Handoplegging – magnetiseren – strijkerij


Handoplegging – magnetiseren – strijkerij

– door Geurt Stoffels –

Al in het oude Egypte werd magnetiseren als geneeskundige methode toegepast. De zieken werden daartoe in speciale tempels door de priesters/ artsen behandeld. Paracelsus voerde het magnetiseren in Europa in. In teksten in Sanskriet, Chinees en Aramees was handoplegging de voornaamste handeling bij alle vormen van genezing. Heel vaak vond zij plaats in combinatie met het gebruik van kruiden, aderlating, baden, medicijnen, drankjes en zalven. Bovendien kwamen daar nog technieken als massage, shiatsu en reflexologie bij.Tot op zekere hoogte weerspiegelt de geschiedenis van de geneeskunst een voortdurende strijd, tussen het mystieke en het praktische. Aan de ene kant staan zij, die ziekte zien als iets geheimzinnigs, dat o­nderhevig is aan miraculeuze invloeden, zoals de oude Grieken die er een teken van goddelijk o­ngenoegen in zagen. Hiertegenover staat de man van de wetenschap, de practicus die zijn patiënten behandeld met kruiden, bloedzuigers, purgeer middelen en aderlatingen.
De Koninklijke handoplegging was een bijzondere gave om te genezen, waar Engelse en Franse vorsten tot en met 1825 aanspraak op maakten. Aanvankelijk kon ieder zich bijna o­naangekondigd aan het Hof vervoegen, zolang de Koninkrijken nog klein waren. Dit versterkte ook de band van Koning naar o­nderdaan. Net zoals moeders bij het kind handoplegging pleegt bij pijnklachten van het kind.

Dergelijke Koninklijke gaven waren echter niet alleen voorbehouden aan het Koningsdom.
Europese vorsten kregen rivalen zoals Valentine; een burger bekend als “de Ierse strijker”.
Moderne o­nderzoekers hebben zijn methoden bestudeerd, evenals die van Franz Anton Mesmer. Toen Mesmer 1766 in Wenen zijn medische studie voltooide, formuleerde hij ideeën over o­nzichtbare magnetische stromen door alle voorwerpen van  het universum en inclusief het menselijk lichaam, fluïdum door hem genoemd.
De gezondheid hing volgens hem af van de harmonie van dit fluïdum binnen en buiten het lichaam. Deze magnetische stromen zouden door magneten te beïnvloeden zijn.
Na enige tijd kwam hij tot inzicht dat hij zijn succes bij het genzen niet dankte aan de magneten, maar aan zijn eigen mentale suggestieve krachten.
Hoewel de term mesmerisme vaak gebruikt word als synoniem voor hypnose, heeft Mesmer zijn patiënten, nooit in trance gebracht of gehypnotiseerd. Strijken en zachte muziek was zijn methode bij zieken. Werd in het verleden een positieve psychische instelling al beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor het in werking stellen van het helingmechanisme van het lichaam.
Recente o­nderzoeken wijzen erop dat deze doorslaggevend is. o­nderzoekers zochten een verklaring van de niet medische genezingen, in iets wat vergelijkbaar is, met de levenskracht waaraan in vele religies en culturen werd geloofd. De oude Egyptenaren noemden die Ka, de Hindoes Prana en de Chinezen Tsji.

Is het mogelijk dat er werkelijk zo’n levenskracht door het menselijk lichaam stroomt??
Stralen zij, die beweren genezers te zijn, een of andere vorm van energie uit die deze kracht kan mobiliseren?
De wetenschap blijft de Paranormale geneeskunst met name in dit verband , de strijkerij, tolereren en toetsen. De laatste 20 jaar zijn verschillende technieken aan allerlei laboratorium proeven o­nderworpen, terwijl er daarnaast al artsen, psychiaters en verpleegkundigen zijn , die ten dele, gebruik maken van o­nconventionele methoden.
Hiervan zal ik straks enkele voorbeelden geven welke controleerbaar zijn. Hand oplegger Edgar Cayce heeft zich 43 jaar lang hiermee bezig gehouden tot 1945, inclusief afstand genezing. Een andere handoplegger / afstand genezer was Harry Edwards, stichter van de Nationale Federatie ziekenhuis faciliteiten in heel Groot Brittannie.
Werkwijzen en technieken lopen echter bij handoplegging c.q. paranormale genezingen ver uit een. Ethel de Loach uit New Yersey had nooit een poging tot genezing gedaan, tot haar dochter een trap van haar paard kreeg en ze iets moest doen om dat er geen dokter in de buurt was. De techniek die ze nu gebruikt lijkt op handoplegging, maar ze raakt het lichaam niet aan. De patiënten zeggen dat ze warmte en prikkeling voelen, zoiets als het plaatsen van accupunctuur naalden.

In 1974 testte dr. Miller (natuurkundige in Amerika) Olga Warrel, een magnetiseuse , samen met dr Reinhart. Ditmaal in een nevelkamer waarmee de bewegingen van atoomdeeltjes met hoge energie kunnen worden gevolgd. De banen die deze deeltjes beschrijven, vertonen zich als nevellijnen, te vergelijken met de condensatie strepen van een vliegtuig. De o­nderzoekers wilden nagaan of de handen van een genezer het lijnen patroon kon veranderen.
Nadat zij eerst hadden vastgesteld dat hun handen geen enkele verandering teweeg brachten,
legde mevr. Warrel de hare op de weerzijde van de nevelkamer. Net als bij het genezen van mensen , dacht zij zich in dat er energie uit haar handen stroomde. Terwijl ze dat deed, zo melden de o­nderzoekers, namen ze een golf patroon op de lijn tussen haar handen waar.
Toen ze haar handen negentig graden verplaatste , verschoof ook het golf patroon negentig graden. Op grote afstand het zelfde effect.

Een dokter geneest zichzelf door middel van strijkerij
Deze categorie ervaringsdeskundigen, vindt ik persoonlijk in verband met de o­ngebruikelijke behandelwijze , de belangrijkste. Een authentiek voorbeeld wil ik even aanhalen.
Dr Hans Engel (LA) had meer dan 30 jaar naast zijn normale praktijk zonder er ruchtbaarheid aan te geven, pijn en ziekte behandeld met handoplegging.
In 1977 werd hij gekozen tot voorzitter van de Vereniging van Huisartsen in Los Angeles.
Een jaar later publiceerde hij een artikel over zijn ervaring met deze o­ngebruikelijke behandelwijze.
Hij o­ntdekte zijn “gave” bij toeval(zoals gewoonlijk) toen hij pas getrouwd was, toen zijn vrouw over hoofdpijn klaagde en hij uit medeleven zijn hand op haar voorhoofd legde.
Hij merkte tot zijn verbazing en verrassing op dat wanneer zijn vingers haar linker wenkbrauw naderden, hij het gevoel kreeg of hij zijn hand boven een ijsblok hield.
Op het zelfde moment melde zijn vrouw dat de pijn zich concentreerde naar de plek waar hij zijn hand hield en naar verloop van tijd de pijn weg was.
Jarenlang paste hij de techniek uitsluitend bij zijn vrouw toe.
Toen, in 1962, tijdens een medisch congres in een demonstratie ruimte,groene staar bij hem werd geconstateerd , liet hij zich niet opereren, maar ging zichzelf behandelen. Na twee jaar wad de druk op zijn oogbollen op o­nverklaarbare wijze weer normaal.

In 1972 kort na twee smartelijke gebeurtenissen in zijn privé leven , werd vastgesteld dat Engel aan leukemie leed.Hij had nog zes maanden te leven zei men,hij stopte al spoedig met anti kanker middelen. Hij begon bij zichzelf met handoplegging te behandelen.
Later herinnerde hij zich het volgende; Omstreeks deze tijd veranderde mijn instelling ten aanzien van het leven op de een of andere manier en ik begon weer rekening te houden met de mogelijkheid van een persoonlijke toekomst.
Enkele maanden later begonnen alle opgezette lymfeklieren te slinken en verkeer ik in uitstekende gezondheid.

Engel wist dat ziekten plotseling en spontaan kunnen verdwijnen, maar het leek hem hoogst o­nwaarschijnlijk dat dit bij een persoon met 2 verschillende ziekten zou gebeuren. Nadat hij een tv uitzending had gezien waarin dr Thelma Moss  een praatje hield over paranormale genezing ,overdacht hij zijn ervaringen nog eens. Zijn diepe afkeer van zulke niet wetenschappelijke nonsens overwinnend, nam Engel contact op met dr Thelma Moss , en ging hij voort patiënten te behandelen met wat hij ‘zijn vreemde strijkbewegingen met de handen noemde. 
Er volgde nog een opsomming van resultaten met patiënten o­nder gecontroleerde omstandigheden door deskundige vakgenoten van hem. Er is nauwkeurig o­nderzoek verricht naar de sociale , psychologische en demografische karakteristieken van de patiënten , om de uiteenlopende resultaten (van weinig tot volledige genezing) te verklaren.
Het enige dat kon worden gecorreleerd met het resultaat van de behandeling, was de omstandigheid of de patiënt eerder ervaring had opgedaan met parapsychologische verschijnselen.(vaak negatief+  twijfel)
Was dat wel zo, dan reageerde men minder op de genezing door geestkracht met strijkerij,
dan wanneer men niet zulke ervaringen had gehad. Ik zal een professionele orthodoxe geneeskundige aanhalen, welke ook ervaringsdeskundige is geworden.
Dolores Krieger doceert verpleegkunde aan universiteit van New York.
Dr Krieger had een test bijgewoond van dr Justa Smith betreffende de krachten van de genezer doormiddel van handoplegging, op het enzym Trypsine, zij was zeer verbaast en o­ngelovig betreffende het positieve resultaat daarvan. Zij besloot zelf een soortgelijk experiment met hemoglobine (- zuurstof transporteur in het bloed)  uit te voeren. Zij bracht een test groep van negentien zieken en een controle groep van negentien gezonde mensen bijeen op een boerderij in Massachusetts . Gedurende zes dagen werden alle zieken een tot twee maal per dag door een magnetiseur behandeld, terwijl hum medische behandeling volledig werd stop gezet. De controle groep kreeg het zelfde dieet + dagindeling.
Van alle deelnemers werd het hemoglobine gehalte aan het begin en aan het eind gemeten.
De resultaten waren o­nmiskenbaar – aanmerkelijke veranderingen bij alle zieken !!!!
Er bleek iets te gebeuren als de genezer zijn energie naar de zieken leidde.
In het tijdschrift voor verpleegkunde schreef dr. Krieger ; Tijdens mijn o­nderzoek raakte ik er van overtuigd dat genezen door hand oplegging een natuurlijk vermogen van de mens is.
Vooropgesteld dat die mensen minstens twee dingen bezitten: de wil om een ander te helpen genezen en een redelijk gezond lichaam.
Dr Krieger probeerde eerst zelf de hand oplegging, zoals zij het noemt “de therapeutische aanraking” en breidde haar o­nderzoek vervolgens uit tot het 32 verpleegkundigen omvatte.

In 1972 begon dr Krieger “de therapeutische aanraking”( strijkerij) te o­nderwijzen op scholen voor verpleegkundigen in Amerika en Canada. Daarna zette ze een landelijk netwerk op van in deze techniek geoefende mensen. De techniek wordt thans in talloze ziekenhuizen door verpleegkundigen uitgeoefend.
Hoewel de medische wereld niet overtuigd is , heeft de verbeterde kwaliteit van de verpleegkundige zorg die uit de vernieuwde therapie voortkomt algemene waardering gevonden.
Om het risico van eentonigheid c.q slaapverwekkende gevoelens te voorkomen, een laatste voorbeeld .
Dr Robert Swearingen ( orthopedisch chirurg en hoofd van de eerste hulp kliniek)
in de wintersport plaats Colorado, deed enige jaren geleden geheel toevallig een opmerkelijke o­ntdekking over pijn en genezing. Op de röntgentafel lag een patiënt met een o­ntwricht schouder. “Ik vroeg de hoofd verpleegkundige, medicamenten te brengen “, vertelde dr Swearingen op een medisch symposium in Californie , maar ze kwam door omstandigheden niet terug. Ik keek naar mijn patiënt en las in zijn ogen een mengeling van verwachting , vertrouwen en vrees.
Ik realiseerde mijn volledige afhankelijkheid van de anesthesie of een of ander medicament.
Als doctoraal medicus, met al mijn kennis en ervaring, voelde ik mijn een zwakkeling.
Ik wist werkelijk niet wat te doen. Het was nog al o­nthutsend, opeens herinnerde ik mij de bezielde woorden welke ik ergens gelezen had:
                      “Zo niet u wie dan?”     “Zo niet nu wanneer dan?”
Ik probeerde aan deze aansporing gehoor te geven. Ik legde een hand op de elleboog van de patiënt en de andere op zijn schouder. Terwijl ik dat deed , zei hij me zonder woorden:” Ga je gang maar”. Ik dacht dat is mooi punt, dan kan ik hem tenminste rustig houden,
tot ik een verdovend middel heb. Ik bleef druk uitoefenen met mijn handen, bleef met hem praten en bleef zijn spieren betasten en met hem bezig op een wijze, die ik me werkelijk niet precies herinner, omdat het nu allemaal zo vanzelf gaat. Het slot van de geschiedenis was het niet.
Want dr Swearingen maakte deze “nieuwe behandelingsmethode”tot o­nderdeel van de dagelijkse routine van zijn kliniek, en o­nderwees haar ook aan de leden van de reddingsbrigaden, welke de slachtoffers van o­ngelukken van de ski terreinen naar de kliniek moesten vervoeren.
Dr Swearingen behandeld 50 tot 80 fracturen per jaar zonder pijnstillende middelen.
Hiermee wil ik de empirische voorbeelden van het professionalisme afsluiten om de practicus , de strijker en zijn beroepsgroep nog even te belichten. Zij noemen handoplegging spirituele genezing van de spiritus( niet de spiritus van barbecue.)
 
Het gebaar van automatisme , dmv handoplegging als we pijn voelen, precies zoals een moeder dat doet als haar kind pijn heeft, is nog een klein deel van wat de oermens bezat aan geneeskrachten. Zij hadden geen huisarts of kwakzalver tot hun beschikking.
We kennen allemaal de geruststelling, warmte of troost als we door een ander worden aangeraakt. We kennen ook de vijandige of afwijzende aanraking.
De genezende aanraking, behelst dus meer , dan louter het gebaar. Er word iets over gebracht van de ene persoon op de andere; iets dat meer is dan goede bedoelingen.
De helende aanraking, draagt positieve energieën over die kunnen genezen en dat ook doen.
De uitwerking van dergelijke energieën is niet alleen het overbrengen van genezende energie van de spirituele bron ervan naar diegene die hulp nodig heeft.
Vaak is het kanaal voor deze energie een genezer, en de meest voorkomende manier van overdracht, is misschien wel d.m.v de handen. Om te begrijpen wat spirituele genezing is, en hoe het werk, moeten we inzicht hebben in o­nszelf en in de staat waarin wij verkeren.
Dat zal leiden tot een beter begrip van de gezondheid en ziekte, zodat we deze kennis kunnen gebruiken om o­ns leven te verbeteren en de reden waarom we hier zijn helder voor o­ns te zien. We hebben allen een reden om hier te zijn; o­nze goede of slechte gezondheid staat in nauw verband met o­nze persoonlijke zoektocht.
De rol van de geest en de emoties bij het doen o­ntstaan van ziekte wordt tegenwoordig algemeen aanvaard. Toen de arts verantwoordelijk werd voor genezing, werd de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn welzijn in feite aan hem overgedragen. Spirituele genezing helpt een cliënt de waarheid over zichzelf en zijn lichamelijke toestand te zien.
Ze gaat verder dan symptoom bestrijding en behandelt en heelt de oorzaak van het fysieke, mentale, emotionele en spirituele probleem. Hierdoor krijgt de patiënt weer beheersing over zijn eigen gezondheid en zijn eigen lot. Maar dit wil niet zeggen dat een cliënt dit van een genezer vraagt.
Het is mogelijk dat hij iets heel eenvoudigs verlangt, de pijn weg nemen bijvoorbeeld. En waarom niet??? De genezer is er om te dienen en verlichting van het lijden is het eerste doel. Dat er tegelijkertijd ook ander niveaus worden aangeraakt is echter zeker en daar kan de cliënt alleen maar wel bij varen. Genezers c.q. strijkers, bezoeken b.v in Engeland cliënten in het ziekenhuis en hospitiums. In Engeland zijn veel ziekenhuizen die de genezers graag in hun afdelingen toelaten en zijn blij met de versterking van het moraal en de pijn verlichting die de spirituele genezer brengt.
Te allen tijde heeft het ziekenhuis de verantwoording en zal een strijker daar alleen met volledige instemming van de cliënt en de staf van het ziekenhuis werken.
De meeste spirituele genezers stellen geen diagnose van de kwaal. Dat doet hij omdat een kwaal vaak niet is wat ze lijkt; de oorzaak ervan kan op een heel ander gebied liggen. Dit is vaak de reden waarom iemand ziek is. Veel genezers lijken zich helemaal niet bewust te zijn van de methoden waarmee ze energie naar hun cliënten/patiënten sturen.
De helende kracht, komt van elk niveau van het wezen binnen, om de natuurlijke geneeskracht van het lichaam zelf op gang te brengen. Zij kan zelfs de atomaire structuur van het lichaam veranderen, negatief denken herprogrammeren en de gevolgen van de structieve emoties helen.
Bereidheid om genezen te worden is essentieel,anders kan er geen genezing plaatsvinden. Mensen die zichzelf als een hopeloos geval zien, of dat te horen hebben gekregen, werpen een sterke blokkade op die door de geestkracht gecreëerd wordt.
Nog een factor waar spirituele genezing niet tegenin kan gaan, is de lotsbestemming van de cliënt . In dit geval aanvaard de cliënt de genezing misschien wel, maar wijst zijn hogere zelf
deze af. Dit komt doordat alle genezing direct te maken heeft met de reden waarom iemand op aarde komt. Men kan besloten hebben bepaalde kwalen te krijgen om er van te leren.
Sommige zielen nemen zelfs een kwaal aan om anderen iets te leren, hetzij door het voorbeeld dat zij stellen in de manier waarop zij er mee omgaan. Hetzij door de ervaringen die andere mensen opdoen door voor hen te zorgen.

Psychologen en fysici zeggen dat wij betekenis hechten aan toevallige gebeurtenissen omdat hun synchroniciteit o­ns op een bepaalde manier beïnvloed. Jung was van mening dat er een kracht als het hogere zelf was, die dergelijke gebeurtenissen stuurt, zodat zij betekenis hebben voor wie er bij betrokken is. Van elke ervaring kan men iets leren. Ziekte is vaak een schreeuw om hulp en het getuigd van de kracht van de menselijke geest dat hij een schijnbaar o­ngeneeslijke kwaal kan creëren om de aandacht van andere te trekken.
De kracht van de geest kent geen beperkingen , alleen de grenzen die we zelf aanbrengen.

Deze enorme krachten kunnen door de menselijke wil op anderen gericht worden, om een positief of negatief doel te bereiken. Het zijn energieën waarvan de sterkte wordt bepaald door de innerlijke kracht van de gene die uitzend. Gedachten worden dingen. Men zegt dat ieder van o­ns kan genezen. Volgens de beroepsgroep van de strijkers heeft 90% van de mensen welke de genezende energieën probeert door te geven tot op zekere hoogte succes.
Maar niet alle mensen willen bij die 90% horen!!!
Voor spirituele genezing is meer vereist dan een goed bedoelde interesse in andermans gezondheid.
De sleutel is Liefde voor de lijdende medemens!!!!!

De genezer opent het helende kanaal door zichzelf af te stemmen op de weg van o­nvoorwaardelijke liefde. Genezing heeft alles met liefde te maken. Je kunt niet genezen als je niet van mensen houdt!!!!!
Genezing op afstand werkt doormiddel van de geest van de genezer, waarmee het energetische contact evenals , handoplegging , tot stand wordt gebracht.
De vele bekende gevalsbeschrijvingen uit deze “vakgroep”laat ik hier buiten beschouwing.
Tot besluit (het er moet er even uit) mijn persoonlijke mening, en die is simpel.
Iedereen kan het leren. Let wel op de sleutel; strijken is niet het zelfde als  verrijken.
Om het anders te formuleren; NIET ALLEEN STRIJKEN BIJ RIJKEN!!!

Voor diegene, die het lijdend voorwerp vertegenwoordigt en een professionele magnetiseur zoekt, wil ik nog enkele richtlijnen geven.
Uit vroegere persoonlijke o­ndervindingen heb ik toen de conclusie getrokken dat 85% oplichters zijn en 15 % heiligen en daar zit geen schemergebied tussen.
Iemand die hier studie van heeft gedaan + publicatie hiervan zegt zelf ; dat er bij o­ns op het gebied van allopathie of het officiële vlak veel argwaan en scepticisme is ten aanzien van alternatieve geneeskunst, vooral de spirituele genezing kan niet uitsluitend worden toegeschreven aan het inderdaad vaak overheersende o­nvermogen van mensen die geloven in wetenschap.(want dat is ook een geloof)
De oorzaak is voor een groot deel te vinden bij de genezers zelf, een grote groep hiervan, die zich geroepen voelen door een of andere duistere drijfveer om de mensheid te genezen, terwijl ze eigenlijk nog zo heel erg veel aan zichzelf zouden moeten doen.
Mensen genezen kun je (zeker met spirituele genezing) pas wanneer je zelf tot een redelijke innerlijke harmonie bent gekomen. De  wat degelijkere alternatieve genezers hebben bij o­ns nooit een hechte verenigingsstructuur kunnen vinden, zoals b.v Engeland en Duitsland.Natuurlijk op papier hebben we wel een organisatie van deze groep genezers, maar in de praktijk stelt deze bitterweinig voor.
Daar is een simpele verklaring voor. De meeste genezers hebben alleen maar vertrouwen in de manier waarop zij hun vak uitoefenen.  Alleen hun eigen methode is de juiste!!!
Heel individualistisch en heel egocentrisch. Helemaal niet zo verschrikkelijk ‘heel’ dus!
Je hoeft maar een alternatief tijdschrift open te slaan om een interview te lezen van een alternatief genezer die zelf uiteraard boven elke verdenking verheven is, maar die rechtstreeks of niet rechtstreeks, de ‘anderen’ kwakzalverij verwijt. En als je in diezelfde tijdschriften de talloze advertenties leest van iedereen die zich zo o­ntzettend graag (waarom eigenlijk?) aan de mensheid als genezer wil opdringen, waarbij de mooiste beloften worden gedaan, dan slaat de schrik je om het hart.
Hebben die mensen echt als hoogste doel in hun leven om mensen van zowel hun fysieke of psychische kwalen te genezen? Of zou het toch in de eerste plaats om het geld te doen zijn? Let wel, ik heb niets tegen geld verdienen. Maar als dat het belangrijkste doel is, kun je je beter met andere dingen bezig houden: Dit geld voor zowel de alternatieven als voor de officiële genezers. Dat op het officiële vlak al sinds lang een volledig uit de hand gelopen zaak is weten we. Maar dat mag geen excuus voor de alternatieven zijn, om de zelfde weg te gaan . Jullie vragen jezelf misschien af; hoe kun je dan nog een betrouwbare spirituele genezer vinden???
Ik zeg altijd de prijs is het bewijs en: zij die zichzelf aanprijzen in advertenties, direct vergeten!!!

De tamtam werkt nog steeds het beste. Dan heb je een kans dat je de goede te pakken. Als je je niet op je gemak voelt bij een genezer, direct afscheid nemen.
De belangrijkste receptor is het gevoel, en vooral het eerste gevoel dat je bij iemand hebt.

De beste spirituele genezers werken in stilte. Zij hebben geen reclame nodig en hebben het al druk genoeg.
Maar let op; waar je ook heen gaat of naar welke genezer je ook doorverwezen wordt; vertrouw in de eerste plaats op je eigen gevoel!!!!!!!!!!!


Bronvermelding:

Titel                                                              Schrijver

Tijdschrift voor verpleegkunde + psyche
C.Jung                                                                C.Jung
De wereld van het o­ngrijpbare   (Readers Digest)
Magnetiseurs                                                        W.H.C. Tenhaeff
Revolutie in de geneeskunde (Kracht van de liefde) Ambroise Pare
Het keerpunt van                                                  Fritjof Capra
Geestelijke helpers,                                               Jack Angelo
Psychische operaties,                                            Philppa Pullar
Myth of Magic                                                     Taylor Allergra
The power of healing (t.v film)  Apply Within, mei 1990
Medische naslagwerken

Op woensdag 4 maart houdt Geurt Stoffels over ditzelfde o­nderwerp een lezing in Centra 71 in Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *