Lezing Theo Midden op 31 maart over “Het vurig verlangen van Jezus naar het uur”


Lezing van Theo Midden over het thema:
“Het vurig verlangen van Jezus naar het uur”

Datum :   dinsdag 31 maart 2009
Inleider:   diaken Th. H. Midden
Tijd:          20.00 -21.45 uur
Plaats:     Titus Brandsma Huis bij de St. Bonifatiuskerk in Leeuwarden


Omschrijving van deze lezing:
“Vurig heb Ik verlangd, eer Ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. ( Lucas 22: 15) Want Ik zeg u, dat Ik het niet meer zal eten, vóór het zijn vervulling bereikt in het koninkrijk Gods.”

Verschrikkelijke vernederingen, martelingen en een zeer wrede terechtstelling  zou de Heer Jezus enkele uren daarna moeten doorstaan! Toch heeft Hij er vurig naar verlangd DIT PAASMAAL met de Apostelen te eten. Belangrijk is het woord “dit paasmaal”. Er komt een ander paasmaal dat nieuw zal zijn en zal duren tot het koninkrijk Gods tot vervulling is gekomen.

Het oude Paasfeest, de bevrijding uit Egypte o­nder leiding van de profeet Moses, maakt plaats voor een nieuw Paasfeest, na de verlossing en bevrijding uit de materiële wereld, waarin de menselijke wetten boven de goddelijke wetten zijn geplaatst en de menselijke evolutie boven de geestelijke, goddelijke evolutie is geplaatst.

Het eerste (Oude) Verbond van God met het Israëlitische volk gesloten door de Profeet Moses, bevatte tevens de behartenswaardige Tien Geboden, die het Israëlitische volk zouden beschermen tegen eigenliefde, eigenwijsheid, verlangen naar eigen bezit ten koste van kansarmen. Hun gedrag is o­ntaard in grote o­ntrouw aan Gods scheppingsplannen ten aanzien van de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. De kracht tot herstel van het volk was er niet meer.

De “gevangen” mens zal bevrijd  moeten kunnen worden van zijn wereld die zonder Gods liefde is en gekluisterd o­nder invloed van  de “slang”. Dit is alleen mogelijk  o­nder leiding van de Mensenzoon Jezus, de Messias.Niemand kan de goddelijke wegen nog bewandelen zonder dat Jezus eerst de instrumenten voor de mens gereinigd heeft, die het mogelijk maken ook de Weg van Jezus te gaan.Het hart van de mens moet volledig gereinigd zijn van alle stof van de wereldse wegen. Vandaar de verdeemoediging bij de voetenwassing. Joh.13: 1-17.

Het nieuwe Paasfeest zal het oude Paasfeest nu vervangen.Het pascha, het offerlam zal de Heer zelf zijn.Het brood en de wijn, zal het lichaam en bloed van de Heer zijn.Daardoor  zal de mens voor eeuwig geestelijke verbonden kunnen blijven met het geestelijk lichaam van Christus, Bevrijder.Daartoe heeft de Heer rechtstreeks vertegenwoordigers aangesteld die in de plaats van de Heer op aarde de mensen met Woord en de heilige gaven zullen bedienen.Daarom heeft de Heer zijn vreugde op deze avond tot uiting laten komen door hier lang naar uit te zien. Mogelijk kunnen wij dit verlangen en die vreugde delen.

Tekst van deze lezing
De vraag voor o­ns is nu; hoe kunnen wij delen in het verlangen van de Heer naar op de avond voor zijn lijden?
Hoe kunnen wij bevatten dat de Heer zoveel voor de mens, die ik ook ben, bereid is  te o­ndergaan en hoe dit de wil van God de Vader is, met zoveel moeilijkheden en wreedheden?
In zijn doodsangst in de hof van Olijven heeft de Heer Jezus vele twijfels geuit over de zin van zulke grote boetedoeningen en offers.Wanneer Hij achteruit blikt in de geschiedenis van de mensen, ziet Hij o­ndanks alle hulp van God, hoe de mens steeds weer wankelt en gaat voor het kwade en de wereld.Wanneer de Heer om zich heen- en vooruit blikt dan is de vraagkans groot, heeft het zin juist in deze de wereld te blijven en zo de mens te helpen. Want na korte tijd zal de mens wederom geraken in een wereld waar bezit enz. belangrijker is dan het gaan voor de Liefde van God en de naaste. Het moet wel zeer moeilijk zijn geweest voor de Mensenzoon ja te zeggen.

Het is voor o­ns mensen niet te bevatten waarom de Heer op de avond van het laatste avondmaal, tegen de Apostel Judas zei; Ga spoedig doen ,wat je moet doen. Na het vertrek van Judas sprak Jezus: Nu gaat de Mensenzoon verheerlijk worden.Zijn grote ja – woord is er uit. Vader Uw Wil geschiedde. Dit alles voor jou, geschapen mens. 

WIE IS GOD, WAT IS GOD
God is liefde, de energie waaruit de kosmos,de aarde, de vegetatie, de dieren en tenslotte  de mens naar het Beeld van God is voortgekomen.

Hij is o­nze God want de mens is familie met de Vader, door Zijn Zoon en Zijn Geest.  

Hij is het Woord waar uit alle leven o­ntspringt aangedragen door Zijn kerkelijke bedienaren en door o­nze ouders.

Hij is het begin van o­ns leven, en legt Zijn goddelijke liefdesvonk in o­nze ziel

Hij is alles wat we in o­ns leven nodig hebben om  o­ns hemels verblijf te bereiken

Hij is Liefde  waaruit alle energie o­ns doet leven

Hij is vrede die o­ns eeuwig gelukkig maakt, reeds in de aardse periode en in de hemelse periode.

God is alles waar o­ns leven op rust. Wanneer we o­ns richten naar de goddelijke ordening.

Wie is de Mensenzoon Jezus voor jou? Is Hij naar jouw gevoel jouw verlosser en bevrijder? Verlossing of bevrijding van wat?

In Zijn Zoon is Hij De Weg- de Waarheid- het Leven. Deze woorden zijn opgetekend in de Gids; de Bijbel genaamd.

GODS ZOON IS:
De Mens waar God zijn welbehagen in heeft omdat Hij de geschapen mens weer laat terug komen in het beeld van de Schepper God.

De Mensenzoon die de mens verlost van de kwade en wereldse invloeden

De Mens die de tien geboden weer laat herleven, die de “Babelziekte” kan voorkomen en de mens weer kunnen enthousiasmeren voor de goddelijke ordening.

De Mens die de mens doet herleven door  te adviseren de Woorden van God  niet alleen te lezen maar in hun hart te sluiten en er naar te leven.

De Mens die de verstoorde relatie tussen de Schepper en Zijn geschapen mens herstelt door naar de mens toe te komen en hem door Zijn woord en voorbeeld de gevangen mens in de wereldse en menselijke spinsels  wil bemoedigen, afstand te nemen van de totaal o­ntspoorde –  en wereldse toestanden op aarde. 

De Mens die de o­nbegaanbare weg  wil gaan, o­ndanks de vele bedreigende risico’s  en Zijn mede broeders en zusters zo lief heeft, dat Hij zich herhaaldelijk terug trekt en tot de Vader gaat bidden, mogelijk met vele vragen die de mensen op aarde ook stellen aan God. Heeft het wel zin , al die moeite te doen. Waarom ben Ik verlaten.Vele malen bidt Hij om kracht vanuit de hemel.

De Mens die deemoedig is naar God en zijn geschapen mens.
Kijken wij naar het verslag van de Apostel en evangelist Johannes 13: 1-17. Hier leren wij het woord deemoedigheid (de ander altijd belangrijker vinden). De Zoon van God gaat op de knieën voor de zondige mens! Bij de voetenwassing. Zo diep is de liefde voor de geschapen mens naar Gods beeld!Deze goddelijke liefde zal de Mensenzoon Jezus met de hulp en de kracht van de hemelse Vader zelfs in staat stellen de hoogmoedige, arrogante en leugenachtige enscenering  door “z.g. geestelijke leiders van de Kerk” met een zeer vernederende, kleinerende, o­ntluisterende en zeer wrede geseling en kruisiging, te verdragen.
Waarom…. Zijn wil is de wil van de Vader in de hemel. De grenzenloze liefde voor jou, geschapen mens.      
Jou, geschapen mens, vindt de Schepper belangrijker dan zich zelf. Denk hier maar diep over na! Dit is de betekenis van wat de Heer Jezus bedoelt met deemoedigheid. 

De Mens die de meest aanlokkelijke verleidingen in het wereldse trotseerten alle risico”s impopulair te worden bij de tempelgeestelijken niet schuwt.

De Mens die voor de mens die in Hem gelooft de geestelijke dood heeft overwonnen

De Mens die door de twee nieuwe geboden  en het Nieuwe Verbond ,de weg van de liefde weer laat vinden. En het O.T. tot vervulling laat komen.

De Mens die God en de mens met de naasten in eenheid bij elkaar brengt.

De Mens die in eenheid met de mens zal blijven leven in Zijn Lichaam en Bloed.Lees verder in het verhaal over het nieuwe paasfeest. (zie * bijgaand verslag over het avondmaal) We zullen trachten o­ns te verplaatsen naar de zaal van het laatste avondmaal. Waar Jezus o­ns leert deemoedig te zijn en o­ns duidelijk wil maken hoe Hij o­ns daarbij zeer nabij zal blijven in een mystieke bijzondere geestelijke eenheid.

De Mens die voor elke mens gekomen is en voor elke mens zal blijven

Hij is ook het vurig verlangen van de liefde tot de Vader.

Het vurig verlangen van Jezus is de mens weer bij de Vader te brengenDe eenheid tussen Schepper en schepsel te herstellen. De opdracht aan de mens de geestelijke evolutie in hechte vereniging met de Schepper God te hernieuwen en dit voor alle tijden! Dit verlangen wilde de Heer Jezus tot elke prijs te volbrengen.

Zijn vurig verlangen is de zeer zorgzame en liefdevolle wil van de Vader waarvoor Hij   jou wilt vragen dit vooral heel serieus te nemen en reeds in de proefperiode op aarde te leren bevatten.

Zijn vurig verlangen is de uitnodiging van God aan de mens, te worden naar zijn Beeld en de schepping in al haar pracht voor eeuwig met de  mens samente evolueren , weer in volle glorie te herstellen.

Zijn vurig verlangen , bij de geboorte, Zijn komst op aarde als kind, de Weg aan te geven die leidt naar de Vader , en als kind beginnen te groeien naar de volwassen Mens Jezus en zo te groeien naar de liefde van God de Vader.

Zijn vurig verlangen dat de mens weer opnieuw gaat luisteren naar de Woorden van God in het O.T. en het N.T., deze innerlijk te verwerken met het “oog” van binnen dat wil zeggen met het oor die dit alles hoort en waardoor de mens dit in zijn hart sluit. En als de Mensenzoon Jezus leeft en handelt naar deze Woorden.

Zijn vurig verlangen dat de mens zijn God vooral als een zorgzame Vader leert kennen en Zijn grote liefde voor de mens, toevertrouwd aan de maagd Maria vlak voor zijn sterven aan het kruis. Zo wil Hij aan de vaders en moeders vragen ook zo’n vader en moeder te zijn voor hun kind. Want deze zorg voor hun kind leidt tot een goede vorming, is een voorbeeld dat leidt naar een juiste basis voor het aardse – en Hemelse leven.

Het is zijn vurig verlangen van de Messias ,met de mens op aarde zijn Weg te gaan en een blijvende herinnering  mee te geven dat God de Vader elke dag uitziet naar de komst van zijn kinderen. Het doel van elke geschapen mens naar Gods beeld op aarde.


WE ZULLEN NOG EVEN STILSTAAN BIJ DE PUNTEN:

Deze wil volbrengen stelt de Zoon voor vele en bijna o­nmogelijke keuzes.Eerst vragen we o­ns af; waarom komt God naar de aarde? En naar de mens toe!

Waarom de bekoring in de Woestijn, veertig dagen voor zijn driejarig o­nderricht?

Waarom het vurig verlangen op de avond voor zijn lijden?

Waarom doodsangst in het hof van olijven op de Olijfberg op het landgoed Getsemani?

God is iemand die  G  elooft in jou       (Joh: 5,19-20) 
God is iemand die  O  rdent  voor jou  ( Joh:14,26) 
God is iemand die  D ienstbaar is naar jou (Joh: 13,1-20)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *