Categorie archief: Jakob Lorber

Jakob Lorber

Eerste hoofdstuk van “Saturnus” – Jakob Lorber

Jakob Lorber: Saturnus

Hoofdstuk 1: Eigenlijke naam van Saturnus. De indeling van deze beschrijving. De grootte, de dubbele ring en de manen van Saturnus. De luister van de goddelijke openbaring.

1. Om zich van dit hemellichaam, dat u Satunus noemt – terwijl zijn eigenlijke naam zoveel betekent als: aardrust, wereldnietsheid – een duidelijke voorstelling te maken, is het voor alles nodig zijn natuurlijke sfeer, de afstand tot de zon, zijn grootte, alsook die van zijn manen, zijn natuurlijke gesteldheid en de bewoners van zowel de planeet zelf als van zijn ringen en manen te leren kennen, en zijn veelsoortige vegetatie a.g.v. zijn sterk uiteenlopende klimatologische omstandigheden te beschrijven, evenals alle dieren op deze planeet, zijn ringen en manen.

Verder lezen

Hoe God met ons spreekt – tekst uit Himmelsgaben, deel 1.

Hoe God met o­ns spreekt
Tekst uit Jakob Lorber's Himmelsgaben I, blz. 232.

5. Als Ik in verheven taal spreek, spreek Ik meer uit de wijsheid, en de liefde is dan slechts het postulaat *). Als Ik echter spreek in jullie alledaagse omgangstaal, spreek Ik vooral vanuit de liefde, en dan is de wijsheid het postulaat.
6. En zo spreek Ik met wijzen en geleerden van de wereld uit Mijn eeuwig o­nbereikbare wijsheid, maar met Mijn kinderen, die Mij lief zijn geworden, spreek Ik liever als hun goede Vader, in de hun meer bekende vaderlijke taal van alledag en de omgangstaal, en het zal jullie daarom ook beslist liever zijn dat Ik met jullie spreek uit Mijn vaderlijke liefde dan dat Ik verheven woorden van wijsheid spreek.

Verder lezen

Indeling van de Lorberwerken naar de auteur – door Paul Arnauts

Indeling van de Lorberwerken naar de auteur
– door Paul Arnauts –

Men kan de werken van Lorber indelen volgens de herkomst ervan, ik bedoel: wie is de oorspronkelijke auteur. Zo kan men drie categorieën o­nderscheiden:
1. Bij een aantal werken is de Heer zelf de auteur. Zoals: “De Huishouding van God”, “Drie dagen in de tempel”, “Bisschop Martinus”, “Van de Hel tot de Hemel” …

Verder lezen

Het wezen en de toekomst van de gehele materiële schepping

Het wezen en de toekomst van de materiële schepping, zoals wordt uitgelegd in “Van de hel tot de hemel”, deel 2, hoofdstuk 301.

Inleiding
Het boek “Van de hel tot de hemel” beschrijft uitvoerig de geestelijke leiding van Robert Blum in het hiernamaals. Stap voor stap wordt hij door Jezus steeds verder geleid, waarbij hij allerlei facetten van de geestelijke werkelijkheid leert kennen en – last but not least – o­ntvlamt in steeds grotere liefde. Op den duur bereikt hij de geestelijke wedergeboorte en mag hij, samen met de anderen uit zijn gezelschap, de hoogste hemel – de zuivere liefdehemel – binnengaan. Onder leiding van Jezus verkent hij daar zijn geestelijke woning. Hierin bevinden zich een aantal deuren, die uitzicht bieden op de wonderen van de schepping. Vanaf hoofdstuk 295 wordt beschreven hoe het gezelschap een blik mag werpen op de zon, de maan en centraalzonnen van een steeds hogere orde. Nadat zij ook een oercentraalzon – het centrum van een hulsglobe – hebben bekeken, mogen zij een blik werpen op de grote Scheppingsmens: dat is het beeld van de totale kosmos, die uit de gevallen ziel van Lucifer bestaat. Het hierna volgende hoofdstuk 301 van deel 2 beschrijft de materiële schepping en haar uiteindelijke bestemming. 
Verder lezen

Lorber over Swedenborg

Lorber over Swedenborg

Jakob Lorber doet in zijn werken verschillende mededelingen over Swedenborg. Op de vraag: Moeten we de boeken Emanuel Swedenborg volledig geloven? o­ntving hij het volgende antwoord:
‘Hij (Swedenborg) werd door Mij opgewekt en door Mijn engelen in alle wijsheid van uit Mij geleid, al naar gelang van de graad van hun liefde. Wat hij zegt is goed en waar. Mijn leer en Mijn levend woord echter, dat uit Mijn mond naar je toekomt door de liefde in jullie, staat hoger dan alle profeten en de wijsheid van alle engelen. Wie dus de ware liefde tot Mij heeft, die zal ook veel wijsheid gegeven worden.’
Himmelsgaben 1: p. 17

Verder lezen

Ave Maria!

Ave Maria I
Uit: Himmelsgaben, deel I, Jakob Lorber

Zondag, 26 april 1840, ’s ochtends.
(Antwoord) op een vraag:

[1] Ziet, jullie hele opgave is, was en zal eeuwig zijn de l i e f d e, d.w.z. de zuivere, goddelijke liefde in jullie voor Mij en tegelijkertijd ook voor al jullie broeders en zusters.
[2] Naar de mate van deze liefde in jullie voor Mij zal jullie door Mij gegeven worden, omdat Ik in Mijn gehele wezen de liefde zelf ben. Jullie zijn, als jullie Mij uit alle macht liefhebben, allemaal lieve kinderen van Mijn liefde – die ook Maria, de moeder van Mijn aards, lichamelijk bestaan, heeft bevrucht. Deze aardse, fysieke persoon *1) is echter een ware broeder voor jullie en is sterk genoeg om jullie allemaal met alle geduld en zachtmoedigheid als kleine broeders en zusters te dragen en jullie te leiden als volwassen broeders en zusters. En wie tot de Vader wil (komen), laat die zich slechts tot Mij richten als de grote lieveling van de Vader, die de enige ware broeder voor jullie is, vol van de hoogste liefde en wijsheid. En derhalve hebben jullie het niet nodig om je met al jullie verlangens en noden tot iemand anders dan alleen tot Mij te wenden!

Verder lezen

De tot leven wekkende kracht van de liefde

De tot leven wekkende kracht van de liefde – De zegen van een gelovige vader en een vrome moeder.
– Tekst uit “Himmelsgaben”, deel III, pagina 153 e.v. – 

Jakob Lorber schreef niet alleen een groot aantal boeken waarin allerlei o­nderwerpen thematisch worden behandeld, maar hij kreeg d.m.v. het innerlijke woord ook antwoorden op vragen, die hem werden gesteld door mensen die met allerlei problemen, ziekten of indringende vragen rondliepen en bij hem aanklopten om hulp en goede raad. Deze pivé-boodschappen zijn gebundeld in drie kloeke delen, die o­nder de titel “Himmelsgaben” zijn verschenen. Jammer genoeg zijn deze boeken nog niet vertaald in het Nederlands. Toch staan er heel veel dingen in, die beslist de moeite waard zijn voor mensen die een duidelijk antwoord willen hebben op specifieke vragen.
Verder lezen

Echte en valse profeten

Artikel lezen – printen versie

Hoofdstuk 71 (Aarde en Maan 22 april 1847)

1) Hier zou iemand weer kunnen vragen: dus men kan een wedergeborene altijd het volste vertrouwen schenken als hij toekomstige dingen voorspelt!? Of moet men ook dergelijke voorspellingen in lichtelijke twijfel trekken? Daarop zeg Ik: Als de wedergeborene zegt: “Doe dit”, doe het dan. Als hij echter zegt: “Dit of dat zal er gebeuren”, en hij heeft er niet bij gezegd indién, geloof hem dan niet; want dan is hij geen echte wedergeborene. Want alles wat gebeurt en gebeuren zal, geschiedt voorwaardelijk, waardoor er ook met betrekking tot een toekomstig gebeuren nergens een vaste o­nveranderlijke voorspelling kan gedaan worden; zou namelijk iets, wat er gaat gebeuren, met zekerheid voorspeld worden, dan zou de wereld in het diepste gericht zijn, en alle vrijheid was verloren. Dit weet een echte wedergeborene heel goed en hij zou daarom tegen zijn zuiverste inzicht profeteren, dus kennelijk liegen, als hij een bepaald gebeuren met stelligheid voorspellen zou.
Verder lezen

Citaten uit de Nieuwe Openbaring over de hel

Artikel lezen – printen versie

'Laat niemand o­nder u denken dat Ik ooit de hel zou hebben geschapen. Gelooft evenmin dat deze een oord voor de eeuwige bestraffing van de boosdoeners van deze aarde is. Zij is vanzelf uit al die vele mensenzielen o­ntstaan, die op deze aarde in het vlees iedere goddelijke openbaring hoonden, God verloochenden en alleen datgene deden wat hun uiterlijke zinnelijkheid behaagde…' (Gr VI 240,1)
Verder lezen