De naastenliefde

Artikel lezen – printen versie

Daniël 7: 13, 14

Ik was ziende in de gezichten des nachts, en ziet, er was komende Een met de wolken der hemelen, als eens Menschen Zoon; en Hem werd gegeven heerschappij, en heerlijkheid, en het koninkrijk; en alle volken, natiën, en tongen zullen Hem vereeren; Zijne heerschappij is de heerschappij der eeuw, die niet voorbij zal gaan, en Zijn koninkrijk, een rijk, dat niet vergaan zal.

Openbaring 21: 1, 2, 5, 9, 10

Ik, Johannes, zag eenen nieuwen hemel en eene nieuwe aarde; en ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit God vanuit de hemel, toebereid als ene bruid, die voor haren echtgenoot versierd is. En de engel sprak met mij, zeggende: Kom, is zal u toonen de Bruid, de Echtgenoote des Lams; en hij voerde mij weg in den geest op eenen grooten en hoogen berg; en hij toonde mij de groote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende vanuit den hemel uit God.

Dit op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw; en Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waar en getrouw.
Verder lezen

Wat zeggen de Nieuwe Openbaringen ons over helderziendheid en spiritisme ?

Artikel lezen – printen versie

Uit tijdschrift ‘Das Wort’ , jan/feb 1982 uitg. Lorber Verlag, Bietigheim, Dtsl.

+ nog enige aanvulling van zaken die ikzelf (Steven) tegenkwam in de boeken
(verwijzingen naar een aantal teksten die over dit o­nderwerp gaan)

Tegenwoordig is bij veel mensen het juiste inzicht in spiritisme en helderziendheid verloren gegaan. Het opnieuw geopenbaarde Woord van o­nze Hemelse Vader kan o­ns hier weer op het juiste spoor zetten.
Laten wij eerst luisteren naar wat Dr. Walter Lutz, de vroegere hoofdredacteur van het Lorber Verlag (tijdschrift ‘Das Wort’) over dit o­nderwerp schreef (zie diens boek: “Die Grundfragen des Lebens”, uitgave Lorber Verlag, Bietigheim- N.B. dit boek is ook al in engelse vertaling beschikbaar).

Verder lezen

Biografie over Emanuel Swedenborg

Artikel lezen – printen versie

EMANUEL SWEDENBORG (1688-1772) werd op 29 Januari 1688 te Stockholm geboren; hij was een zoon van Jesper Swedberg, toen hofprediker van Koning Karel XII. Jesper Swedberg bezat een grondige theologische opleiding aan de Universiteit te Uppsala en werd door de Koning, die zijn bekwaamheid, ijver en geleerdheid opmerkte, spoedig bevorderd en achtereenvolgens benoemd tot theologisch Professor te Uppsala, Rector van de Universiteit, Deken van de Kathedraal en eerste Professor in de Theologie, Opziener over de Zweedse Kerken in Amerika, Portugal en Londen, en ten slotte in 1702 tot Bisschop van Skara, welk ambt hij tot zijn dood in 1735 bekleedde.
Verder lezen

Biografie over Gottfried Mayerhofer

Artikel lezen – printen versie

Gottfried Mayerhofer (1807-1877)

In het zevende jaar na het overlijden van Jakob Lorber o­ntving Gottfried Mayerhofer in Triëst, in maart 1870, als voortzetting van de Nieuwe Openbaring het eerste dictaat van de Heer.Geboren in München, als zoon van een officier, begon Gottfried Mayerhofer eveneens aan een militaire loopbaan. Hij hield echter ook voordrachten over wiskunde, hij musiceerde en componeerde, en o­ntwikkelde zich in het landschapsschilderen.Toen de Beierse prins Otto koning van Griekenland werd, meldde Mayerhofer zich als majoor vrijwillig aan bij zijn persoonlijk gevolg, en kwam zo naar Griekenland. Daar trouwde hij met de dochter van een Atheense groothandelaar, Aspasia van Isay.

Verder lezen

Biografie over Jakob Lorber

Artikel lezen – printen versie

Een korte schets van zijn leven

Op 22 juli 1800 werd Jakob Lorber geboren in het Oostenrijkse dorpje Kanischa, dat tegenwoordig in Slovenië ligt. Het is vast geen toeval dat hij opgroeide in een arm gezin, waarin men echter wel open stond voor kunst en religie. Van zijn vader, die spoorwegbeambte was, erfde hij zijn muzikale gaven en kreeg hij ook zijn eerste lessen op de viool, de piano en het orgel. Hij maakte daarin snel vorderingen, getuige het feit dat  hij zijn gymnasiumopleiding in Marburg bekostigde met zijn inkomsten als organist in een plaatselijke kerk.
Verder lezen

Materie uit licht

Voor het eerste materie gewonnen uit licht!

Een persbericht in de ‘Physical Review Letters’ van 27-9-1997 meldt dat een team van 20 Amerikaanse fysici van de universiteiten van Rochester (New York), Princeton, Stanford en Tenessee er voor het eerst in geslaagd is lichtstralen om te zetten in materiedeeltjes: in elektronen en positronen.
De proef vond in Stanford plaats, in de drie kilometer lange deeltjesversneller, de S.L.A.C. (Stanford Linear Accelerator Center), onder leiding van Adrian Melissinos.
Verder lezen

Noordpool

Van een lezer ontvingen wij het volgende bericht uit het blad Exposure Magazine (no.1 1994), een blad met o.a. berichten van onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers welke in tegenspraak zijn met het gevestigd wereldbeeld, die in de media nauwelijks aandacht krijgen.
De “Holle aarde” oftewel “Het gat aan de polen”:
UFO Nachrichten juli 1970 brengt de primeur van een opzienbare NASA-foto gemaakt door de satelliet ESSA 7 op 23-11-1968. Hierop ziet men duidelijk aan de noordpool een reusachtig ‘gat’, d.w.z. de foto werd gemaakt van de noordpool zonder wolkendek.
Verder lezen

Spontane menselijke ontbranding

Een fenomeen die de wetenschap met de handen in het haar laat is de “spontane menselijke zelfontbranding”. Liever zou de wetenschap het bestaan van dit fenomeen ontkend hebben, maar de as van het slachtoffer er ligt er. De wetenschappers hebben zo hun theorieën over de oorzaak van zelfontbranding, maar goed beschouwd raken ze kant nog wal, daar die theorieën over het ontstaan van dit fenomeen niet met praktijkexperimenten gestaafd kunnen worden. Althans, het resultaat is geheel anders dan wat er rest na een spontane menselijke ontbranding.
Anders dan bij verbranding van buitenaf waarbij brandstof is toegevoerd, is bij spontane menselijke ontbranding de verbranding zo volledig en in zo’n korte tijd dat men eigenlijk wel moet concluderen dat het lichaam zelf als brandstof heeft gediend.
In “Geheimen der Natuur” aan Lorber gegeven lezen we in het hoofdstuk dat de vlieg beschrijft wat de oorzaak hier van deze spontane menselijke zelfontbrandingen is.

Verder lezen

Zonlicht zuivert water

Uit “de geneeskracht van het zonlicht” van Jakob Lorber vernemen we het volgende, blz. 10:
Had de zieke last van zijn maag dan moest hij, naast het eerst een tijdlang blootstellen van zijn maagstreek aan het zonlicht, water drinken uit een zuivere bron die ook aan het zonlicht was blootgesteld en dan ging het spoedig beter met hem.

Verder lezen