De ware sabbatheiliging

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 63 / 244 »»
[1] Wij rustten dan ook allemaal ongestoord tot de ochtend van een sabbat, die bij deze joden echter niet van bijzonder belang was, omdat ze al bijna meer heidens dan joods gezind waren. Maar toch kwam de oudste 's ochtends vroeg al naar Mij toe en vroeg Mij, of Ik en Mijn leerlingen ons strikt aan de sabbat hielden, aangezien die door Mozes was vastgesteld als een dag des Heren, die strikt geheiligd moest worden.
[2] Ik zei: 'De sabbat te heiligen volgens de inzettingen van Mozes is voor iedere jood passend en goed; maar van nu af aan is iedere dag een dag des Heren, en wie elke dag overeenkomstig Mijn leer zijn naaste goed doet, heiligt de sabbat werkelijk. jullie hoeven je vandaag, nu het sabbat is, dus niet anders te gedragen dan op iedere andere dag!
[3] De mens heeft op een sabbat dezelfde behoeften voor zijn lichaam als op iedere andere dag, en moet die voorzover mogelijk evenzeer bevredigen. Alleen moet hij zich onthouden van zware, slaafse arbeid in ruil voor loon.Als hij daarmee echter voor een of meerdere van zijn naasten iets nuttigs kan doen, wordt de sabbat daardoor niet ontheiligd, ook al pakt hij nog zo'n zwaar slaafs werk aan, en Ik zal hem daarvoor zegenen. Maar als zich zo'n gelegenheid niet voordoet, is het goed om op een sabbat uit te rusten en zijn gemoed met de dingen van de geest bezig te houden. Want bij het zware werk van een werkdag is de ziel niet goed in staat in zichzelf diepe geestelijke dingen te bespiegelen en zich tot God te verheffen; en daar heeft Mozes de sabbat dus voor ingesteld.
[4] Maar dat men op een sabbat na zonsopgang en eveneens vóór zonsondergang niets zou mogen eten en drinken en ook niemand een lichamelijke weldaad zou mogen bewijzen, zoals de Farizeeën in Jeruzalem en ook in andere plaatsen in de synagogen onderwijzen, dat is een onzin die er van getuigt dat de leraren de leer van Mozes zelf nooit hebben begrepen en in acht hebben genomen; en door dat te leren hebben zij de geest van Mozes' leer en die van de profeten voor de joden totaal verdraaid. Doe dus vandaag zoals jullie steeds hebben gedaan, dan zullen jullie de sabbat in Mijn ogen niet ontheiligen!
[5] Alleen hoeven jullie voor de heidenen noch vandaag noch op een andere dag voor een armzalig loon het laagste werk te verrichten; als ze echter ook Mijn leer aannemen en jullie als hun naasten beschouwen en behandelen, kunnen jullie .hun ook in alle liefde en broederlijke vriendschap allerlei goede diensten. bewijzen, opdat er vrede en eenheid onder jullie heerst. Daarmee hebben Jullie nu alles wat de ware heiliging van de sabbat betreft.
[6] Zelfs de wijzere heidenen zeggen immers dat het beter is om een medemens te dienen -als de omstandigheden daarom vragen - dan naar de tempel te gaan en daar een god te dienen, die de dienst van mensen niet nodig heeft. En zo heeft de enig ware God de dienst van de mensen voor zichzelf nooit nodig; maar wat Hij nodig heeft, is dat de mensen uit liefde voor Hem en vanuit diezelfde liefde elkaar over en weer goede diensten bewijzen.
[7] Want de liefde is de ware levensmest voor de ziel voor het eeuwige leven, en God heeft de mensen immers geschapen met de bedoeling dat ze in het eeuwige leven zullen overgaan. De ware godsdienst, die Mij als enige welgevallig is, bestaat er dus hoofdzakelijk uit, dat de mensen elkaar over en weer in Mijn liefde dienen; en als dat de godsdienst is die Mij het meest welgevallig is, wordt de sabbat daardoor zeker nooit ontheiligd.
[8] Er staat immers geschreven door een profeet, in de tijd dat de joden zich helemaal op uiterlijke ceremoniën begonnen te richten -zoals de Farizeeën nu do,en: 'Zie, dit volk eert Mij met de lippen, maar zijn hart is ver van Mij!'
[9] Dien Mij dus van nu af aan alleen in je hart en laat de dode ceremonie achterwege; dan zullen jullie zo iedere dag de sabbat op een manier heiligen die Mij het meest welgevallig is! - Heb je dat nu begrepen?'
[10] De Jood zei: 'ja, o Heer, Heer, en daarom zullen wij de sabbat ook overeenkomstig Uw bedoeling heiligen!'
[11] Hierop ging de oude man meteen naar de zijnen en legde hun uit hoe Ik de sabbat geheiligd wilde hebben, waarmee allen het volkomen eens waren . daarna begonnen ze dan ook al gauw met het bereiden van het ochtendmaal' waarbij Veronica hun weer goede diensten verleende.
«« 63 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.