Hoe ware leerlingen van de Heer zich dienen De Heer in Afek

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 90 / 244 »»
[1] Nu stond ook Ik op van Mijn stoel, liep met een vriendelijk gezicht naar de heidense priesters en de burgers van deze stad toe en zei: 'Luister, als jullie in Mijn naam met de juiste, onbaatzuchtige naastenliefde Mijn licht en rijk uitbreiden onder jullie broeders en zusters, die nog in diepe duisternis smachten, zullen jullie zelf steeds meer verlicht en zal jullie leven steeds volkomener worden, en dan pas zullen jullie dingen geopenbaard worden waar jullie nu nog geen vermoeden van hebben en ook niet kunnen hebben!
[2] Blijf voortaan trouw aan dit voornemen, en laat het niet verdringen door de bekoringen van deze wereld; dan zullen jullie in Mij blijven en Ik in jullie!
[3] Probeer eerst de wereld in jezelf te overwinnen, dan zal het daarna ook gemakkelijker voor jullie zijn om haar ook in je broeders te overwinnen! Niemand kan zijn naaste iets geven wat hij niet eerst zelf bezit. Wie in zijn broeder liefde wil wekken moet hem met liefde tegemoet komen, en wie in zijn medemens deemoed wil opwekken, moet met deemoed naar hem toekomen. Zo wekt zachtmoedigheid weer zachtmoedigheid op, geduld, geduld, goedheid, goedheid en barmhartigheid, barmhartigheid.
[4] Neem allemaal een voorbeeld aan Mij! Ik ben de Heer over alles in de hemel en op aarde, in Mij is alle macht, heerschappij en kracht, en toch ben Ik van gans er harte volliefde, deemoed, zachtmoedigheid, geduld, goedheid en barmhartigheid. Jullie moeten allen net zo zijn; dan zal men daaraan duidelijk zien dat jullie werkelijk Mijn leerlingen zijn!
[5] Heb elkaar onderling lief als broeders, en bewijs elkaar goede dingen! Laat niemand zich boven een ander verheffen en de eerste willen zijn; want Ik alleen ben de Heer -jullie zijn allemaal enkel broeders. In Mijn rijk zal alleen hij de eerste zijn, die de minste is en steeds bereid is om zijn broeders in al het goede en ware te dienen.
[6] In de hel aan deze en aan gene zijde, het rijk van de duivels en alle boosaardige geesten, is de meest hoogmoedige, trotse, zelfzuchtige en heerszuchtige geest de eerste, en een kwaal voor de lageren en kleineren; zij zijn erop uit om de anderen in meerdere of mindere mate in een bepaald soort deemoed, gehoorzaamheid en onderdanigheid te houden; maar in Mijn rijk is het niet zo, maar het is zoals Ik jullie nu heb gezegd.
[7] Kijk naar de groten van deze wereld, die op hun tronen zitten en over de volkeren heersen! Wie mag hen anders dan enkel met de grootste onderdanigheid benaderen? Als iemand het zou wagen een heerser met een gebiedende houding te benaderen -wat zou zijn lot dan zijn? .
[8] Kijk, zo is de orde in de hel ook; maar onder jullie, Mijn leerlingen, moet het niet zo zijn, maar alleen zoals Ik jullie heb getoond!
[9] De groten der wereld laten zich lang smeken, voor ze iemand een weldaad bewijzen alsof het een buitengewone genade is; maar jullie moeten het bewijzen van een weldaad niet eerst door een van jullie naasten laten vragen. Want jullie kunnen wel God, de ware Heer en Vader van eeuwigheid, om alle goede dingen vragen, en dan zullen jullie ze ontvangen; maar broeders onder elkaar moeten zich niet om weldaden laten vragen.
[10] Als echter een deemoedige, arme broeder zijn rijkere broeder iets vraagt, moet de rijkere niet weigeren voor de armere te doen wat hij hem heeft gevraagd; want de ene hardvochtigheid wekt de andere op, en daarin is Mijn rijk niet.
[11] Wat voor nut zou het hebben voor de mens om in zichzelf te zeggen en te belijden: Heer, Heer, God van hemel en aarde, ik geloof zonder twijfel dat U de, enige, eeuwige enige ware, alwijze en almachtige Schepper van alle materiƫle en geestelijke werelden bent, en dat alles wat leeft, denkt en wil alleen vanuit U leeft, denkt en wil!'
[12] Ik zeg jullie dat dat niemand ook maar enigszins tot werkelijk heil van zijn ziel zou dienen, maar zo'n geloof zal alleen heilzaam zijn voor zijn ziel als iemand met alle vreugde doet wat Ik hem aangeraden heb te doen; want iemand die vriendelijk en bereidwillig Mijn wil doet, doet met het weinige dat hij kan doen tien keer meer dan degene die zich lang laat smeken en zich daarna beroemt op de daad van liefde voor zijn naaste en er prat op gaat.
[13] Doe, zoals jullie nu uit Mijn mond hebben gehoord, dan zal het jullie daardoor pas werkelijk in jezelf duidelijk worden dat Mijn woorden waarachtig Gods woorden zijn; daardoor zullen jullie Mijn geest in jezelf wekken, en die zal jullie in alle wijsheid van de hemelen binnenleiden, jullie reinigen Voor het eeuwige leven en tot ware kinderen Gods maken.
[14] En nu weten jullie voorlopig genoeg om het eeuwige leven van jullie ziel te bereiken; meer hierover zullen jullie -zoals al gezegd is - van deze waard en diens twee buren te horen krijgen, en het meest volkomen pas daarna, door Mijn geest van liefde in jullie. - Hebben jullie dat allemaal goed begrepen?'
«« 90 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.