Het ontstaan van de Kaspische Zee

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 236 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'Als je na het Jordaandal noordwaarts en zelfs over het gebergte van Klein-Azië zou gaan, zou je bij een heel groot meer komen, dat jullie Romeinen Mare Caspium* (Latijnse naam voor de Kaspische Zee.) noemen. Dat buitengewoon grote meer is in de tijd van Noach of, als je dat gemakkelijker kunt begrijpen, ten tijde van Deucalion ** (** In de Griekse mythologie de persoon die samen met zijn vrouw Pyrrha gespaard bleef na de zondvloed.) op dezelfde manier ontstaan als de Dode Zee, alleen met het verschil dat er in de Dode Zee eigenlijk maar negen steden begraven liggen, maar in de Mare Caspium ongeveer vijfhonderd met inbegrip van de toenmalige, buitengewoon grote stad Hanoch.
[2] Kijk, Mijn beste vriend, je zult waarschijnlijk zeggen: 'Waarom heeft deze God eigenlijk toegelaten dat bijna de gehele bevolking van de aarde verdelgd werd?' !
[3] Maar Ik zeg je daarentegen: God heeft de mensen, in 't bijzonder toentertijd de Hanochieten, bijna vijfhonderd jaar lang door gewekte profeten en zelfs door engelen uit de hemelen laten onderrichten en vermanen, dat ze bepaalde dingen niet moesten doen en met name de bergen van de aarde met rust moesten laten; maar hun starre eigenzinnigheid en hun meer dan grote hoogmoed sloegen geen acht op die vermaningen.
[4] De Hanochieten hadden een soort explosieve korrels uitgevonden, maakten diepe gaten in de bergen, vulden die met die explosieve korrels en staken die aan door middel van doorlopende lonten. De explosieve korrels ontploften en scheurden de bergen uiteen. De Hanochieten wisten echter niet dat zich onder de bergen vaak buitengewoon grote en diepe waterbekkens bevinden. De verwoeste bergen, die geen steun meer hadden, stortten toen weldra in deze grote en diepe bekkens en stuwden daardoor grote watermassa 's naar het oppervlak van de aarde. Anderzijds raakten bij deze vuuractiviteit ook de in de bergen aanwezige lagen zwavel, kolen en pek in brand en veroorzaakten toen ook in de vlakte enorme uitbarstingen van vuur, waardoor de aarde met alles wat erop stond wegzonk en er op die plaats een zee ontstond.
[5] Het is gemakkelijk te begrijpen dat bij deze gelegenheid grote watermassa 's uit het inwendige van de aarde naar buiten moesten treden, en met het water ook een grote massa nevel en wolken, die tot een bepaalde hoogte opsteeg en als een wolkbreukachtige regen neerstortte, meer dan twaalf maanden lang. Dat was hoogst noodzakelijk, omdat anders in de loop van enkele jaren het hele oppervlak van de aarde in brand geraakt zou zijn; want op een diepte van ongeveer tweeduizend klafter***, (*** Een klafter = 1, 90 m.) en vaak veel minder, is brandbaar materiaal genoeg, zoals zwavel, aardpek en steenkool, evenals hier en daar buitengewoon grote bekkens met nafta.
[6] je zult daarom wel inzien, Mijn beste vriend, dat in die tijd een van de allergrootste overstromingen van de aarde, dat wil zeggen van het grootste deel van Azië, in zeer hoge mate noodzakelijk was; want anders zou nu het grootste deel van de aarde een woestijn zijn, zoals dat nu ook het geval is vanaf de Mare Caspium tot bijna aan de oostelijke rand van Azië, in een gebied van tweeduizend uur gaans lang en gemiddeld ongeveer vijfhonderd uur gaans breed.
[7] God de Heer heeft er echter voor gezorgd dat de aarde niet verwoest zou worden, opdat de mensen hun school niet zouden kwijtraken, waar ze geschoold worden voor het eeuwige leven -want wie niet op deze aarde in het vlees de school des levens heeft doorlopen kan het kindschap van God niet bereiken, maar blijft eeuwig op het scheppingsniveau van de dieren.
[8] Daarom is vanzelfsprekend het in stand houden van deze aarde als school voor het verwerven van het kindschap Gods uiterst noodzakelijk. je zult dat weliswaar nu nog niet helemaal begrijpen, maar we zullen morgen op dit onderwerp terugkomen, en dan zul je het begrijpen!'
[9] De waard zei: 'Mijn beste, vriendelijke, wonderbaarlijke meester! Er gebeurt nu iets met mij zoals bij iemand die vroeg in de ochtend naar buiten gaat en voor wie de eerste stralen van de ochtendschemering zijn weg verlichten. Wij hebben onder de Romeinen een oeroud spreekwoord, dat luidt: 'Er bestaat of bestond op de hele aarde geen groot en wijs man zonder een zweem van goddelijkheid'; maar u lijkt wel het allermeest door de Godheid geïnspireerd te zijn, wat zoveel wil zeggen als: in u woont de gehele volheid van de ware Godheid lichamelijk!'
[10] Ik zei: 'Dat heeft je vlees je niet ingegeven, maar jouw geest! - We zullen echter ook over dit onderwerp vandaag niet verder praten; want die Farizeeën beginnen de een na de ander hun oren te spitsen, omdat ze ons horen praten. Praat nu dus weer over iets anders, wat er niet zo toe doet!'
«« 236 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.