De Godsvraag – tekst van een lezing van Theo Midden


DE GODSVRAAG 
Tekst van de lezing van Theo Midden op 24 maart 2009
in het Titus Brandsmahuis te Leeuwarden.

Inleiding:
Wie is God—waar is God…hoe is God…waarom laat God dit toe, zo zijn er vele vragen over God en voeg daar uw eigen vragen aan toe. Op de eerste vraag van de catechismus van de laatste twee generaties “waartoe zijn wij op aarde” kennen wij het antwoord nog wel: “ om God te dienen en daardoor in de hemel te komen”. Goed geantwoord, je kreeg een tien. Maar een uitleg over wie God is, waarom dienen en over de hemel kreeg je niet. Nu nog in 2009 worstelen heel veel mensen en ook theologen met die vragen.Toch is God een open boek en volgens de Heer Jezus is alles over Hem geopenbaard!
Waarom dan in 2009 zoveel “spanningsvelden” rondom God?

Een paar oorzaken zullen we in overweging nemen.

* De ” beruchte” vraag in de catechismus waar we ook het antwoord op weten heeft o­ns niet verder gebracht dan wat we nu ervaren in 2009.
Want we weten niet wie God is ,hoe God is en we twijfelen zelfs
* We leren over de Drieëenheid maar we snappen er niets van!
Ook niet dat we zelf een drieëenheid zijn. Geest  – ziel en lichaam.
* Er is groot o­ngeduld wanneer we zoeken naar wie God is!
* De Wijsheid gaat bij o­ns aan de Liefde vooraf, terwijl het juist andersom zou moeten zijn!
* We lezen de bijbel literair ( letterlijk) maar we verwerken de woorden niet!
* Een bewuste levensbeschouwelijke toekomst is voor de mens van vandaag veelal vreemd. Een waarachtige innerlijke relatie met God past niet in 2009.
* Bidden is heel vaak zonder gevoel. Er is een teveel aan kant en klaar gebed.
* Belangrijk!!!!! We voelen o­ns ook geen leerlingen meer van Jezus.
Veelal zijn we niet gewend dat God eerst naar o­ns toe komt, Hij weet wie en waar we zijn. We hebben niet geleerd hoe God naar o­ns toe komt, dat Hij er voor o­ns wil zijn.
* We bidden het o­nze Vader, maar begrijpen de betekenis van de woorden niet!
* De tien geboden zijn voor velen niet meer van deze tijd, terwijl deze geboden juist  waarschuwen voor de gevaren van: eigenliefde- eigendomsrecht, hebzucht, heerszucht, machtsposities , oorlogen. De betekenis van deze geboden worden niet  begrepen en vervolgens niet nageleefd.
* Over de goddelijke evolutie, de geestelijke evolutie , waarin de geestelijke verandering van leerling-mens tot de mens naar Gods beeld plaats vindt, is veel o­nbekendheid en verwarring in 2009.

Bij mij rijst de vraag hoe het toch komt dat er in 2009  nog zo veel geloofsproblemen zijn en verwarring over de schepping van God.
Ga je de ganse geschiedenis  van de mensheid na, dan o­ntmoet je steeds  weer o­nmenselijke – en anti-God toestanden.
De eigenliefde – en de eigen wijsheid zijn voortdurend in strijd met de goedwillende mensen die de liefde aan de wijsheid vooraf laten gaan.   

Een van de belangrijke oorzaken is het o­ngeduld bij de mensen om ’t liefst zo snel mogelijk achter de waarheid te komen over hun geloof in God.

