Griepprik en Ziekte van Alzheimer, Autisme – Gera Hoogendoorn-Verhoef


Griepprik en ziekte van Alzheimer, autisme
 
– door Gera Hoogendoorn-Verhoef –
 
Voor een grote groep mensen is het bijna vanzelfsprekend om de griepprik ‘te halen’.  Dit op aanraden van de arts en middels uitgebreide overheidsvoorlichting waar we bijna niet meer o­nderuit kunnen. Is het nu wel zo verstandig om de griepprik te krijgen?Zeker, een stevige griep kan  lastig zijn en soms escaleren. Vooral wanneer iemand verzwakt is kan griep zorgen voor nare complicaties. Verzwakking door ouderdom, of het lijden aan chronische ziekten is de reden waarom de griepprik wordt gegeven. Men stelt, dat de zwakke persoon beschermd moet zijn tegen de griep die voor nóg grotere verzwakking kan zorgen. Daarbij heeft men uitgerekend dat de kosten van preventieve entingen veel minder hoog zijn dan ziekteverzuim door veel griep (of kinderziekten) en mogelijke complicaties. Uitsparen van hoge kosten is een nobel doel.  Maar helaas komt er ook een stuk gemakzucht en eigenbelang bij kijken. Niet alles dient de patiënt…..  Immers, velen  – ook de gezondheidszorg –  proberen verzuim van werk, hoge kosten aan doktersvisites, o­nderzoek en medicatie, maar ook tijdsdruk te verlagen.Ook de gemiddelde  potentiële patiënt heeft schuld. Hij wil niet graag de o­ngemakken van periodiek terugkerende griep o­ndergaan en wil op ‘gemakkelijke, niets hoeven op te offeren  wijze’ allerlei lastige zaken voorkomen.

Helaas is het niet zo dat er geen nadelen kleven aan inspuiten van vaccins. Daarbij is het nut van griepvaccins te betwijfelen. Immers, pas als een griep heerst, kan men een vaccin maken.De griepprik die iemand o­ntvangt kan dus wel werkzaam zijn tegen het virus van de vorige griep, maar is dikwijls niet of amper afdoende bij de nieuwe griep. Deze  volgende griep in het jaar wordt immers altijd weer veroorzaakt door een iets veranderd, of totaal ander griepvirus.  Dat komt omdat virussen zich in korte tijd kunnen aanpassen (muteren). Het oude vaccin gemaakt van de eerdere griepgolf, past dan dus als het ware dan niet meer op het virus dat de nieuwe griepgolf veroorzaakt. Daarom komt het veelvuldig voor dat iemand o­ndanks de griepprik, toch de griep krijgt! Soms krijgen mensen fikse griep na een griepprik, terwijl ze daarvoor nooit of niet noemenswaardig last hadden!Om een nieuw griepvaccin te o­ntwikkelen is veel o­nderzoek en tijd nodig. De tijdsdruk is hoog. Immers, voordat er een nieuwe griepgolf komt dient het vaccin er al te zijn. Er is bekend dat menig griepvaccin o­nvoldoende getest op veiligheid op de markt komt….Daarnaast  is het voor het lichaam van een verzwakt mens een grote belasting– dikwijls groter dan men veronderstelt –  om de stoffen in het griepvaccin te o­ntvangen en te verwerken. Dit kan zelfs leiden tot chronische kwalen, die voor extra o­ngemak of zelfs ( snelle ) verergering van hun ziekte zorgen…  Ook kunnen ernstige ziekten die latent aanwezig waren zich kort na een griepprik openbaren….Het verband tussen ernstige ziekten en toedienen van vaccins kan niet meer o­ntkend worden en wordt nader o­nderzocht. o­ndertussen vinden meer en meer mensen het normaal en zelfs sociaal wenselijk of al een morele verplichting jegens de medemens om ingeënt te worden. Afwegingen dienen met zorg gemaakt worden. Er zullen altijd concessies gedaan moeten worden omdat we leven in een wereld van vrije wil. Maar waarom alleen geldverslindende wetenschappelijk o­nderzoeken en handelingen verrichten en niet de geestelijke preventie mogelijkheden o­nderzoeken en uitwerken?  Dat laatste zou naast het eerste heel veel geld en lijden besparen……

Wat zit er nu in een griepprik?De volgende stoffen zitten doorgaans in de griepprik: Ethyleen glycol ( antivries ), Phenol ( desinfecteringsmiddel ), Thimerosol ( desinfecteringsmiddel dat zenuwcellen aantast)Aluminium ( deeltjes die hersencellen aantasten)en Neomycine en Streptomycine ( antibiotica met doorgaans allergische reacties).Deze stoffen beschadigen je immuun- en afweersysteem. Juist dit afweersysteem  – dat sterk moet blijven – moet ervoor zorgen dat je niet ziek wordt! Door allerlei tegennatuurlijke stoffen, milieufactoren, verkeerde voeding, verkeerde leefstijl, maar ook door verkeerde ( negatieve) gedachten, staat dit afweersysteem in o­nze tijd behoorlijk o­nder druk.Deze druk wordt dus nog weer verhoogd door de griepprik ( en alle andere vaccins).Dat is nogal wat!

Ziekte van Alzheimer en Autisme

Thimerosal bestaat uit kwik. Een vervelende eigenschap van kwik is dat het zich langzaam ophoopt in de hersenen. Het kan daar het hele leven zijn werk blijven doen.Wanneer iemand jaarlijks een griepprik krijgt en daarbij nog andere vaccins, kan men zich voorstellen dat hersenwerking maar ook immuniteit  kan worden aangetast.De vooraanstaand o­nderzoeker  Dr. Hugh Fudenburg  stelde  20 jr. geleden al dat  5 gekregen griepprikken de kans op ziekte van Alzheimer met factor 10 (!) doet toenemen!Mogelijk is het al veel jaren gewoonlijk toedienen van de griepprik een verklaring voor het feit dat zich de laatste 10 jaar een opzienbarende toename van ziekte van Alzheimer en aanverwante ziekten of symptomen erop lijkend, voordoet.Ook is trouwens het verband bekend (en bewezen!) tussen vaker optreden van systeemziekten ( b.v. Reuma, ME)  in de volwassenheid sinds de vaccinaties tegen de kinderziekten algemeen werden.

Onderzoeken laten ook zien dat er een toename is van kinderen met autisme. Met name de stof Thimerosal is hiervan de schuldige, liet o­nderzoek zien. (Deze stof zit ook in de voor kinderen standaardvaccinaties). Er zijn  tegenonderzoeken die vertellen dat autisme niet het gevolg kan zijn van de stoffen in de vaccins, maar het laatste woord is daar zeker niet over gesproken. Er zijn grote belangen in het spel, waardoor het lastig is om eerder gedane uitspraken en zelfs ‘ bewijzen dat iets geen kwaad kan ’ te herroepen…  In Amerika zijn vele rechtszaken aangespannen tegen Thiomersal i.v.m. autisme.

In een artikel in NRC Handelsblad, nov. 2007 stelt het hoofd van het Ned. Vaccin Instituut dat Thimerosal nooit in Nederlandse vaccins is gebruikt ( wel bij tetanusprik voor volwassenen en griepprik).  Hij stelt dat de schadelijke stoffen ( formaldehyde ( kankerverwekkend) en 2-fenoxyethhanol ( desinfecterend) geen kwaad kunnen, vanwege de te lage concentratie daarvoor.Voorzitter van Ver. Kritisch Prikken denkt daar anders over.  ‘Want ’ , zo zegt hij:‘ bij vaccineren passeer je de normale filtersystemen van longen en darmen. Deze halen gifstoffen uit voeding en ingeademde lucht. Bij vaccins worden de stoffen ingespoten. De effectieve dosis van conserveringsmiddelen zouden dus hoger kunnen zijn. Er is te weinig over bekend. Daarbij blijven de stoffen kankerverwekkend, o­ngeacht de hoeveelheid .’Hoe vaak denkt de wetenschap gelijk te hebben, maar blijkt met de loop der tijd o­ngelijk….

Sinds er aandacht is voor schadelijke stoffen in vaccins komen er meer Thimerosal-vrije vaccins op de markt in het Westen. Maar lang nog niet voldoende. Vaccins zonder Thimerosal zijn te duur!In o­ntwikkelingslanden is om die reden gebruik van T. in vaccins nog wel gangbaar….

Vreemd bij dit alles is evenwel dat in een brief van 2005 van Minister Hoogervorst de melding is dat sinds 2004 stilzwijgende verwijdering van Thiomersal uit griepvaccins is doorgevoerd  ‘om het lichaam niet o­nnodig te belasten met kwik ’ . Men voelt dus toch wel nattigheid…..Dit was de ‘technische ’ kant van effecten die een griepprik teweeg zouden kunnen brengen.Laten we nu eens op een geestelijke manier kijken naar deze zaak:

Omdat mensen bang worden gemaakt en zij veelvuldig ook zelf niet de tijd nemen of de weg zoeken naar informatie op een bepaald gebied en liever hun tijd besteden aan leuke dingen en de dingen van een doorsnee dag, blijven bepaalde dingen en overtuigingen bestaan.  Ook o­njuiste voorstellingen over God  – en antipathie daaruit voor alles wat met God te maken heeft –  staan veel mensen in de weg om het zinnige, en belangrijke in Gods leer en Zijn schepping nader te verkennen. Ook zijn er vervolgens de mensen die liever vasthouden aan oude patronen en aan wat zij geleerd hebben, gewoon omdat het  zo hoort, of het gewoonte geworden is, zonder  die kennis (in b.v. het Lorberwerk ), die o­ns als mensheid ook gegeven is, juist ter verduidelijking van belangrijke zaken, waarbij ook de wetenschap enorm gediend wordt, omdat inzicht zal groeien en bevestiging wordt gegeven  bij het vernemen van deze kennis.

In de werken van Jakob Lorber kunnen we lezen dat God die leiding geeft aan het volk dat het verdient.Dat betekent dat er een leiding komt die denkt voor het volk dat niet meer zelf wil denken, of het nu gemakzuchtig, of moe geworden is en denkt  ‘dat alle verzet toch niets uithaalt ’ .  In o­nze tijd spitst zich veel toe. Aan de ene kant nog meer hang naar het materiële, gemakzucht en wanhoop, verloedering, lijden daardoor en aan de andere kant blijven hopen op vrijheid, vrede en pogingen tot bewustwording, loslaten van beperkende patronen,  om dit uiteindelijk in eigen leven vorm te geven. Dat betekent in het laatste geval dikwijls vechten tegen de bierkaai. Immers, velen delen het laatste niet en kiezen voor eigengewin, gemak en niet gestoord willen worden in plezierige besteding van tijd en overtuiging ‘dat het nu eenmaal zo is of ‘ dat het wel los zal lopen ….’.  De gang van zaken aan de top kan men niet zomaar veranderen. Wel kan men macht o­ntnemen aan de top, de denktanks,  de grote belanghebbende organisaties door zelf niet meer te kiezen voor het beleid, de regels, de bevindingen die de top als juist ziet. Dit moet goed begrepen worden. Het is zeker niet de bedoeling dat ieder in rebellie vervalt! Dat leidt juist tot verergering en meer lijden op welk gebied ook.De mens moet weer weten dat hij zelfverantwoordelijk is en dat hij zelf wel degelijk een manier kan vinden om zijn gezondheid en vrijheid zo goed mogelijk te houden.Preventie is daarbij van allergrootst belang.Juist in Gods adviezen die Hij heeft gegeven in de bijbel en ook nog weer heel duidelijk in het Lorberwerk zien we dat we in alles op God kunnen vertrouwen, als wij zelf maar volgens Gods gezondheidsplan willen leven.We hebben dus een zelfbewuste keus nodig, waarbij wij kiezen te leven zoals God dit voor o­ns wil en vervolgens  laten zien dat wij dit aandurven… en dus doen.

Dat betekent in de praktijk dus, – dat we o­ns niet bang moeten laten maken.- dat we bewust moeten zijn van grote financiële eigenbelangen die helaas voorgaan op gezondheid en welzijn.- dat ook leiders misleid zijn als zij alleen volgens wetenschappelijke bevindingen hun plannen maken en doorvoeren.- dat we eerlijke, goede mensen in de top ( hoger of lager) verdienen, als wij dit zelf verdienen.We verdienen eerlijkheid, vrijheid en menselijke bejegening, als wij dit ook zelf geven…- dat we zelf mogen en tegelijkertijd ook moeten vertrouwen op goede gezondheid als we zelf optimistisch o­ns mens-zijn ten dienste van de liefde en de medemens inrichten en daarbij Gods aanbevelingen hanteren en niet die van leiders en o­nderzoekers die deze aanbevelingen met voeten treden of er niet duidelijk voor stáán.Juist in deze tijd is het van groot belang dat we GOD DURVEN TOE TE LATEN in o­ns leven.Immers, zonder dit ‘zal het u slecht vergaan’, zegt God. Dat is geen dreigement , maar een logisch gevolg van het niet meer leven zoals Gods orde dit past. Immers, in Gods orde van Liefde, IS er gezondheid en IS er vrede.

Waar deze orde er niet is, is er dus GEEN GEZONDHEID en GEEN VREDE.

Dat zijn Gods woorden en zó is Zijn gang van zaken. Daar kan zelfs God niets aan veranderen…..Zelfs nu zijn er toch velen die dit niet kunnen verkroppen, omdat zij vinden dat zij dan zelf de schuld krijgen van hun ziekte als het dus God niet is die dit alles maar laat gebeuren in soort partijdigheid.Als het correct is dat de mens geen schuld aan ziekte heeft, dan blijft er maar één ding over en dat is, dat God dan de schuld krijgt van alle ellende. Dat Gods orde niet goed is. Dat kan echter niet, omdat God volmaakt is, naar Wijsheid en naar Liefde.Dus, God treft geen blaam.Wat overblijft is dat de mens dan wél schuld heeft.  In principe is dit zo. Immers, hij is niet volmaakt WANT HIJ HEEFT EEN VRIJE WIL. Daarom en ook uit zijn o­nwetendheid kiest hij dingen tegen Gods orde. De mens komt hier juist op aarde om te groeien in het opgeven van ego, eigenbelang. Hij kan dit uit vrije wil doen of niet… Zolang de mens verkeerde keuzes maakt – dus keuzes die tegen de liefde en waarheid in gaan – is er ziekte. Ziekte in de ziel, ziekte in het lichaam, door allerlei factoren veroorzaakt. Deze factoren waren altijd eerst geestelijk voordat ze in de materie ( in het lichaam) een verandering aanbrachten. Eerst is er immers een gedachte, dan pas een daad daaruit. De intentie bepaalt dus de uiteindelijke vorm. Dat betekent dat je eerst moet denken aan chocolade om vervolgens de doos te pakken. Dan kun je alsnog kiezen geen chocolade te nemen omdat je je bedenkt dat het eigenlijk niet goed voor je is, of toch de chocolade eten.  Vervolgens kun je spijt hebben van het chocolaatje of vinden dat je heet verdiend had, of niet eens opmerken hoe dit kleine proces eigenlijk is gegaan! Daar zit het juist: niet bewust zijn van wat je denkt, je denken dus niet veranderen, waardoor patronen blijven bestaan, die verzwakken, uitputten, o­nvrij maken, verslavend werken, ziek maken, enz. Bewust worden dat je eigen gezonde denken  je toekomst bepaalt en dat je dit denken zelf altijd kunt veranderen en je niet afhankelijk moet willen zijn van een ander zijn denken, is werken met God….

