Het verzoek en de belofte van de priesters

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 102 / 244 »»
[1] Terwijl Ik daar met de commandant over sprak, waren de priesters al bij ons aangekomen en begroetten ons vriendelijk.
[2] Daarop zei degene die al door Mij onderwezen was tegen zijn metgezellen: 'Kijk, daar staat de grote en verheven wonderman, naar wiens wil zich alles in alle gehoorzaamheid moet voegen en in wiens woorden de diepste waarheid en wijsheid heersen! Daarom kome hem van ons dan ook alle eer, alle prijs en alle lof toe!'
[3] Ik zei: 'Vrienden, Ik ben niet in deze wereld gekomen om Mij door de mensen te laten eren, prijzen en loven, maar met de bedoeling dat alle mensen door Mij en in Mij Hem terugvinden en herkennen die ze door hun eigen schuld zijn kwijtgeraakt en geheel en al miskend hebben, en dat ze Zijn wil leren kennen en daarnaar handelen en leven.Wie Mij werkelijk wil eren, prijzen en loven, moet Mijn leer aannemen en daarnaar handelen en leven!
[4] Maar zolang jullie je ijzeren, stenen en houten afgoden vereren, zullen jullie het ware levenslicht uit God niet bereiken, Hem niet in Mij herkennen en derhalve ook geen deel hebben aan Zijn rijk, dat in Mij uit de hemelen nu op deze aarde is gekomen.'
[5] Hierop zei een van hen, die nog sterk aan de veelgoderij hing: 'Het zal allemaal wel kloppen wat u zegt, en wij zouden wat ons betreft met onze goden ook wel gauw afgedaan hebben; maar wat zal het volk dan doen, en wat zal het tegen ons zeggen, aangezien wij degenen waren die met alle overtuigingskracht en ook met allerlei tekenen het volk de goden als werkelijk bestaand hebben aangeprezen en het aangezet hebben die te vereren? Het volk hangt nog sterk aan datgene wat het zich van kindsbeen af eigen heeft gemaakt, en het zal moeilijk zijn om het datgene wat het heeft gehad, helemaal te ontnemen en in. plaats daarvan iets anders en beters te geven.'
[6] Ik zei: 'Dat hangt allemaal af van wat jullie willen! Zelfs een kind begrijpt de waarheid eerder dan iets wat vals en derhalve een leugen is; een volwassen mens zal daarom de waarheid ook vast nog des te eerder begrijpen en zich die met liefde eigen maken. Het komt nu dus alleen aan op wat jullie willen, en dan zal Mijn wil jullie helpen om in Mijn naam een goed werk tot stand te brengen.
[7] Maar verwacht van Mij geen dwang; want wat Mij aangaat heeft ieder mens een volkomen vrije wil en kan doen wat hij wil. Maar wee later degene die de waarheid wel herkend maar toch ter wille van wereldse voordelen uit zichzelf verbannen heeft, die niet volgens de grondbeginselen daarvan gehandeld maar haar uiteindelijk nog te vuur en te zwaard vervolgd heeft. Werkelijk, voor hem zou het beter zijn als hem een molensteen om zijn nek werd gehangen en hij in zee verdronken werd, daar waar die op het diepst is!
[8] Dat jullie goden en hun door mensenhanden vervaardigde afbeeldingen niets voorstellen, en de manier waarop jullie daar tegenaan kijken nog duizendmaal minder, dat is duidelijk; want wat er volgens de oude leer der overeenstemmingen nog enige innerlijke, geestelijk levende betekenis had, is al sinds heel lange tijd in de dichtste en duisterste onzin en daarmee ook in de grofste leugen veranderd.
[9] Als Ik jullie nu opnieuw de volle waarheid over de ene, enig ware God breng en jullie Zijn wil bekend maak, geef dan ook die volkomen betekenisloze afgoden op en doe hun beelden weg - neem de waarheid aan!
[10] En als jullie die hebben aangenomen, geefhaar dan ook aan degenen die daar al heel lang naar hongeren en dorsten, dan zullen ze daardoor niet jullie vijanden worden, maar enkel jullie echte vrienden; want als ze jullie niet vervolgd hebben toen jullie hun louter slechte dingen hebben onderwezen, dan zullen ze jullie des te minder vervolgen wanneer jullie hun in Mijn naam goede dingen zullen geven voor dit aardse leven, maar meer nog voor hun leven aan gene zijde.
[11] Maar hoe Ik heet en wie Ik eigenlijk ben, dat zullen jullie allemaal weldra te weten komen.'
[12] Hierop zei een van de heidense priesters: 'Luister, wonderbaarlijke meester in de kracht van uw wil en woord! Gisteren hebt u kort na uw aankomst in onze herberg alle zieken bij de waard genezen, van welke daad wij al gauw volledig op de hoogte waren en waarvan wij nu ook geloven dat het alleen mogelijk is zoiets te doen met de zekere hulp van een ware God. Dat u zulke hulp steeds kunt verwachten is gemakkelijk voor te stellen en tenslotte ook te begrijpen; en aangezien dat bij u zeker het geval is, zouden wij nu graag willen dat u ook hier een teken van de macht van uw woord en wil aan ons laat zien! Als ook wij daar een bewijs van hebben, zullen wij vandaag nog al onze goden vernietigen en in de tempel van Zeus aan de ene, enig ware God een offer brengen op de manier van Mozes en Aäron.'
[13] Ik zei: 'Zo'n offer heeft de ene, enig ware God niet alleen van de Joden, maar van alle mensen, schepselen en dingen waarlijk niet meer nodig. In al die offers was in de innerlijke, zuiver geestelijke betekenis alleen Ikzelf uitgebeeld en het Godsrijk, dat Ik nu niet voor vlees en bloed, maar voor de zielen en de geest van de mensen op deze aarde vestig.
[14] Maar als Ik nu Zelf voor ieders ogen hier onder jullie mensen rondwandel, dan is de Schrift vervuld en is er verder niets meer nodig wat Mij zou moeten uitbeelden op een wijze die met Mij overeenstemt.
[15] Het nieuwe, Mij welgevallige offer dient voor de hele toekomst enkel en alleen hieruit te bestaan, dat jullie mensen in Mij geloven, in Mij God boven alles liefhebben en jullie medemensen als jezelf door je aan Mijn geboden te houden.
[16] Jullie moeten voor Mij geen tempels van hout, steen en van goud en zilver bouwen en Mij daar vereren met allerlei ijdele, betekenisloze ceremoniën, waarin Ik nooit enig welbehagen had en nooit zal hebben; de echte tempel, waarin jullie Mij moeten vereren, moet jullie hart zijn dat Mij liefheeft! Alleen het offer van degene die Mij in zijn hart een offer brengt door de werken der liefde voor Mij en voor zijn naaste, zal bij Mij waarde hebben, en Ik zal hem belonen met het eeuwige en zalige leven in Mijn hemelen.
[17] Jullie moeten derhalve ook geen feestdag of werkeloze rustdag te Mijner ere instellen; want iedere dag is van Mij, en jullie dienen iedere dag aan Mij te denken en goed te doen in Mijn naam.
[18] En als jullie Mij om iets vragen, zonder je dan afin een kamertje en bid In het verborgene, dan zal Ik jullie bede verhoren -zo spreekt de Here God Zebaoth tot jullie mensen.
[19] Weg met alle tempels, afgoden, met alle feestdagen en met al die zinloze en waardeloze ceremoniën; maar richt in plaats daarvan ware, Mij welgevallige tempels op in jullie harten, en breng Mij offers van zuivere onbaatzuchtige liefde! Maak de schade goed die door jullie toedoen aan de arme, blinde en voor het merendeel door jullie voorgelogen en bedrogen mensen is berokkend, dan zullen jullie de genade Gods deelachtig worden!'
«« 102 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.