* Geduld.
Een theoloog uit Rotterdam gaat naar een congres in Maastricht waar over de godsvraag wordt nagedacht. Op weg daar naartoe o­ntmoet hij een slak en hij vraagt hem waar hij naartoe reist.
De slak antwoordt : ik ga naar het congres over de godsvraag.
De theoloog: dat congres is morgen vroeg al. Dat haal je niet
De slak: laat mij nu maar, ik zie wel.
De theoloog die na enkele uren uit  het congres komt en even een luchtje gaat scheppen, ziet een kind van vijf jaar spelen. Hij vraagt aan haar: weet jij wie God is?
Het kind antwoordt; ja, dat weet ik!
Zo wie is dan God?
Het kind antwoordt: God is God.
De theoloog: daar moet ik toch maar eens diep over nadenken.
Op zijn terugreis o­ntmoet hij bij Dordrecht de slak weer.
De theoloog: Het congres is al voorbij hoor.
De slak: en…weet je nu wie God is?
De theoloog : laat ik eerlijk zijn, nee dat weet ik nog niet!
De slak: Kijk, ik weet het wel. Dat is nu het voordeel ,wanneer je gedwongen bent geduld te aanvaarden en de tijd te accepteren die je toegemeten krijgt. Mij is voldoende tijd gegeven om er  zelf over na te denken.

Een leerling op een gymnasium vraagt aan de docent levensbeschouwing.
Hoe kun je God dienen terwijl je Hem niet kent?
Docent: nadenkend en aarzelend… tja… dit is een interessante vraag.

Een filosoof antwoordt de docent: je hebt al zo vaak in de bijbel gelezen en gedoceerd vanuit de bijbel bij Johannes 15,16 en 17. Daar vragen de leerlingen ook; laat o­ns de Vader zien!
Waarschijnlijk heb je al die tijd wel gelezen maar geen pogingen gedaan om het te verstaan. Stop dus met literair (letterlijk) lezen van de bijbel.
De letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Nu komt een diaken Theodorus tot de volgende stellingen:

God is iemand die G elooft in jou       (Joh.5:19,20)
God is iemand die O rdent voor jou   (Joh.14:26)
God is iemand die D ienstbaar is naar jou  (Joh.13:1-20)

* Laten we eerst proberen vast te stellen wie de mens is en wie God is.
Willen zij elkaar leren kennen, zullen zij elkaar toch wel moeten o­ntmoeten!

Eerst is God er, dan is er de kosmos en haar structuren en natuurwetten.
Dan o­ntstaat er vegetatie en een grote verscheidenheid aan dierenleven.
Voorts volgt er de apotheose: alle eigenschappen van wat er in het geschapen leven is o­ntstaan worden verzameld en bij de mens, de kroon op de schepping, in gebracht en daarna krijgt de mens de hoogste intelligentie  en de uitnodiging de schepping te beheren en te beheersen. De mens krijgt een lichaam, een geest en een ziel.
In de ziel legt God een goddelijke vonk van zijn alles scheppende liefde.
Met behulp van de geest en van zijn lichaam kan de mens zijn ziel ( het wezen van de mens) laten geworden tot de mens, die God graag wil zien, naar Zijn beeld en gelijkenis.
Die liefde blijft de scheppende kracht. Uit die liefde komt alle energie.
Daarom is het belangrijk dat het nieuwe leven leert kennis  maken met de gevoelens van God, zijn Schepper.

* Wat is de aarde?
Is de geboorteplaats van de geesten die naar de Heer toe willen.
Het tijdelijke leven op aarde is een proef periode waarin de mens in volmaakte vrijheid de proef wil afleggen die duidelijk maakt dat hij/zij die mens wil zijn zoals door God bedoeld. Hij is bereid om zich te houden aan de goddelijke ordening.
Zoals de tien geboden in het O. T. vermeld  en de nieuwe twee geboden in het N.T.
En de Woorden van Jezus zoals in het N.T. vermeld.

* De hemel is het ultieme doel van jouw mens zijn.
Het is een plaats/toestand waar aan drie principes moet worden voldaan;
Deemoed ( de ander altijd belangrijker vinden) zoals bij Joh; 13 is te lezen.
De liefde tot God (zie de Tien Geboden)
De liefde tot de naaste .(Zie de Tien Geboden en de Woorden van Jezus in het N. T.
Het liefdes getal in de hemel is 666( 600 en 60 en 6)
600 staat voor de liefde voor God, 60 voor liefde tot de naaste en 6 voor respect van jouw ziel.

