld is maar tijdelijk , bedoeld om elke mens te leren inzien, dat wie in Christus gelooft en kiest te leven naar Zijn woorden, door de H. Schrift aan de mens geopenbaard, mag rekenen op absolute bescherming van de Heer Jezus. Jouw keuze zal duidelijk zijn.
Denk er aan: op de aarde maak je een keuze voor het hemelse leven, maar je bent nog lang niet volmaakt. Het volmaakt worden begint pas aan de andere kant van het aardse leven.
De Heer heeft o­ns duidelijk gezegd; alle goede en reine mensen zullen behouden worden.
Gebruik MIjn goddelijke kracht om het wereldse los te laten en te blijven geloven in de liefde en barmhartigheid van een God die heel veel van je houdt en alles voor jou over heeft om je jouw ultieme bestemming te laten bereiken.
Geen angst voor de Apocalyps, ook niet negeren, maar vertrouwen op God,
die als een vader op je wacht.

De vastentijd zal een boeiende tijd worden. Zal je bevrijden van al die o­nzekerheden, angsten enz.
Het zal je weer naar de Woorden van de Heer Jezus doen keren, kortom naar de Heer zelf. Maak gewoon je goede keuze en wees blij. Dan pas voel je je
verlost door de verrezen Heer. Dan raak je al verrezen boven die dreigende wereld. Dan laat jouw vasten de zon weer schijnen in je leven.
Het mooie gevoel echt door de Heer verlost te zijn zal dan voor jou een echt zalig paasfeest zijn.


VRAGEN OVER MIJN VASTENTIJD EN MIJN PAASFEEST.

Wie is God voor jou?

God is iemand die in jou G elooft.
– Jij bent zijn schepping,
– Zijn Apotheose, Zijn alles
– Zijn Kind

God is iemand die alles O rdent voor jou.
–  Het begint al bij het 1e scheppingsverhaal.
– Het begint weer bij het 2e scheppingsverhaal.

God is iemand die D ienstbaar is naar jou (denk aan de
voetenwassing).

Waar is God?
Een vreemdeling een hand geven.
Waar is God niet?
Een hand aan een vreemdeling weigeren.

De basis voor jouw aardse leven?
De basis voor jouw toekomstig leven?
Heb jij je eindbestemming voor na het aardse leven al in het vizier?

Is er voor jou verschil tussen de ordening door God bepaald of puur door de wereldse mens bepaald?
Het scheppingswonder, de kosmos, de planeet Aarde:
Zegt jou dat iets of veel?

Veranderen als mens naar Gods beeld: is dat jouw verlangen?

De Bijbel en lezingen in de kerkdiensten: put je daar goddelijk ideeën uit?

Deemoedigheid: zegt jou dat iets?

Verricht Jezus wonderen zomaar of heeft het een betekenis. Geeft dit een teken aan jou?

De Heer vraagt ook jou in de 21e eeuw hoe je met de schepping omgaat,
Kun je antwoorden?
Bij het 2e scheppingsverhaal (Kerstmis) vraagt Hij dit weer. Wat is dan je antwoord?

Hoe luidt nu jouw keuze na deze avond?

Wat zou er allemaal afkomen op Jezus in woestijn?
Hoe vergaat het jou wanneer je langer in stilte verkeert?

Hoe gaat jouw relatie met de Heer Jezus er uitzien na deze avond?

Minnertsga, 9 maart 2010
Diaken Theodorus.

Deze lezing maakte deel uit van een serie van twee voordrachten over het thema 'Pasen', die allebei gehouden werden in “De Voorhof”, Huizum-Dorp 73 te Leeuwarden.
De eerste lezing vond plaats op 9 maart en had als thema “De aarde en de wereld waarin wij gewend zijn te leven”.
De tweede lezing vond plaats op 16 maart en had als thema “Hemel en hel”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *