De vrije wil van de mens Menselijk ongeduld en Gods lankmoedigheid.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 202 / 229 »»
[1] Iemand uit het volk, die ook goed thuis was in de schrift, zei: 'Heer en Meester, onder ons zijn er velen die Uw leer gehoord en Uw vele tekenen gezien en zeer bewonderd hebben, zodat men zei: 'Als deze mens met al zijn ongekende wijsheid en duidelijk zichtbare, volledig aan God gelijke kracht en macht, waarvoor zelfs de starre dood moet buigen, nog niet de beloofde Messias is, vragen wij ons af of de echte Messias, zo Hij zou komen, nog grotere tekenen zou kunnen doen! Wij geloven dat niet en zullen dat ook niet geloven! Want de mens die zonder enig hulpmiddel, maar enkel door zijn woord de zwaarste ziektes geneest, zelfs verloren gegane ledematen weer vervangt -zoals we dat bij Bethlehem hebben gezien -, dode mensen tot leven wekt, heerst over winden en stormen en zijn wil te kennen geeft aan de zon, de maan en alle sterren, -is een God en geen mens meer!'
[2] Ziet U, Heer en Meester, zo spreken wij nu regelmatig onder elkaar en wij geloven dan ook dat U niet alleen een van de allergrootste profeten, maar waarlijk de Heer Zelf bent!
[3] U hebt weliswaar net als wij een lichaam, maar in Uw lichaam is de volheid van de Godheid verborgen en Uw woorden en daden zijn getuigen van haar wonderbaarlijk bestaan in U. Dat geloven wij nu eenmaal vast, en wij zullen ons niet meer van de wijs laten brengen door die vreselijke dwingelanden van de tempel.
[4] Wij hebben een verzoek aan U, o Heer! Laat Uw heilige geduld toch niet zo lang duren en leg Uw onverbeterlijke vijanden toch eens geheel en al onder Uw voetenbank en tuchtig hen met de roede, die ze al zo lang hebben verdiend!'
[5] Ik zei: ' Als jullie waarachtig aan Mij geloven, moeten jullie Mijn wijsheid, die alle dingen in de wereld leidt en beslecht, ook niet vóór willen zijn, maar je moetje geduld met het Mijne verenigen en denken: in deze wereld, waar de levensvrijheid op de proef wordt gesteld, is de orde voor ééns en voor altijd zo, dat ieder mens kan doen wat hij wil. Want alleen door volledige wilsvrijheid kan hij het eeuwige leven van zijn ziel bevechten. En zoals hij een vrije wil heeft, heeft hij ook een juist denkvermogen en een vrij verstand, waarmee hij al het goede en ware kan onderscheiden en beoordelen; en hij kan dan ook dienovereenkomstig handelen, omdat de krachten hem daarvoor rijkelijk gegeven zijn.
[6] Als de mens het goede en ware onderscheidt, maar toch vrijwillig in strijd daarmee handelt, bouwt hij zijn eigen gericht en zijn eigen hel en is daardoor hier op aarde reeds een volslagen duivel. En zie, dat is dan de straf die een mens zichzelf aandoet, zonder dat Ik dat wil!
[7] Houd je daarom niet bezig met Mijn grote geduld en liefde voor de mensen, of deze goed of slecht zijn. Ik waarschuw ze alleen als ze op het verkeerde pad zijn; maar ondanks Mijn almacht kan Ik hen niet beetpakken en op het juiste levenspad terugplaatsen, omdat dat zou betekenen dat Ik hun de vrije wil zou afnemen, wat hetzelfde zou zijn als wanneer Ik hun het leven van de ziel en dat van de geest daarin zou ontnemen.
[8] Daarom moet ieder wandelen zoals hij wil! Het is voor de mens meer dan genoeg dat hij de wegen kent en de vaststaande gevolgen die hij te verwachten heeft, of ze nu goed of slecht zijn. Want ieder mens die tot het gebruik van zijn rede en zijn verstand komt, weet wat volgens de openbaringen uit de hemelen juist en goed -en ook, wat onjuist en slecht is. De keuze om daarnaar te handelen is geheel aan zijn vrije wil overgelaten.
[9] Als jullie dat goed begrijpen, mogen jullie niet klagen over Mijn geduld en lankmoedigheid; want op deze aarde, die een opvoedingshuis voor toekomstige ware kinderen van God is, moet dat nu eenmaal zo zijn en het kan onmogelijk anders.
[10] Waar de mensen geroepen zijn om volledig aan God gelijke geesten en wezens te worden, moet omgekeerd ook hun wilsvrijheid eindeloos vrije speelruimte hebben om een volslagen duivel te worden, die dan echter door eigen schuld op ellendige wijze datgene moet dragen wat hij door zijn eigen wil zelf veroorzaakt heeft.
[11] Ik zal daarom niemand voor zijn slechte daden door Mijn almacht richten en straffen, maar dat doet diegene zelf en ook de onveranderlijke wet van Mijn eeuwige orde, die aan ieder, via de weg van het licht van de vele openbaringen, bekend is gemaakt, reeds vanaf het eerste begin van menselijk bestaan op deze aarde.
[12] Als jullie dit nu begrepen hebben, oefen jezelf dan ook in geduld en heb dan ook in jezelf een waar medelijden niet alleen met de zieke lichamen, maar meer nog met de zieke en blinde zielen van de mensen, dan zullen jullie op de minst moeilijke en snelste wijze tot ware en volledige gelijkenis met God komen en worden als de engelen in de hemel!'
«« 202 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.