Het voedingsproces in het menselijke lichaam

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 209 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'Mijn beste vriend en opperstadsrechter, Ik zal je op je vraag, die uit jouw mond heel scherpzinnig werd gesteld, ook een helder en scherpzinnig antwoord geven.
[2] Kijk, tussen de door Mij bewerkte wonderen bestaat er wel schijnbaar een duidelijk voelbaar verschil, maar in de grond van de zaak niet. Kijk, alles wat je eet en in je maag opneemt om je lichaam te sterken en in leven te houden, is helemaal niet zo dood als jij denkt! Het heeft drie delen: ten eerste een materieel deel, dat jij ziet en voelt en waarvan je, als het voedsel goed klaargemaakt is, in je mond een lekkere smaak waarneemt en waarvan je tevoren ook al met je neus de fijne geur inademt. Kijk, dat is het gedeelte dat je lichaam in leven houdt!
[3] Als, ten tweede, de spijzen in de maag aankomen, worden ze daar in zekere zin voor de tweede keer gekookt, en daarbij ontwikkelen zich twee hoofdbestanddelen, waarvan het ene, het grovere, dient om het lichaam, zijn ledematen en spieren te voeden, terwijl het andere door het bloed, dat van deze twee bestanddelen afkomstig is, overal heen geleid wordt waar het lichaam voeding en versterking nodig heeft.
[4] Als deze twee bestanddelen in de bovenste maag voldoende zijn onttrokken aan hetgeen je gegeten hebt, en in het lichaam zijn verspreid, krijg je dorst en neem je drank tot je. Daardoor komt het voedsel in de onderste, kleinere maag, die in twaalfvakken verdeeld is. Hier wordt door middel van een speciaal gistingsproces de etherische stof uit de kleine cellen van het voedsel gehaald en dient om de zenuwen levend te houden, vandaar dat je die stof ook de 'zenuwgeest' kunt noemen.
[5] Het buitengewoon fijn etherische, dat wij 'substantie' zullen noemen, wordt door de milt langs een heel verborgen weg naar het hart geleid en gaat vanuit het hart volledig gezuiverd over in de ziel van de mens, en zo haalt de ziel uit al het opgenomen voedsel ook wat haar verwant is naar zich toe en wordt daardoor in al haar afzonderlijke bestanddelen, die geheel overeenkomen met die van het lichaam, gevoed en gesterkt.
[6] Dat kun je gemakkelijk merken aan het feit dat de dingen die je zegt en je oordelen onbeholpen en onsamenhangende spinsels van gedachten en ideeën zijn, wanneer je honger en dorst hebt; maar als je eerst goed, zuiver voedsel hebt gegeten en ook zuivere, goede wijn hebt gedronken, zullen de dingen die je zegt en je oordelen ook in zeer korte tijd een heel ander karakter krijgen -en dat komt, doordat de ziel dan ook verzadigd en versterkt wordt. Als je lange tijd geen voedsel en geen drank tot je zou nemen, zou het denken, spreken en oordelen je weldra heel gebrekkig afgaan.
[7] Als de spijzen eenmaal hun belangrijke deel aan het lichaam, de zenuwen en de ziel hebben afgegeven, wordt het in feite onzuivere deel van de materie, die je tot je hebt genomen om je lichaam in leven te houden, via de twee natuurlijke uitgangen uit het lichaam verwijderd.Als een mens echter in ieder opzicht een zwelger is geworden en zijn buik tot afgod heeft gemaakt, dan kan het tot zich genomen voedsel alsook de teveel in de maag gegoten wijn niet meer volledig afgescheiden worden in de twee magen, die Ik je heb uitgelegd. Daardoor komen er nog veel delen -die het lichaam, de zenuwen en de ziel in leven moeten houden maar die niet aan het voedsel onttrokken zijn -in de grote buik en de darmen terecht en voor een ander deel via de lever en de milt in de urineblaas; daar veroorzaken ze opnieuw gistingen, waaruit zich mettertijd allerlei ziekten voor het lichaam ontwikkelen en die de ziel traag, afgestompt en gevoelloos maken.
[8] Uit die kwade stoffen komt dan echter nog een ander kwaad voort. Als namelijk de slechte, nog ongegiste natuurgeesten uit de invloedssfeer van zo iemand duidelijk merken dat zich in zijn buik en zijn onderlichaam al een groot aantal aan hen verwante natuurgeesten hebben verzameld, dringen ze weldra het lichaam van zo'n mens binnen en verenigen zich met die soortgelijke geesten in het lichaam.
[9] Als dat gebeurd is, ziet het er met zo iemand al erg slecht uit. Weldra maken zich een aantal moeilijk of niet te genezen ziekten meester van niet alleen zijn lichaam, maar ook van zijn ziel; en door het feit dat die in zichzelf erg verzwakt en traag gemaakt is, kan ze niet verhinderen dat ze steeds meer in haar zinnelijke en lijdende vlees overgaat.
[10] Om te verhinderen dat een ziel helemaal materieel wordt, bestaan er geen andere middelen dan de grote ziekten van het lichaam zelf. Zo iemand verliest dan alle eetlust en probeert door geneesmiddelen het oude vuil uit zijn lichaam te verwijderen. Hier en daar bereikt hij wel een soort genezing, maar nooit helemaal volledig, en zo iemand hoeft maar een beetje onachtzaam te zijn of hij heeft zijn vroegere kwelgeesten weer tot leven gewekt, en zijn tweede lijdende toestand is dan gewoonlijk erger dan de eerste.
[11] Maar dat alles is niet de enige erge toestand die de mens zich door zijn vraat en drankzucht op de hals heeft gehaald; er komt nog een derde, veel ergere bij, en die bestaat uit het zogenaamde bezeten zijn door één of verschillende werkelijk boze geesten, die korter of langer geleden in werkelijkheid in het lichaam van de een of andere mens hun leven ter beproeving van hun vrijheid hebben doorgemaakt.
[12] Van dit derde kwaad kan geen enkele aardse arts de mens meer bevrijden, maar alleen Ik en ook degene die van Mij de kracht en macht daarvoor heeft ontvangen.'
«« 209 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.