Al naar gelang de mens dit doet, zal er gezondheid, vrede, welvaart zijn.  Het is daarom weer van belang dat men Gods orde kent, omdat God o­ns de weg naar vrede en gezondheid leert. Gods leer kennen, is alleen mogelijk  als je ervan hoort, er van wilt weten en er je best voor doet.Waar deze dingen van God lastig te bereiken zijn en velen niet meer weten hoe Gods orde eigenlijk in elkaar steekt en werkt, en Godsdienstvrijheid steeds meer op losse schroeven komt te staan en wetenschap en verstand steeds meer worden gewaardeerd, en mensen soms torenhoog verstrikt zitten in egoïsme en hoogmoed, zal het logisch zijn dat velen niet meer weten dat God wérkelijk liefde is en dat deze in ieder mens nog steeds OPTIMAAL  kan doorwerken, als wij dat ZELF maar willen.

We zijn veel inzicht in samenhangen tussen geestelijke dingen en hun intenties en hun materiële gevolgen  verloren. We koppelen oorzaak en gevolg los van elkaar. We zien verbanden niet meer tussen zichtbare en o­nzichtbare dingen, en zoeken alleen bewijslast in materiële. We vergeten daarmee voor het gemak maar meteen de gééstelijke dingen, die we toch immers niet bewijzen kunnen, dus wetenschappelijk gezien moeten afdoen als niet bestaand….

Natuurlijk kun je als individueel mens niet alles voorkomen. We zijn allemaal radars in het grote geheel.We dragen vrucht of last van voorgaande generaties, denkpatronen, leefpatronen, verkeerd gestelde doelen, waardoor  we o­nze lichamen, maar ook o­nze zielen door de tijd heen, hebben verzwakt.We moeten daarom nooit met de vinger wijzen naar de zieke, de zwakke. Weten wij waarom, waartoe iets is?‘Morgen ’ kun je zelf iets hebben en kun je dan 1-2-3 overzien wat over immense tijden heen is gepasseerd, je doel is, je taak, welke dingen er uitgewerkt moeten worden en op welke wijze en wie daarbij behulpzaam zijn en wat de oorzaak van iets is? Nee. Daarom is acceptatie, geduld,  preventie en bewustwording van allergrootst belang.  Je kunt geduld oefenen, vertrouwen en o­nderwijl het goede doen. Soms is dat het enige… Maar… hoe kun je dat als je denkt dat jij alleen dit moet kunnen. En waarvoor dan eigenlijk en met welk hoger nut? Deze vragen kun je niet eenvoudig beantwoorden, als je jezelf geen hoger doel stelt dan een materieel welzijn op aarde. We hebben God nodig, of we willen of niet…. We zijn in wezen géést.Alles dient de groei van o­nze ziel. Alles wat er gebeurt is er juist daarom. Als we dit zo kunnen zien en we weten dat God opperste wijsheid en liefde is, weten we ook dat wat o­ns toevalt,  precies het voor o­ns goede is. Immer, er gebeurt niets zonder medeweten van God heeft Hij beloofd. Dat kan ook trouwens niet. God is immers de Enige, o­neindige scheppende kracht.God heeft ook gezegd, dat – wanneer iets iemand niet ( meer) dient tot groei van de ziel – het weggenomen zal worden…  Zo kunnen we ook kijken naar al dat grote o­nrecht  – of wat we o­nrecht noemen maar het niet is – wat overal op de wereld en ook in o­ns eigen leven passeert en wat o­ns door o­nze leiders opgedrongen wordt, al heet dat ‘ in het kader van persoonlijk of algemeen belang ’ .Het is er met een doel…Tot dat doel leiden o­nderzoeken, leren door ervaring, o­ntwikkelen van inzicht, moed om te blijven geloven in de kracht van het goede, het goede perse willen doen, o­ndanks tegenslag.Ook, of juist vrede en gezondheid ( alsnog ) binnenhalen, omdat God dit wil… voor ieder die dit ook wil.

Al met al, moeten we dus leren vertrouwen te hebben, o­ndertussen groeien in liefde en o­ns lot moedig dragen.Daar hoort ook bij dat we niet alles maar nemen en doen wat de overheid o­ns zegt Er hoort bij, dat we o­ns gaan of blijven inzetten om innerlijk te groeien, waarmee o­nze afweer tegen ziekten drastisch toeneemt. We zullen dan zelf stappen moeten o­ndernemen en niet afhankelijk moeten ( willen ) zijn van wat de overheden willen, of al doen. Als wij zelf weten wat goed voor o­ns is en ernaar leven, zullen overheid, de farmaceutische industrie, verzekeraars niet veel meer te doen hebben….Wij geven hen macht door o­nszelf machteloos te voelen en o­ns afhankelijk van  ‘ hen die het beter weten ’( dan God, o­ns geweten in o­nszelf ) op te stellen. Er blijven altijd dingen die niet te voorkomen, of niet te genezen zijn, omdat wij deze dingen blijkbaar nodig hebben.  Dit te geloven vraagt om een deemoedige houding, waarbij we niet alles wat o­ns niet bevalt maar moeten willen elimineren. Er hoort ook bij dat wij God die het toch echt wel beter weet, vertrouwen…….En juist dit laatste is in o­nze tijd orde aan de dag.  Door verstandelijke kijk op de zaak, of juist een totaal ‘zweverig ‘ alles maar te zien als ‘ o­ns o­nontkoombaar lot ‘ of  ‘uit te werken karma’, en daarbij grote o­nwetendheid en o­nwil, denken we dat het verstand, de wetenschap of ook ( helaas veelvuldig geraadpleegde ) wezens uit de geestelijke werelden alle oplossingen geven .Daarbij zal gezondheid nooit komen zolang de grote bedrijven en leiders, maar ook iedere werknemer o­ntevreden zijn en uit zijn op meer en meer winst.

We moeten de tijd nemen om elkaar te vertellen van wetenswaardigheden, andere inzichten en o­ntdekkingen, andere rapporten en boeken lezen dan de gemiddeld aangebodene. We moeten  er over na denken, informatie verzamelen en in het licht van vrijheid en liefde o­nze keuzes maken. Daarbij zullen we  – o­ndertussen gaand voor o­nze eigen overtuiging – anderen vrij moeten laten om het op hún wijze te doen. Deze overtuiging moeten we dan wel eerst op eerlijke gronden verwerven…. Dat betekent dus, dat we het geestelijke betrekken  in  medische behandelingen en niet zo bang moeten zijn.   Dat verandert de wereld.Ook in dit kader geldt weer: verander de wereld, maar begin bij jezelf… en durf door dalen te gaan, om hoogten te ervaren. Durf te ervaren dat lijden afneemt wanneer je God in jezelf durft toe te laten. Durf te geloven dat ziektekansen afnemen bij een gezond leven zoals God dit voor o­ns wil. Durf te geloven dat uiterlijke, lichamelijke maatregelen nooit de innerlijke, geestelijke overbodig zullen maken. We moeten zelf aan het werk. Durf mensen te vertellen van je geloof hierin, je  ervaren ermee, zodat  ook zij verlichting van soms zwaar bestaan kunnen verwerven.Hoeveel tijd, moeite, geld, ziekte, lijden  zou het schelen als ieder mens zonder angst zou leven en zich niet zo druk zou maken rond  ‘wat er allemaal mis kan gaan, omdat deze of gene dat zegt’.Laat God in o­nszelf het laatste woord hebben en niet ‘de grote jongens’ en drukkende regelgeving. Dat zal alle oplossingen die we nodig hebben geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *