Over de uitwerking van het zegenen

Artikel lezen – printen versieOver de uitwerking van het zegenen

Zegen altijd, ook wanneer jullie de neiging zouden hebben om te vloeken; dan zullen jullie altijd zegevieren over hen die jullie willen vervolgen of vernietigen. Vergeld nooit kwaad met kwaad; dan zullen jullie werkelijk Mijn kinderen zijn, want Ik laat Mijn zon schijnen over rechtvaardigen en o­nrechtvaardigen.

Het zegenen heeft werkelijk een heel diepe zin. Wanneer jullie anderen van ganser harte zegenen zonder dat zij het weten, is dit groter dan jullie kunnen vermoeden. Ik heb toch gezegd dat jullie in het verborgene zouden moeten bidden, in jullie binnenkamertje. Het binnenkamertje, waarin de ziel met de Vader spreekt zonder dat iemand het weet, is het hart. Daar krijgen de machten van de duisternis niet de gelegenheid om zich uit te breiden. Maar de mens die gezegend wordt, ontvangt lichtstralen uit jullie hart zonder dat hij het weet. Zij lijken op röntgenstralen die men niet ziet en die toch de genezing bewerken. Het geestelijke werkt immers zonder dat de mens met zijn verstand in zijn stoffelijk lichaam daar iets van merkt. Zoals duisternis door licht verdreven wordt, ontvangt de gezegende plotseling helderheid en kan helderder denken.

Zegen ook de aardbodem, want de aardbol is vervuld van haatgedachten, nijd, wraak, hoogmoed en zelfzucht. Wanneer jullie zegenend over de aardbodem gaan, helpen jullie de mensen zich van deze kwade atmosfeer te bevrijden. Daarmee bewijzen jullie hun een grotere dienst dan met aardse schatten.

Wanneer er donkere wolken aan de hemel zijn, is de mens mismoedig en voelt een druk op zijn ziel. Is daarentegen de hemel blauw en helder en schijnt de zon, dan ervaart zijn ziel haar licht en haar warmte als weldadig en bevrijdend. Hoeveel te meer geldt dat voor zegenende en weldoende stralen van liefde, die uit jullie innerlijk komen. Zij zijn de hemelsladder waarlangs de engelen Gods neerdalen en opstijgen. Het is de verbinding waardoor de aarde gezegend wordt.

Zo is jullie, Mijn kinderen, een ongehoorde macht gegeven: jullie moeten toch als Mijn koningen de aarde beheersen en boven alles staan. Jullie moeten het slechts erkennen en wijs gebruiken, want door deze hemeltaal, die voor de wereld niet hoorbaar is, zal Ik de aarde van de machten van de duisternis bevrijden en zelfs Satana terug naar huis brengen. Wanneer zegenende mensen over de aarde gaan, kunnen zij (de machten der duisternis) hun verschrikkelijke krachten niet ontvouwen. Dan zal het rijk van vrede komen, want waar jullie zegenen, is alles gezegend wat leeft, kruipt, groeit, ademt en rondom jullie is. Zegen daarom alles en leg alles vol liefde aan Mijn vaderhart. Wanneer jullie op straat lopen, houd je dan niet bezig met de dingen van de wereld, maar zegen, zegen alles. Het is vóór alles jullie opgave om te zegenen.

Ontmoeten jullie een medemens, zegen hem dan met de woorden: “Vrede zij met jou! Moge de Vader je ziel licht schenken en de vonk van je liefde datgene geven waarnaar ze zo verlangt. Ik zegen je in Zijn Naam!” Rijden jullie op de weg, zegen dan de hele weg, de bestuurders en medereizigers. Vertrouw hen allen aan Mijn vaderhart toe en zeg: “Ik zegen jullie in de Naam van de Vader. Jullie zullen licht worden.”

Jullie vermoeden niet welke macht in de kinderen van Mijn liefde rust. Wanneer jullie alert zijn en ze aanwendt, zullen jullie wonderen beleven en zullen jullie inzien waarom Satan toelaat dat men voor Mij grote kerken bouwt en grote figuren laat komen die tekenen en wonderen verrichten, want hun uitwerkingen zijn klein tegenover die van de zegen.

Het grootste gebeurt zonder dat de wereld het gewaar wordt, in het verborgene, in het kleine kamertje in je binnenste, waar je rijk bent door de liefde van de Vader! Daar is de bron van liefde, die tot vloed, tot krachtstroom en tot zee wordt. Dan kunnen jullie nergens meer komen zonder de mensen en alles te zegenen: “Vader, behoed Gij alles!” Doe dus alles wat jullie doen van harte en in Mijn Naam en jullie zullen een oneindige zegen ontvangen. Dan pas zal het vrederijk komen, het duizendjarige rijk waarover zo veel gesproken wordt en waarvoor zo weinig gedaan wordt. Het zal niet komen wanneer de mens slechts volgens de wet handelt.

Nooit zal de kerk of de gemeente deze zegenstroom ontvangen, zolang zij nog oordelend boven de broeders en zusters staat. Zolang zij dat doet, zal zij nooit een zegen zijn. Wanneer zij blijven staan op de letter van de wet, zullen de kerken steeds leger worden en zichzelf van het leven afsnijden. Ik laat ze nog leven, maar zij vegeteren nog slechts. Omdat de mensen niet in eerste instantie haar prediking, maar haar liefde willen, zullen zij geleidelijk aan hun steunpunten verliezen. Het is niet nodig dat iemand weet dat je zegent of dat je de mensen kent. Het komt er slechts op aan dat je, net als de zon, ongeremd stralen van liefde uitstuurt en net als zij bloemen tot bloei en vruchten tot rijpen brengt.

Wat de mensen onder elkaar doen, waarover zij spreken en denken, zal jullie niet beroeren. Leg hen slechts aan Mijn hart en zegen hen in Mijn Naam, en jullie zullen zien hoe de mensen jullie zullen nalopen omdat de zegenstroom een licht is dat van jullie uitgaat! Dan worden predikingen overbodig omdat van jullie kracht zal uitgaan en de mensen licht gegeven wordt. Jullie bereiken zoveel meer wanneer jullie in alle stilte met de Vader en de mensenzielen spreken. Zo kunnen jullie zelfs zielen uit hellestreken weghalen. Dat is jullie opgave.

Wel heb Ik op aarde de baan vrij gemaakt voor alle werelden en alle geesten. Toch is het jullie opgave ze door liefde op deze weg te brengen. Jullie kunnen zelfs hellegeesten aanspreken, die jullie niet zullen schaden wanneer ze deze liefde zien. Jullie moet zelfs dán de wereld niet vrezen, wanneer een demonenleger om jullie heen is. Wanneer jullie hen zegenen, trekken ze onmiddellijk weg omdat ze het licht niet kunnen verdragen. Schaden ze jullie, dan zullen de wolken wijken wanneer jullie licht uitstralen, zoals ze wijken wanneer de zon doorbreekt. Dit is een diep geheimenis.

Omdat Ik reeds vanaf de oertijden erkende dat jullie, als Mijn zichtbaar buiten Mij geplaatste gedachten, slechts door liefde kunnen worden teruggebracht, ben Ik op deze aarde gekomen. Dat is noch door almacht, noch door wijsheid, noch door gerechtigheid mogelijk, omdat zij slechts vanuit de liefde, waaruit zij zijn ontstaan, aanspreekbaar zijn. Het was uit liefde dat Ik Satana schiep en zij kan langs geen andere weg dan die van de liefde worden teruggebracht.

Willen jullie bij de bouw van het liefderijk meehelpen, dan kunnen jullie dat slechts door de liefde doen. En daardoor kunnen jullie de goddelijke liefdevonk, die in jullie hart gelegd is, tot kiemen brengen en ontsteken. Al het andere is tevergeefs.

“En wanneer jullie kunnen profeteren, alle gaven hebben, alle geheimen kennen en alle inzichten, en het geloof hebben dat bergen verzet, maar jullie hebben de liefde niet, dan is alles tevergeefs. De liefde blijft echter voor eeuwig. Amen. Amen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *