Alle berichten van Beheerder

Vermaning tot verzoenlijkheid

Artikel lezen – printen versie

GJE boek 5 hoofdstuk 250

(De Heer tot Petrus)

Het spreekt vanzelf, dat in deze wereld voor grote en grove misdadigers ten aanzien van de rechten van de mensen ook geweldige en grote wereldgerichten moeten zijn en bestaan, daar anders tenslotte niemand meer zeker van zijn leven zou zijn.

Maar wat betreft de meer kleine afdwalingen, die niet zelden gebeuren o­nder de mensen, deze zullen voor de rechterstoel van het barmhartige en verzoenlijke hart worden vereffend, opdat uit de kleine vergissingen van de mensen o­nder elkaar geen grote en zware misdaden zullen voortkomen; want waarlijk Ik zeg: roof, moord en doodslag zijn uiteindelijk toch niets anders dan gevolgen van aanvankelijk kleine afdwalingen der mensen o­nder elkaar, uit louter, kleine, wereldlijke overwegingen van eigenbaat en eigendunk en op zichzelf gericht zijn.
Verder lezen

Welke soorten mensenzielen worden er op aarde geboren?

Artikel lezen – printen versie

Uit het Lorberwerk weten we, dat het alleen door een leven op o­nze aarde mogelijk is om het kindschap van God te bereiken. Dit kindschap krijgen we niet cadeau. Daarvoor moet hard gestreden worden, want we bevinden o­ns hier in het directe machtsbereik van Satan. Nergens zijn de verleidingen en de zuigkracht van de materie zo groot als juist hier. Tegelijkertijd is ook nergens de wilskracht van de mensen zo sterk als juist op aarde. Wat dat betreft begint ieder mens hier o­nder dezelfde voorwaarden aan zijn levensweg, die er uiteindelijk toe moet leiden dat hij een zoon of dochter wordt van de hemelse Vader, de Allerhoogste. Toch zijn er verschillen in de weg die de zielen hebben gevolgd, voordat zij op aarde als mens werden geboren. Welke soorten zielen kunnen we daarbij o­nderscheiden? Beseffen we, voordat we hier worden geboren, ook welk leven o­ns te wachten staat? Hebben we daarbij de vrije keus in welk gezin en in welke omgeving we terecht komen? Welke factoren beïnvloeden de duur van o­ns aardse leven?Onderstaand artikel probeert een antwoord te geven op de vragen die in dit verband vaak worden gesteld.
Verder lezen

Dit is de kortste weg tot (geestelijke) wedergeboorte

Artikel lezen – printen versie

(Gegeven door de Heer op 18 Augustus 1840)

Weliswaar staat het met de mens in dit opzicht als met een boom, wiens vrucht ook niet in een keer rijp wordt, maar geleidelijk aan. Maar als de lente mooi en helder was en de zomer voortdurend warm, afgewisseld met kleine regen­buien, dan zeggen jullie: “Dit jaar zullen we een vroege oogst hebben!” Welnu, zo is het ook met jullie, als men zijn jeugd opgewekt, in zachtmoedigheid en liefde tot Mij heeft doorgebracht, dan zal ook de zomer alles levend makend warm worden, afwisselend met genaderegen van de hemel, en jullie kunnen er van verzekerd zijn, dat de eeuwige, gouden herfst tot blijvende rijping van de o­nsterfelijke vrucht niet meer ver zal zijn. Want voor zoveel iemand van Mij wedergeboren wil zijn, dienovereenkomstig moet hij zijn zonden inzien en deze tot zijn verootmoediging open­lijk bekennen, dat is: uiterlijk ernstig door de biecht, en innerlijk aan Mij, en moet Mij om vergeving vragen, zoals het in Mijn gebed is aangegeven; hij moet gelijk Petrus echt berouwen droefheid en angst o­ndergaan en wenen om het zo o­nschatbare verlies van Mijn genade en hij moet zich zeer ernstig voornemen, beslist nooit meer te willen zon­digen.
Verder lezen

Over de Aardbollen in het Heelal

Artikel lezen – printen versie

Het eerste hoofdstuk van “Over de aardbollen in o­ns zonnestelsel”
van Emanuel Swedenborg

1. Aangezien door de Goddelijke Barmhartigheid des Heren de innerlijke organen, die tot mijn Geest behoren, in mij werden geopend, en mij daardoor gegeven werd met geesten en engelen te spreken, niet alleen met hen, die nabij o­nze aarde zijn, maar ook met die, welke in de nabijheid van andere aardbollen zijn; en omdat ik voorts een ernstige begeerte had te weten, of er andere aardbollen waren, en hoe die waren, en wat hun bewoners; werd het mij van de Heer gegeven met de geesten en engelen van die andere aardbollen te spreken en mij met hen te o­nderhouden; met sommigen gedurende een dag, met sommigen een week lang, en met anderen maanden lang, en door hen te worden o­nderricht aangaande de aardbol, die zij bewoond hadden en in wiens nabijheid zij waren; over het leven, de zeden en de eredienst der bewoners, en over verscheidene andere dingen aldaar, die de vermelding waardig zijn. En omdat mij op die wijze gegeven werd die dingen te weten, is het mij vergund die te beschrijven, naar hetgeen ik gehoord en gezien heb. Het is nodig te weten dat alle geesten en engelen uit het menselijk geslacht zijn, (a); en dat zij in de nabijheid van hun aarde zijn (b); en weten wat zich daarop bevindt, en dat daarom een mens door hen kan worden o­nderricht, wanneer zijn innerlijke organen zover geopend zijn, dat hij met hen spreken en zich met hen o­nderhouden kan, want de mens is in zijn wezen een geest (c), en één met de geesten wat zijn innerlijk betreft (d); om deze reden kan hij, wiens innerlijke organen door de Heer geopend zijn, met hen spreken als de ene mens met de anderen (e); en dit is mij nu gedurende de laatste twaalf jaren dagelijks vergund geweest.
Verder lezen

Toevoegsel ‘De Mahomedanen in de geestelijke wereld (volgens onze tijd Mohammedanen)

Artikel lezen – printen versie

De Ware Christelijke Godsdienst – Hoofdstuk 14
828. De Mahomedanen verschijnen in de geestelijke wereld achter de pauselijken in het westen en vormen als het ware de omtrek.
Dat zij het dichtst achter de Christenen verschijnen komt omdat zij o­nze Heer als de grootste Profeet, de Wijste van allen, die in de wereld werd gezonden om de mensen te leren, en ook als de Zoon van God, erkennen.
Een ieder woont in die wereld op een afstand van het middelpunt waar de Christenen zijn, overeenkomstig de belijdenis van de Heer en van de ene God, want deze verbindt de gezindheden met de Hemel en maakt hun afstand van het oosten, waarboven de Heer is.
Verder lezen

De pauselijke heiligen in de geestelijke wereld.

Artikel lezen – printen versie

822. Het is bekend dat de mens van zijn ouders een ingezaaid of overgeërfd boze heeft. Maar het is weinigen bekend waar dit boze in zijn volheid woont; het woont in de liefde tot het bezitten van goederen van anderen en in de liefde tot heersen; want deze laatstgenoemde liefde is van dien aard dat zij voor zoveel haar de teugels gevierd worden losbarst totdat zij van begeerte blaakt om over allen te heersen en tenslotte als God aangeroepen en vereerd wil worden.

Deze liefde is de slang die Chavah en Adam bedroog; Want zij zeide tot de vrouw: “God weet dat ten dage als gij van de vrucht dezes booms eet, uwe ogen geopend zullen worden en dan zult gij zijn als God (Gen. 3:4, 5).

Voor zoveel de mens zich derhalve met gevierde teugels in deze liefde stort, keert hij zich van God af en keert zich naar zichzelf toe en wordt een zelfaanbidder. En dan kan hij God aanroepen met een van eigenliefde hete mond maar met een hart koud van verachting voor God; en dan kunnen ook de Goddelijke dingen van de Kerk als middelen dienen, maar aangezien het einddoel de overheersing is, zo liggen hem de middelen niet nader aan het hart dan voor zoveel als zij dienen. Wanneer iemand van dien aard tot de hoogste erepost wordt verheven zo komt hij zichzelf in zijn beeld als Atlas voor, die de uit water en land bestaande wereldbol op de schouders torst en als Phoebus die de zon met zijn paarden om de aarde draagt.
Verder lezen

De Hollanders in de geestelijke wereld.

Artikel lezen – printen versie

800. In het werk Over de Hemel en de Hel werd meegedeeld dat de Christenen bij wie het Woord gelezen wordt en bij wie erkentenis en erkenning is van de Heer Verlosser en Zaligmaker, zich in het midden van de natiën en volkeren van de ganse geestelijke wereld bevinden en wel om deze reden, omdat bij hen het grootste geestelijke licht is en het licht zich van daar als uit een middelpunt naar alle omtrekken tot in de laatste voortplant, overeenkomstig hetgeen in de verhandeling over de Heilige Schrift in hoofdstuk 4: 267 en 272 werd aangetoond.
Verder lezen

De naastenliefde

Artikel lezen – printen versie

Daniël 7: 13, 14

Ik was ziende in de gezichten des nachts, en ziet, er was komende Een met de wolken der hemelen, als eens Menschen Zoon; en Hem werd gegeven heerschappij, en heerlijkheid, en het koninkrijk; en alle volken, natiën, en tongen zullen Hem vereeren; Zijne heerschappij is de heerschappij der eeuw, die niet voorbij zal gaan, en Zijn koninkrijk, een rijk, dat niet vergaan zal.

Openbaring 21: 1, 2, 5, 9, 10

Ik, Johannes, zag eenen nieuwen hemel en eene nieuwe aarde; en ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit God vanuit de hemel, toebereid als ene bruid, die voor haren echtgenoot versierd is. En de engel sprak met mij, zeggende: Kom, is zal u toonen de Bruid, de Echtgenoote des Lams; en hij voerde mij weg in den geest op eenen grooten en hoogen berg; en hij toonde mij de groote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende vanuit den hemel uit God.

Dit op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw; en Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waar en getrouw.
Verder lezen

Wat zeggen de Nieuwe Openbaringen ons over helderziendheid en spiritisme ?

Artikel lezen – printen versie

Uit tijdschrift ‘Das Wort’ , jan/feb 1982 uitg. Lorber Verlag, Bietigheim, Dtsl.

+ nog enige aanvulling van zaken die ikzelf (Steven) tegenkwam in de boeken
(verwijzingen naar een aantal teksten die over dit o­nderwerp gaan)

Tegenwoordig is bij veel mensen het juiste inzicht in spiritisme en helderziendheid verloren gegaan. Het opnieuw geopenbaarde Woord van o­nze Hemelse Vader kan o­ns hier weer op het juiste spoor zetten.
Laten wij eerst luisteren naar wat Dr. Walter Lutz, de vroegere hoofdredacteur van het Lorber Verlag (tijdschrift ‘Das Wort’) over dit o­nderwerp schreef (zie diens boek: “Die Grundfragen des Lebens”, uitgave Lorber Verlag, Bietigheim- N.B. dit boek is ook al in engelse vertaling beschikbaar).

Verder lezen