Jakob Lorber - De natuurlijke zon

0. Gedicht en voorwoord
1. De zon als compleet beeld van de planetenwerelden. Algemene dingen over aardbodem en plantengroei
2. De zonnemens in het algemeen
3. De ontwikkelingsweg van de zonnemens – in strijd met of overeenkomstig de goddelijke orde
4. Leer van het zonlicht. De dampkring als lichtend omhulsel
5. De uit zichzelf stralende hoofdmiddenzon. Het spiegellicht van de ondergeschikte zonnen
6. Het etherische, omvattende omhulsel van hemellichamen en stelsels van hemellichamen. De grootste verzameling hemellichamen: een hulsglobe
7. Het eigen licht van de zonnen
8. Oorzaak en wezen van de zonnevlekken
9. De mensenrassen van de zon en hun woongebieden. De zonnegordels
10. De middengordel van de zon. Landschap en bewoners daar. Uitbarsting van een zonnegezwel
11. De pendel-tijdmeter van de bewoners van de middengordel. Het ambt van tijdwachter en overige ambten
12. Het inzakken en verdwijnen van het zonnegezwel
13. De ordening van het bezit en de levensbehoeften van de bewoners van de middengordel
14. De woonhuizen op de middengordel
15. De omgeving van een huis op de middengordel. Boomgroei aldaar
16. De landbouw op de middengordel. Groentetuin, schapenweide en broodakker
17. Scholen op de middengordel
18. Een eenvoudig type tempels op de middengordel
19. De inwendige inrichting van een tempel van het eenvoudige type. Een tempelorkest
20. Een tempel van het hogere type
21. Het derde, hoogste type tempel. Het geheim van de menswording van God en van het kruis. Inwijding in de stand van opperpriester
22. De allerheiligste, zogenaamde brandende tempel. Diepere inwijding in de geheimen van de menswording van God en het kindschap Gods.
23. God de Vader Zelf als leider. Gezinsleven, huwelijk en voortplanting op de middengordel
24. Rust- en feestdagen. Het sterven van de bewoners van de middengordel
25. Het eerste paar nevengordels. Het landschap en de mensen daar.
26. Over uiterlijke en innerlijke schoonheid. Meer bijzonderheden over gestalte, kleding en levensgewoonten van de mensen op het eerste paar nevengordels
27. Woonhuizen en gemeenschappelijke nederzettingen op het eerste paar nevengordels
28. Gebouwen voor kunst en wetenschap in de gemeenschappelijke nederzettingen
29. Grondgebruik en dierenwereld op het eerste gordelpaar
30. Huiselijke regels op het eerste paar nevengordels. Uiterst nauwgezette orde en het snuffelen naar wijsheid van de bewoners
31. Scholing in de wijsheid en de wil op het eerste paar nevengordels
32. Godsdienst en het sluiten van huwelijken op het eerste paar nevengordels
33. Het tweede paar gordels - overeenkomstig onze aarde
34. Het derde gordelpaar. De noordelijke gordel stemt overeen met de planeet Mars
35. De zuidelijke gordel van het derde gordelpaar - overeenstemmend met de asteroïden
36. Het vierde paar zonnegordels - overeenstemmend met de planeet Jupiter.
37. 37 De mensen aldaar. Woonhuizen en huishoudelijke gebouwen op het vierde gordelpaar
38. Karakter en manier van leven van de bewoners van het vierde gordelpaar
39. Algemene leefregels. Sociale verhouding tussen man en vrouw
40. Planten- en dierenwereld op het vierde gordelpaar
41. Het kweken van tarwe en de overige plantenteelt
42. De religie van de bewoners van het vierde gordelpaar
43. Het vijfde gordelpaar, overeenstemmend met Saturnus. Het land en de mensen daar
44. Het zesde gordelpaar, overeenstemmend met Uranus. Beschouwing van de planeet
45. Het zesde gordelpaar, dat met Uranus overeenstemt. Mensen, planten en dieren aldaar
46. Het winnen en gebruik van metalen, bouwkunst en woonhuizen op het zesde gordelpaar
47. De grote ringweg op het zesde gordelpaar
48. Een tempelcomplex op het zesde gordelpaar. De voorhoven van de tempel
49. Het kunstmuseum van de tempel
50. De hogeschool voor geestelijke kennis en de binnenste hoofdtempel
51. Huisregels, maatschappelijke en religieuze instellingen op het zesde gordelpaar
52. Meer over de religie van de bewoners van het zesde gordelpaar
53. Het zevende gordelpaar - overeenkomend met de langdurig onbekende planeet Neptunus (Miron)
54. Wonderbaarlijke plantengroei op de planeet Miron (Neptunus). Veranderlijkheid van de levensvormen
55. De trouwboom, het levende riet en de vliegende broodboom
56. Bliksemende bossen. De bellenboom
57. Het dierenrijk op de planeet Miron. De damper, de donderaar en de windmaker
58. De Miron-geit. De gronddrukker
59. De Miron-koe
60. De grote rijkdom van de dierenwereld op Miron. De tweevoetige dieren
61. De mensen van Miron. Woonhuizen en dorpen daar
62. Eigendomsverhoudingen op Miron. Gemeenschappelijk en privé-eigendom
63. Huiselijke betrekkingen, goede sociale leefregels, muziek en muziekinstrumenten op Miron
64. Bolinstrument, muziek en muziekschrift, optica, mechanica en schrijfkunst op Miron
65. Innerlijke, vreugdevol actieve religie op Miron. Voortplanting en begraven van de doden. Sterrenkunde als middel tot Godskennis
66. Het zevende paar gordels en de reusachtige bewoners ervan
67. Levensomstandigheden en geestesgesteldheid van de bewoners van het zevende paar gordels
68. Fundamentele opmerkingen over de religie van de zonnebewoners en het wezen van goddelijke openbaringen
69. De ware sleutel voor het begrijpen van alle religies en openbaringen
70. Innigheid met God als grondeigenschap van religie en leven op het zevende gordelpaar
71. Voortplanting, huwelijk en sterven op het zevende gordelpaar
72. De inwendige zonnen en hun bewoners.
73. Geordend en ongeordend opklimmen van de grondlicht-geesten van de zon. Het lot van de zonnemuiters. Ontwikkeling van kometen en planeten. Het eeuwige, onmetelijke scheppingswerk. Besluit
74. Verwijzingen