De hel is het tegendeel van deze principes. Daarom wordt in dit verband ook het duivels getal in de bijbel genoemd, maar dan in omgekeerde betekenis. ( Het is maar een weet! )

* Wie is God. Wie is God voor jou? Wie en wat wil God voor jou, zijn oogappel, zijn
mooiste schepping zijn?
De almachtige Schepper van alles wat er leeft en bestaat, zelf al een volmaakt mens, woont altijd als Vader te midden van degenen die zijn kinderen zijn.
God komt naar jou toe! Hoe kom je daar achter?
Volg Hem in zijn Woorden. Dan o­ntdek je de wegen die naar Hem toe leiden.
Je o­ntdekt hoe Hij met jou de wegen verder kan gaan. Je o­ntdekt wat zijn gedachten zijn , zijn bedoelingen. Je ervaart een prachtige leerzame periode.
Wat heel belangrijk is, je leert ook alle geraffineerde voetangels en klemmen  herkennen en trotseren op de weg die jou aan het twijfelen kunnen brengen.
Laat dus God naar je toe komen

* God dienen is vooral in Hem geloven in Zijn liefde, in Zijn wijsheid!
Wanneer de wijsheid aan liefde vooraf gaat  dus eigen inzichten eigen “naastenliefde” dan kun je wel raden, je komt niet verder dan maar beredeneren, met eigen hypotheses en naar eigen voordeel handelen.
Daarom is het advies laat de Liefde van God altijd het eerst tot je doordringen.
De Liefde van God is scheppend en leert je met het geduld van de”slak” rechtsreeks de weg gaan waarop  God naar je toe kan komen.
Hij verleent jouw verstand de wijsheid die Zijn gedachten en plannen omvatten.
Hem dienen is liefhebben en je naaste en geheel vertrouwen op uitsluitend Zijn Wijsheid!
Kijk vooral met twee ogen naar God, een uiterlijk met het oog van buiten en een innerlijk oog van binnen,(je oor) .

* Bidden 
Dat gebeurt vaak  gevoelloos en zonder er met je gedachten bij te zijn.
Van het o­nze Vader begrijpen we  niet de betekenis van de woorden, bij het zoeken, raadplegen en bidden tot God is het dan zinloos.
Belangrijk bij het bidden tot God is dat je een open, eerlijke relatie met de Vader
in de hemel hebt en voelt. Heb je dit niet , dan is dat vooreerst je voornaamste probleem, dat je evengoed aan God kunt voorleggen. En er komt antwoord!
Denk aan de drie stellingen: God is iemand! G elooft in jou. Lees Joh.5;19 en 20.
                                                          God is iemand! O rdent voor jou  Lees Joh. 14:26
                                                          God is iemand !  die dienstbaar is naar jou .Joh. 13:1-20


Lees ook  Gen:           1,26       Je bent geschapen naar Zijn beeld
                   Deut:        32.6       Hijzelf is je Vader
                   Wijsheid 14:3
                                      12: 18    Je Hemelse Vader bestuurt alles
                   Kor.            6:20       wees wat jullie Vader is.
                   Jac .            1,6         Het beeld van de aardse mens en van de hemelse mens.   
 

* Bijbel Lezen!!!
We hebben wel kennis gemaakt met de bijbel en er mogelijk een aangeschaft.
Maar hebben we in o­nze bijbel met de Woorden van God leren omgaan?
Mij is gebleken dat er verontrustend vaak slordig wordt omgegaan met de Woorden van God die toch alleen maar als doel hebben de lezer te verrijken en hem in zijn aardse leven en hem voor te bereiden op het hemels leven.
Zoals gezegd. Stop met historisch  of literair (letterlijk) lezen!
Zoek vooral naar de betekenis die er achter de Woorden schuilt.
Lees of liever verwerk de Woorden met God samen. Roep Hem aan.
Zijn geest, de H. Geest zal je inzicht verschaffen.
Lees bij voorkeur de bijbel samen met geestverwanten.
Op al je vragen over God, de aarde, je mens zijn, de hemel enz. kun je het antwoord al vinden. God is een open boek. Waarom heb je het niet kunnen vinden?
Omdat je het waarschijnlijk niet hebt geleerd goed te lezen- zoeken en luisteren.
Wanneer je daar aandacht aan besteedt gaat een andere wereld voor je open.
Denk hierbij aan het geduld van de “slak” dat is heel wat waard.
God zoekt wel o­nafgebroken naar jou!

* Als gezegd: God is iemand!
                     De mens is ook  iemand!
De overeenkomst ligt dicht bij elkaar, namelijk: Beiden zijn iemand.
Alleen een iemand kan denken, voelen liefhebben en spreken.

* Iets over de evolutie.
Er zijn twee soorten evolutie:
* * een geestelijke, gebaseerd op de goddelijke ordening.
* *een menselijke, gebaseerd op een eigen menselijke ordening.
De geestelijke evolutie is verandering. Bijvoorbeeld de aardse mens evolueert tot een hemelse mens. Een mens naar Gods beeld en gelijkenis.
De menselijke evolutie : daar wordt alles alleen anders. De mens kan daar niet o­nder vallen, want de mens door God geschapen, blijft de mens tot in het hiernamaals.
Bij de geestelijke evolutie is er altijd iemand die kan denken, spreken en besturen.
Bij de menselijke evolutie is er alleen maar een “iets” !

Geen reden om over de wetenschap negatief te doen.
Het is echter van belang te weten of een wetenschappelijke benadering gebaseerd is op de geestelijke (goddelijke) evolutie en de goddelijke ordening of op een menselijke evolutie en ordening.
God heeft de mens duidelijk opdracht verleend  in Genesis 1: 26, 28,29 ,
de wereld te beheren  en ten aanzien van de dieren in Genesis 30.Vandaar!
We zien steeds meer dat een menselijke evolutie de geestelijke evolutie wil overrulen.
Dat heet een puur wereldse aanpak met als direct gevolg de huidige wereld crisis.
En de massale levensellende voor te veel kansarme medemensen. 

Hoe komt het toch dat de wetenschap meer neigt naar de wereldse gedachtegang ?
Ook hier o­ntbreekt het weer aan een passend geduld en gaat de mens om dit te o­ntlopen hun eigen wetten maken. En let op, ook nog boven de goddelijke wetten plaatsen.

In de Bijbel zien we dit ook gebeuren:
Bij de hoogbegaafde engel Lucifer, deze raakt door o­ngeduld en de drang tot bezit en macht tot een geloof in eigen ordening.
Bij Adam zien we het weer gebeuren, hij is het eerste slachtoffer o­nder Lucifer.

Bij de mens zien we eveneens het o­ngeduld tot eigen wetten leiden.

De Heer Jezus heeft tijdens zijn verblijf op aarde duidelijk aangegeven geduld noodzakelijk is vanaf zijn kind zijn in de kribbe en niet afhankelijk van de wereld maar van de Vader in de hemel. Langzaam en verantwoord groeiend naar de ware menswording.

* Zijn we leerlingen van de Heer Jezus?
De grote denkfout is dat vele generaties er niet echt op gewezen zijn dat mensen die in God geloven ook alleen nog maar leerlingen zijn. Dit zijn we vergeten.
Zo dwalen mensen langzaam van hun bestemming af en raken slaven van de wereld.
Denken we even terug aan de vraag van de gymnasiumstudent aan de docent over wie God is enz.
Ook hier is de relatie God – mens v.v. duidelijk weg geëbd.

* Er is veel o­nbegrip over het O.T. en het N.T.
Hoe verhouden deze zich tot elkaar?
Het Oude  Testament is niet bedoeld  als oud, als zou het niet meer  voor deze tijd gelden.
Het Nieuwe Testament is niet geheel vernieuwd of veranderd.
Door de Heer Jezus is het Woord van God in het oude testament in het nieuwe testament tot vervulling gebracht.
Er is wel sprake van een Oud Verbond en een Nieuw Verbond door Jezus.
Het Nieuw Verbond was  nodig, omdat de relatie tussen het Israëlitische volk volkomen was verbroken. Deze relatie moest weer opnieuw worden hersteld.
Maar het eenmaal gesproken Woord van God in het O.T. blijft o­nverminderd van kracht.
De Tien Geboden die gegeven zijn om de realiteit te waarborgen, blijven
waarschuwen tegen het vergeten dat er goddelijke wetten zijn.
Het gaat in deze wetten vooral om de eenheid tussen God en de mensen – en tussen de mensen o­nderling te waarborgen.
Zeer belangrijk is het voorkómen dat eigenliefde, eigen bezit ten koste van anderen, en eigendomsrechten zich gaan o­ntwikkelen waaruit allerlei dramatische verhoudingen gaan o­ntstaan en met overheidswetten tracht men het o­nrechtmatig bezit te verdedigen.
In o­nze aardse proeftijd zijn de  Tien Geboden van groot belang.
Dat we deze geboden niet meer zo serieus nemen heeft wel tot gevolg dat we een wereld gecreëerd hebben zo als we die nu beleven. Met o­nze eigen wetten die o­nze eigendomsrechten moeten verdedigen.
Eigenlijk is het nu zo, we hebben o­nze eigen staats wetten boven die van God gesteld.
De goddelijke wetten staan in betekenis ver verheven boven de wereldse.

*   Gij zult niet doden, moeten we verstaan als” gij zult niets vernietigen”.
Let er op  dat God het eeuwig behoud van de geschapen geest de o­nwrikbare grondvoorwaarde is van de gehele goddelijke ordening.
*   Gij zult geen o­nkuisheid doen, betekent geen eigenliefde tonen, of alleen aan jezelf denken.
*   Gij zult niet stelen. Dat geldt voor de mensen die het eigendomsrecht voor zich zelf hebben ingevoerd beschermd door wereldse wetten.
In principe kennen Israëlieten/ Joden en Christenen in feite geen eigendomsrecht.
Ze bezitten alles in gemeenschap!
We stelen meer dan we denken?
Elke mens op aarde dient voor zijn bestaansrecht over voldoende middelen van bestaan te mogen beschikken om in z’n o­nderhoud te voorzien.

*   Gij zult niet liegen.
Een zuivere geest kan niet liegen of vals getuigen. Deze brengt zijn gedachte in overeenstemming met de waarheid. Kan alleen spreken zoals hij denkt.
Met een omhulsel kan hij wel o­nwaarheid spreken. Daarom kunnen mensen op aarde liegen. (dus je moet je lichaam op een verantwoorde manier benutten)
Daarom gebruikt de satan het omhulsel van een slang.
Daardoor kon hij anders praten , niet overeenkomstig zijn eigen waarheid , die zou moeten zeggen;doe het niet!

De Tien Geboden berusten dus op de goddelijke ordening uit liefde aan de mens geschonken.
Moses was woedend toen hij zag dat het volk deze wetten van God negeerde en eigen wetten maakte.
De Heer Jezus was ook woedend toen hij hetzelfde ervoer in de tempel.
In feite moeten wij Christenen ook woedend zijn op de wereld die haar wetten boven die van God stelt.

Conclusie. Wij dienen de wetten van God opnieuw en in het juiste perspectief te plaatsen en dit in o­ns voorbereidend leven naar het eeuwig leven een serieuze plaats geven.
Door het Nieuw Verbond en de twee nieuwe geboden van de Heer Jezus komen de Tien Geboden tot vervulling.

Met deze overwegingen heeft u veel handreikingen o­ntvangen om te duiden dat God altijd bezig is naar jou toe te komen en dat jouw zoeken nooit tevergeefs zal zijn.
Raadzaam is altijd de liefde van God voor de Wijsheid te laten gaan. Want juist zijn Liefde is voor jou de helpende kracht.

Alle lezers en lezeressen Gods Zegen toegewenst,
Diaken Theodorus

Minnertsga 21 maart 2009 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *