WAT MAAKT DE KERK KERK ?

WAT MAAKT DE KERK KERK ?

De ongereptheid en de zuiverheid
van haar leer uit het Woord.
.


Ware Christelijke Religie 245 (gedeeltelijk):
Dat de Kerk overeenkomstig haar leer is, en dat de leer uit het Woord is, is bekend. Maar toch is het niet de leer, die de Kerk grondvest, maar de ongereptheid en de reinheid van die leer, bijgevolg het verstand van het Woord. De speciale Kerk echter, die bij ieder mens afzonderlijk is, grondvest en maakt niet de leer, maar het geloof en het leven overeenkomstig de leer. Op dezelfde wijze grondvest en maakt niet het Woord de Kerk in het bijzonder bij de mens, maar het geloof overeenkomstig de waarheden en het leven overeenkomstig de goedheden, die hij daaruit put en op zich toepast.

WAT IS DE LEER VAN DE KERK ?

De Heer Zelf,
tegenwoordig in de samenstemmende waarheden
in het begrip van de Kerk van het Woord,
dat ook in haar geschriften en predikingen tot uitdrukking komt.

Hemelse Verborgenheden 2516 (gedeeltelijk):
De reden, waarom er geen leer van het geloof uit het redelijke bestaan kan, is deze: dat het redelijke in de schijnbaarheden van het goede en ware is, welke schijnbaarheden in zichzelf geen waarheden zijn; bovendien lopen er door het redelijke begoochelingen heen, die voortkomen uit uitwendig zinnelijke dingen, bevestigd door wetenschappelijke dingen, die deze schijnbaarheden van het ware met een schaduw bedekken. Het redelijke is voor het merendeel louter menselijk, zoals ook uit zijn geboorte kan blijken. Dit nu is de reden, waarom niets leerstelligs van het geloof uit het redelijke een aanvang nemen kan, en nog minder gegrondvest kan worden.Maar het moet zijn uit het Goddelijke Zelf en het Goddelijk Menselijke van de Heer; daaraan ontleent het zijn oorsprong, en wel zozeer, dat de Heer de leer zelf is, waarom Hij in het Woord dan ook het Woord wordt genoemd, de Waarheid, het Licht, het Leven, de Deur; en – wat een verborgenheid is – al het leerstellige komt uit het Goddelijk Goede en het Goddelijk Ware voort, en heeft het hemels huwelijk in zich.

Hemelse Verborgenheden 5321 (gedeeltelijk):
Dat alles van de leer van het goede en het ware daaruit is, komt omdat de Heer de leer Zelf is, want alles van de leer gaat uit Hem voort, en alles van de leer handelt over Hem; immers, de gehele leer handelt over het goede van de liefde en het ware van het geloof. Dit is uit de Heer, en daarom is de Heer niet alleen daarin, maar is Hij het ene en het andere; daaruit staat vast dat de leer die over het goede en het ware handelt, alleen over de Heer handelt, en dat zij voortgaat vanuit Zijn Goddelijk Menselijke. Vanuit het Goddelijke Zelf kan geenszins iets van de leer voortgaan tenzij door het Goddelijk Menselijke, dat wil zeggen, door het Woord, hetwelk in de hoogste zin het Goddelijk Ware uit het Goddelijk Menselijke van de Heer is.

Ware Christelijke Religie 243.
Dat de Kerk uit het Woord is, kan niet in twijfel worden getrokken, want boven (nrs. 189 tot 192) wordt aangetoond dat het Woord het Goddelijk Ware is. Dat vanuit het Woord de leer van de Kerk is (nrs. 225 tot 233); en dat er door het Woord verbinding is met de Heer (nrs.234 tot 239). Maar dat het verstand van het Woord de Kerk maakt, kan in twijfel getrokken worden, want er zijn er, die geloven, dat zij uit de Kerk zijn, aangezien zij het Woord hebben, dit lezen of van de predikant horen, en iets uit de letterlijke zin weten.Maar hoe dit of dat in het Woord verstaan moet worden, weten zij niet, en sommigen hechten daaraan niet veel gewicht. Daarom zal hier worden bevestigd, dat niet het Woord de Kerk maakt, maar het verstand daarvan; en dat de Kerk van dien aard is, als het verstand van het Woord bij hen, die in de Kerk zijn.

Leer over de Gewijde Schrift 59.
Bij dezen is het eerste, dat zij vanuit de letterlijke zin van het Woord zich een leer verwerven; en zo ontsteken zij voor zich een lamp ter verdere voortschrijding; nadat echter de leer is verworven, en zo de lamp aangestoken, zien zij vanuit haar het Woord. Degenen echter die zich geen leer verwerven, zoeken eerst uit of de leer door anderen gegeven, en door de grote hoop aanvaard, met het Woord samenstemt, en met de dingen die samenstemmen, stemmen zij in, en van de dingen die niet samenstemmen, wijken zij af; en zo komt bij hen hun leer in wording, en door de leer hun geloof. Maar dit geschiedt alleen bij hen die, niet afgehouden worden door de beslommeringen van de wereld, bij machte zijn om te zien. Dezen zijn, als zij de ware dingen liefhebben omdat het ware dingen zijn, en ze tot nut van het leven maken, in verlichting uit de Heer; de overigen die in enig leven zijn volgens de ware dingen, kunnen van hen leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *