De kenmerken van een valse profeet

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 219 / 244 »»
[1] Simon Juda zei: 'O Heer en Meester, ik begrijp dat allemaal nu zo helder en duidelijk, dat ik geloof dat het gewoon niet duidelijker kan! Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat het voor ons, Uw eerste leerlingen, wel gemakkelijker is die dingen te begrijpen, omdat wij door Uw genade en liefde bij veel gelegenheden grote en soortgelijke verklaringen hebben gehoord. Maar het zal nog veel moeilijkheden opleveren om ook aan vele anderen die nog in de duisternis wandelen, dergelijke waarheden even duidelijk te maken als wij ze nu zelf inzien; met veel van Uw leren, die U heel eenvoudig onder woorden hebt gebracht, o Heer en Meester, zal het niet veel beter gaan dan met de zeer vele leringen uit de mond van de profeten, met name de profeten Daniël en Ezechiël, en de leringen die aan de wijsheid van Salomo ontspringen. Want hoe vaker je die leest of hoe vaker je je die laat voorlezen, des te minder begrijp je ze!
[2] Uw leer is van een soortgelijk karakter, in het bijzonder waar U in gelijkenissen en beelden spreekt. Wij begrijpen Uw gelijkenissen en beelden nu wel; maar vele duizenden en nog eens duizenden mensen die na ons komen, zullen Uw leer ook aannemen, maar de gelijkenissen en beelden niet begrijpen en er hoogstwaarschijnlijk maar al te vaak een verkeerde betekenis aan toekennen, en op die manier zal Uw zo zuivere en ware leer veelvuldig verbrokkeld worden. Maar wat moeten wij doen om dat kwaad tegen te gaan?'
[3] Ik zei: 'Heb Ik jullie niet gezegd dat het jullie gegeven is om de geheimen van Mijn rijk te begrijpen, omdat Ik jullie heb uitverkoren als Mijn leerlingen en leraren van het volk, die Mij zullen navolgen? Want iedere leraar en meester moet onmiskenbaar meer weten en begrijpen dan zijn leerling, anders zou hij geen leraar en meester kunnen zijn!
[4] Als de meester niet wijzer zou zijn dan de leerling, zou het net zo gaan als wanneer de ene blinde de andere zou leiden, net zolang tot ze aan een kuil kwamen, waar ze dan allebei tegelijk in zouden vallen; daarom zijn er maar weinigen uitverkoren, hoewel er velen geroepen zijn.
[5] Ze moeten aanvankelijk alleen met de heel eenvoudige melk van Mijn leer worden gevoed; als ze daarna mannelijk en sterk worden, kan men hun wel mannelijker en krachtiger voedsel geven. Let er dus vooral op dat er geen mensen opstaan die enkel geroepen zijn en die tegen het volk zeggen: 'Ook wij behoren tot de uitverkorenen!', om vervolgens het volk te onderwijzen ter wille van aards voordeel; want dan zou de ene blinde de andere leiden!
[6] Wie van de mensen echter uitverkoren is, zullen jullie herkennen aan het feit dat hij net als jullie van Mijn geest vervuld is en de ware liefde voor God en de naaste zal verkondigen.
[7] Als hij echter net zo preekt als de Farizeeën in de tempel doen, dan is hij iemand die door de Farizeeën uitverkoren is en is net als zij van deze wereld en evenals zij een duivel; want wie niet door de ware liefde en wijsheid uit Mij vergaart, die verstrooit en is een valse leraar. Zo iemand stort de mensen in bijgeloof, waaruit -met name als de mensen ouder zijn geworden en echt helemaal vastgegroeid zijn in de duisternis van het bijgeloof alle engelen des hemels hen niet meer in de sfeer van de zuivere waarheid kunnen brengen, waardoor ze dan in alle dingen vrij zouden worden. En Ik zeg jullie dat alle kwaden gemakkelijker te verwijderen zijn bij een mens dan het bijgeloof, want bij ieder ander kwaad is de ziel van een mens slechts gedeeltelijk gevangen, maar door duister bijgeloof helemaal!
[8] Ik heb jullie al eens gezegd dat zelfs nog tijdens jullie leven een groot aantal valse leraren en profeten en daarmee ook een groot aantal valse Christussen zullen opstaan, het volk zullen onderrichten en zeggen: 'Kijk, hier is Christus!' of 'Daar is Hij!' of 'Hij woont in de tempels!' of 'in de kamers!'. Zeg in zo'n geval dan tegen het volk dat het met zo'n leer bedrogen wordt!
[9] De mensen die zich tot jullie zullen keren, leggen jullie die de handen op en doop ze in Mijn naam! Ik zal Mijn geest over hen uitstorten, dan zullen zij de waarheid herkennen en de valse profeten en valse Christussen daarna zelf uit de gemeente verwijderen.
[10] Als de verleide mensen niet naar jullie willen luisteren en jullie ter wille van hun valse leraren en profeten bovendien nog vervolgen, keer je dan van hen af en trek verder daarheen, waar Mijn geest jullie heen zal trekken! Laat al het overige aan Mij over; want Ik zal zulke valse leraren en profeten wel op het juiste moment met Mijn gericht weten te bezoeken, en aan gene zijde zal het zulke valse leraren en profeten net zo vergaan als de gast bij Mijn feestmaal die geen bruiloftskleed aanhad, en de zielen die zij duister hebben gemaakt zullen hun meest bittere vervolgers zijn!
[11] Het is genoeg als Mijn leer slechts bij weinigen zuiver wordt gehouden, en daar zal in alle tijden voor gezorgd worden. Maar het janhagel van de wereldse mensen, zal tot het einde toe doorgaan met zich te wentelen en te baden in zijn oude drek en modderpoel, en daarbij geldt weer Mijn gebod aan jullie om Mijn parels niet voor de zwijnen te gooien.'
«« 219 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.