Wijze toespraak van Chanchah - Slechte wetten en goede wetten - Zonder strijd geen overwinning - Waarom de Heer nu pas bij de zonnedochters komt

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 155 / 204 »»
[1] Deze woorden van Mij verschrikken de zonnedochters heel erg. Maar bij Chanchah openen ze de mond en ze begint met zachte woorden te spreken:
[2] (CHANCHAH:) 'O jullie mooiste dochters van deze heerlijke aarde, die nooit de nacht heeft gezien en nooit de harde wisseling van de jaargetijden heeft ondervonden! O jullie gelukkigen naar het lichaam, die geen ziekte kennen en nooit iemand hebben zien sterven! Jullie wetten echter, die slechter zijn dan onze grootste zonden, hebben jullie toch nog vrij en tot nu toe onsterfelijk gehouden. Dus zijn jullie weliswaar vrij, zodat jullie volgens jullie wetten helemaal niet kunt zondigen, ook al zou je het willen. Jullie wetten maken een misstap voor jullie ook totaal onmogelijk; maar hoe komt dat? Van welke aard moeten wetten zijn, dat niemand ze ooit kan overtreden?
[3] Zie, ik wil het jullie door de genade en liefde van mijn heilige Vader tonen: De slechte Ahriman (Satan) heeft in de vorm van een lichtgeest jullie wijzen alle mogelijke eigenschappen en behoeften van jullie natuur trouw laten zien en leren kennen. Daarbij heeft hij het voorschrift gegeven, alles, waar ook maar een vezel van jullie wezen naar verlangt, tot wet te maken, maar met de toevoeging: 'Als het iemand aangenaam is, dan kan hij doen wat hij wil. Is het hem echter niet aangenaam, dan faalt hij ook niet als hij het laat!'
[4] Denk nu zelf na, jullie die wijs zijn, wat zulke wetten waard zijn en wat voor nut je daarvan kunt hebben. Of hebben jullie ooit iets gehoord van straf op de overtreding van een wet?
[5] Zie, goede wetten moeten zo zijn ingericht, dat ze van de mens een grote zelfverloochening vragen, tot hij ze juist tegen zijn hevigste natuurlijke prikkelingen in, voor zich zelf kan nakomen. Als hij ze vrijwillig nakomt met veronachtzaming van alle natuurlijke voordelen, dan pas stijgt hij als vrije geest uit boven zijn aan dood en vergankelijkheid onderworpen materie. Hij staat daar dan als een overwinnaar over zijn eigen, tot zijn natuur behorende dood. Als zodanig kan hij dan in de hogere orde van het eeuwige geestleven binnengaan en het kindschap van de allerhoogste Geest deelachtig worden door diens genade!
[6] Maar welke overwinning is door de nietszeggende wetten van jullie hoogste wijsheid te behalen? Ik zeg jullie, geen enkele! Want waar geen strijd is, daar is ook geen overwinning. En waar geen overwinning is, daar is ook geen prijs! Doch wat is een mens die geen prijs heeft behaald? Zie, hij is minder waard dan de gewoonste plant die hij met zijn voeten vertrapt; want deze heeft op de grote ladder van de omhoog klimmende wezens haar doel bereikt. Maar de mens die geen prijs heeft behaald, leefde zonder doel. Hij leefde alleen, omdat hij leefde; maar zijn leven was doelloos en kan daarom ook nooit het een of ander bereiken - wat juist met jullie het geval is.
[7] Jullie leven na de aflegging van je uiterlijke omhulling wel voort als een soort lichtwolkgeesten. Maar eveneens zonder doel zoals hier nog in jullie lichamen, waarvan de uiterlijke kant naar de vorm in overeenstemming is met jullie aarde. De uiterste sfeer daarvan is toch ook zuiver licht van grote kracht en heerlijkheid, maar het innerlijke ervan is op zichzelf duisterder dan het inwendige van iedere andere planeet. Ik zeg dat jullie wijsheid niets anders is dan bedrog - en jullie schoonheid lege schijn!
[8] Daarom komt nu de Heer Zelf om jullie, kinderen van de lichtgeefster (de zon) een waar licht te geven en een nieuwe weg te tonen, waarop jullie ook in alle waarheid tot ons kunnen komen. Zie, zo luidt onze ware wijsheid. Willen jullie echter volmaakt worden, dan moet die waarheid ook bij jullie krachtdadig zijn, anders zijn jullie naast al je schoonheid de armzaligs te wezens in de totale scheppingsruimte van God, mijn Vader!'
[9] HET DRIETAL beeft nu helemaal voor de wijsheid van Chanchah en zegt na een poosje: 'O jij heerlijke, als het werkelijk zo zal zijn als jij de zaak voor ons nader hebt verklaard, omdat onze wetten werkelijk van dien aard zijn zoals jij ze ons hebt beschreven, waarom liet jullie Heer en Meester als grootste afgezant van de Allerhoogste ons dan zo lang in een dergelijke verwarring en kwam hij niet eerder om ons te helpen?'
[10] CHANCHAH zegt: 'Liefste zusters, de Heer weet het beste, wanneer de vrucht volledig rijp is! Want Hij heeft het zaad gemaakt en daarin de levende kiem gelegd en in de kiem de vrucht gegeven, haar tijd en haar rijpheid. Zo is het ook bij jullie nu het geval. Jullie zijn rijp geworden, maar niet in het ware, doch in het valse. Opdat jullie echter vanuit het valse niet in het slechte zult overgaan, komt Hij Zelf om jullie te redden!'
«« 155 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.